Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Croatian Heroes  »  Croatian Heroes: Heroes of Vukovar TV serial by Eduard & Dominik Galic, part 10
 »  Home  »  Human Rights  »  Croatian Heroes: Heroes of Vukovar TV serial by Eduard & Dominik Galic, part 10
 »  Home  »  History  »  Croatian Heroes: Heroes of Vukovar TV serial by Eduard & Dominik Galic, part 10
Croatian Heroes: Heroes of Vukovar TV serial by Eduard & Dominik Galic, part 10
By Dominik Galić, producer | Published  11/5/2008 | Croatian Heroes , Human Rights , History | Unrated
Blago Zadro legendary Croatian defender


Blago Zadro, Vukovar 1991

 

Naslov: Dokumentarna serija  Heroji Vukovara - groblje tenkova

Produkcija: MissArt 

EKIPA:

Redatelj: Eduard Galić

Direktor produkcije: Dominik Galić

Scenarij i producenti: Eduard i Dominik Galić i Marko Babić

Kontakt osoba: Dominik Galić  +385 99 2905 975, e-mail:  dominik.galic@missart.hr

Opis serije: 

Dokumentarna serija Heroji Vukovara - Groblje tenkova ima 10 nastavaka i prvi je dio trilogije  Heroji Vukovara koji kroz priče boraca s prve crte obrane grada Vukovara opisuje vukovarsku bitku. Serija se bavi obranom jednog od glavnih dijela Vukovara, Borova Naselja, u kojem se nalazi slavna Trpinjska cesta. U seriji su prikazane sve točke obrane Borova Naselja kroz borbe i djela ljudi koji su branili grad, a samim time i Hrvatsku. Heroji nisu samo vukovarci, to su i Hrvati koji su iz drugih dijelova Hrvatske i svijeta dolazili braniti Vukovar. U seriji će biti prikazano i puno arhivskih snimaka većina kojih prije nije viđena, a prikupljena je iz svih mogućih izvora. Serija je uglavnom snimana na autentičnim lokacijama u Vukovaru i Borovu naselju a dio je snimljen u ostalim gradovima Hrvatske i inozemstvu gdje žive branitelji Vukovara.

Kako je organizirana obrana? Kako su doživjeli prvi susret s tenkom? Tko im je došao pomoći ? O čemu su razmišljali, što su osjećali kad im je najbolji prijatelj i suborac poginuo? Što su jeli, jesu li spavali? Ovo su samo neka pitanja na koja ćete odgovore saznati od sudionika vukovarske bitke.

U seriji nema politike. Glavni lik je čovjek koji je branio Vukovar i Hrvatsku. 

10. Blago Zadro - petak 7.11.2008 20.10

Skromne i obične ljude koji postanu legende teško je opisati upravo zbog njihove "običnosti". Ipak sa slijedećom rečenicom ćemo pokušati. Bio je zapovjednik obrane Borova naselja, a uvijek je u sve najopasnije akcije išao prvi i jedini čovjek kojemu je Marko Babić, uništavač 14  JNA tenkova, priznavao da je bio hrabriji od njega. Ova epizoda govori o  Blagi Zadri i  njegovom utjecaju na vukovarske branitelje.


 

Title: Documentary serial  Heroes of Vukovar - the Tank Graveyard

Production: MissArt

Production team:

Director: Eduard Galić

Production director: Dominik Galić

Scrip and producerst: Eduard & Dominik Galić and Marko Babić

Producers: Dominik Galić i Marko Babić

Contact: Dominik Galić  +385 099 2905 975, e-mail:  dominik.galic@missart.hr

Description:

Documentary serial Heroes of Vukovar - The tank graveyard has ten episodes and is the first part of the trilogy Heroes of Vukovar which depicts the battle of Vukovar through the eyes of the fighters from the front lines. The series deals with the defense of Borovo Naselje, part of Vukovar that includes famous Trpinjska road. All the defense points of Borovo Naselje are shown  through the fighting and deeds of the people who defended the city and with it Croatia. Heroes depicted in this serial are not only from Vukovar, there are also people from all other parts of Croatia and abroad from where defenders came to defefnd Vukovar. The serial has a lot of archive footage that has never been seen before and whivch was collected from all possible sources. The shooting was mainly done on locations in Vukovar as well as in other parts of Croatia and abroad where Vukovar defenders live today.

How was the defense organized? How did they feel when they first saw a tenk coming? Who came to help them? What were they thinking and how did they feel when their best friend or a co fighter died? What did they eat, did they sleep at all? These are just some of the questions that will be answered in this serial from the people who can best answer them.

There is no politics in this serial. The main character in this serial is the man who defended Vukovar and Croatia.

10. Blago Zadro - Friday 07.11.2008 20.10 

Modest and ordinary people who become legends are hard to describe exactly because they are so ordinary. Anyway, with next sentence, we will try. He was the commander of Borovo Naselje defense, but he was always first going in action. Marko Babić, who destroyed 14 tanks, said Blago was the only man that was braver than him. This episode is about Blago Zadro and his influence on Vukovar's defenders.

 Blago Zadro with his colleagues during the 1991 defense of Vukovar.
 

Nakon završetka sva tri dijela serije "Heroji Vukovara", odnosno pri samog kraju njenog snimanja, cilj nam je stečenim znanjem o vukovarskoj bitci napraviti scenarij za film koji bi na dostojan način predočio veličinu vukovarske bitke.

Prodajom sva tri serijala pokušati ćemo skupiti inicijalna sredstva za pripremu filma te zato molimo svakoga tko nam može pomoći u distribuciji po svijetu da nas kontaktira. Sama serija ima puno autentičnih priča koje će pridonijeti realističnoj interpretaciji onoga što se u Vukovaru dogadjalo a namjeravamo ih utkati u scenarij da bi napravili što bolji i kvalitetniji film.

Film bi bio obilježen onim što je u Vukovaru fascinantno, a to su ljudske sudbine. Sudbine branitelja, ljudi koji su velikim srcem, domoljubljem i na kraju, ako želite, ogromnim insktinktom za preživljavanje obilježili Vukovar i borbu Hrvatske za neovisnost.

Ti su ljudi ostvarili tisućljetni san hrvatskog naroda braneći svoj dom, svoj grad, a samim time stvorili su svoju državu. Ničija smrt nije bila uzaludna. Koliko god nekima u Hrvatskoj smetale izjave ili tvrdnje o tisućljetnom snu o Hrvatskoj državi on je istinit i vrlo lako se možemo uvjeriti koliko znači imati vlastitu državu kad pogledamo primjer Izraela ili s druge strane naroda koji o svojoj državi sanjaju i spremni su na bilo kakvu žrtvu da je dobiju (imena neću spominjati).

Vrlo malo država ima takav primjer koje su kroz borbu Davida (vukovarskih boraca-1800) i Golijata (JNA i srpske paravojne snage-do 100 000) izborili državu koja je sasvim zasluženo dobila mitske proporcije. Mitske proporcije su ovdje namjerno upotrebljene jer vukovarska priča liči na mit, samo je vukovarska priča za razliku od mitova istinita. Iskreno vjerujem da Vukovar najsvjetliji trenutak hrvatskog naroda i zaslužuje i svoj film.

Na scenariju rade  redatelj Eduard Galić, jedan od najvećih hrvatskih redatelja uopće i redatelj dokumentarnog serijala Heroji Vukovara i Miro Međimorec, poznati hrvatski pisac, redatelj, ali ne manje važno i aktivni učesnik domovinskog rata. Da snimanje igranog filma, a pogotovo od strane Eduarda Galića ima puno smisla potvrdile su i nagrade koje smo dobili za naš rad do sada. Serijal je već prepoznat kao iznimno kvalitetan, no zadnje priznanje koje nam je stiglo za dvd "Vukovar 1991" koji je sadržavao dijelove serijala "Heroji Vukovara", bilo je od najveće svjetske udruge novinskih izdavača INMA koja je dvd "Vukovar 1991" proglasila najboljim svjetskim dvd proizvodom odnosno izdavačkim pothvatom godine. DVD "Vukovar 1991" dva puta je besplatno podijeljen uz Večernji List u preko 200.000 primjeraka.

S igranim filmom vjerujemo da možemo još bolje proširiti istinu kako je izborena hrvatska neovisnost i samim time stvorena i naša država. Film neće biti nikakva propagnda već će kroz nevjerojatne ljudske priče pokušati dočarati tko je i na kakav način izborio slobodnu Hrvatsku.

Autor: Dominik Galić, producent serijala


 

After all three parts of the serial "Heroes of Vukovar" are finished, or at the very end of their production, our aim is to, with accumulated knowledge about Vukovar's battle, have a script written for a movie which will present in respectable way mythical proportions of Vukovar's battle.

With the selling of the three serials we hope to gather initial funds to put us in position to start the preparation therefore we are asking anyone who can help us with the distribution abroad to contact us. The documentary serial itself has many authentic stories which will contribute to a realistic interpretation about what happened in Vukovar, and we will include them in the script to make the film as good as possible.

The film will be marked with things that were fascinating in Vukovar, and those are people's faiths. Faith of defenders with big heart, endless patriotism and after all, with huge instinct for survival marked Vukovar and Croatian fight for independence.

Those people have accomplished a thousand years old dream of Croatian people by simply defending their home, their town, and by doing that they created our state. None died for nothing. Although some people in Croatia don't like the statements about the thousand years old dream about Croatian's state, that dream is truthful and we can easily see how important is to have our own state when we look at Israel or some other nations who dream about their own state and they are ready to sacrifice everything for that aim.

On the other hand  I can not think of many states that have examples like this when through the fighting of David (1800 defenders of Vukovar) against Goliath (Yugoslav army and Serbian paramilitary forces - about 100.000 men) an independent state was obtained through a battle that rightfully deserves its mythical proportions. I purposely used words - mythical proportions - because the story of Vukovar is like a myth, but with one difference-it is true. I honestly believe that Vukovar is the brightest moment of Croatian people and as such and deserves such a film.

Eduard Galić, director of the documentary series "Heroes of Vukovar", one of the greatest Croatian's directors in general, and Miro Međimorec, famous Croatian writer, director and active participant in the war for independence, are already working on the script for the feature film. Our aim to shoot a feature film, especially with Eduard Galić as director, has received a boost from the award we recently received. We have received an award for a film "Vukovar 1991" from the biggest world association of newspaper publishers "INMA" and they acclaimed dvd "Vukovar 1991" world's best publishing product in the category that was the most competitive of all. Film "Vukovar 1991" was distributed twice in seven months in 200.000 copies with newspaper "Večernji list" without charge.

With feature movie we believe that we can even better spread the truth about how Croatian independence was obtained and with that, the state was created. The movie will not be any kind of propaganda, but will through incredible human stories try to explain who and how carved out the freedom for Croatia.

Author: Dominik Galić, Producer of the serial

Monument to Blago Zadro in Vukovar.


Blago Zadro in his youth.

Formated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!


How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Related Articles
Related Links
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.