Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  History  »  Archaeological sites near Dubrovnik with several important discoveries
 »  Home  »  Culture And Arts  »  Archaeological sites near Dubrovnik with several important discoveries
Archaeological sites near Dubrovnik with several important discoveries
By Zdenko Žeravica, Ph.D. | Published  11/25/2007 | History , Culture And Arts | Unrated
Biography and bibliography of Dr. Zdenko Žeravica (in Croatian)

 

Dr. sc. Zdenko Žeravica, viši znanstveni suradnik

Gornji kono 86

20 000 DUBROVNIK

E-mail: zdenko.zeravica@du.t-com.hr

tel. 020 425 194 begin_of_the_skype_highlighting            020 425 194      end_of_the_skype_highlighting; Mob. 091 890 37 58 begin_of_the_skype_highlighting            091 890 37 58      end_of_the_skype_highlighting

CURICULUM VITAE

Rođen: 7. lipnja 1945. u Trebinju u hrvatskoj obitelji od oca Nikole i majke Ane, odakle su roditelji u jesen iste godine preselili u Dubrovnik

Nacionalnost: Hrvat

Prebivalište: Dubrovnik, Gornji kono 86

Školovanje: Mandaljena u Župi dubrovačkoj, prve klase pučke škole

Nastavak pučke škole i gimnazija 1960.  1964. u Trebinju

1964. - 1969. studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu

(diplomska radnja: Neolitik na području Dalmacije i Hercegovine)

1971. - 1974. poslijediplomski studij - stjecanje zvanja magistra filozofije

(magistarska radnja: Grupe prapovijesne plastike na Centralnom Balkanu).

1990. Doktorska disertacija "Pogrebni rituali u eneolitu i bronzanom dobu na području Jugoslavije". Zvanje: doktor filozofskih znanosti

1996. Nostrificirane sve diplome na: Geistwissenschaftlichen Fak. der Univ. Wien. Mogućnost vođenja međunarodnih projekata iz Predpristupnih fondova EU.

1983. položio stručni ispit za zvanje kustosa.

1984. izabran u zvanje znanstveni suradnik

1988, izabran u zvanje viši znanstveni suradnik

2004. stjecanje zvanja viši kustos

1993 Registriran kao znanstveni istraživač u Ministarstvu znanosti RH

Specijalizacija 1978.-1979. Jednogodišnja specijalizacija Institut für Ur-und Frügeschichte, i stud. boravci:  Univ. Frankfurt/M, kod prof. Hermann Müller Karpe

1986.-1996. Kriegsarchiv Wien, prikupljanje i studiranje arhivalija

1981.-2007. Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt u viüe navrata

1993.  2007. Suradnja s Institut für Ur-und Frühgeschichte Uni. Wien

1985. Tromjesečna specijalizacija u Naturhistorisches Museum, Wien

kod prof. dr. Angeli i prof. Barth (tadanji I kasniji direktori Muzeja)

Uposlenja: 1969.-1971. Kustos u Muzej Negotinske Krajine, u Negotinu

1971.-1981. Kustos, voditelj arheološke zbirke, Muzej Bosanske Krajine, Banja Luka

1979.-1992. Referent za arheologiju u Zavod za zaštitu spomenika kulture BiH, Sarajevo, znanstveni suradnik i viši znanstveni suradnik,

Voditelj Znanstvene jedinice Zavoda

1992.-1996. Boravak u Beču i volonterski rad u Hrvatskom povjesnom institutu i Ratnom arhivu u Beču

1996.-2007. Viši kustos, Dubrovački muzeji - Arheološki muzej, Dubrovnik

Arheološka iskapanja: Samostalno vodio oko 50 probnih, zaštitnih i sustavnih arheoloških iskapanja (prapovijest, antika, srednji vijek), kako je razvidno iz bibliografije.

Rukovoditelj 5 sustavnih znanstvena projekta (savjetnici i supervizori: A. Benac, B. Čović, Z. Marić, P. Anđelić, M. Vego, V. Paškvalin, H. Müller Karpe, I. Marović)

Učešće u višegodišnjim međunarodnim projektima: Sremska Mitrovica, Banoštor, Divostin, Grivac, i jugoslavenskim: Lepenski Vir, Padina, Bigeste, Suvaja - lat, Donja Dolina, Ključ, Bočac, Kraljeva Sutjeska, Brun am Gebürge-Wien.

Članstva:

Član HAD od 1980. god.

Član Arheološkog društva BiH i njegov predsjednik od 1986.-1990. 

Član West u Süddeutscher Verband für Altertumsforschung, München

Član Znanstvenog vijeća Zemaljskog muzeja Sarajevo od 1986. do 1992.

Član Osnivačkog odbora i prvog Upravnog vijeća Hrvatskog povijesnog instituta u Beču ( 1991.-1994.)

Član Paneuropa Bewegung (od 1993., predsjednik Otto von Habsburg)

Članstva u redakcijama: Zbornik Arheološkog društva BiH, Sarajevo

Arheološki pregled, Ljubljana,

Naše starine, Sarajevo

Zbornik Dubrovačkih muzeja, Dubrovnik

Strani jezici: Njemački u potpunosti (1989. Goethe Institut, Berlin), engleski (pasivno)                 

Zdenko Žeravica




Dr. sc. Zdenko Žeravica, viši znanstveni suradnik

Priv.Gornji kono 86

20 000 Dubrovnik

Dubrovački muzeji

Arheološki muzej

Pred dvorom 3

BIBLIOGRAFIJA (Važniji radovi)

Žeravica Z., Planovi i karte livanjskog kraja iz Bečkih arhiva, Livanjski kraj u povijesti, Split-Livno 1994.

Žeravica Z., Vidoški grad Stolac, Spomenička baština Hrvata u BiH (4), Vrutak, Hutovo 2001.

Žeravica Z., Ranoslavenska nekropola Bagruša u Petoševcima kod Laktaša, Glasnik Zemaljskog Muzeja 40/41, Sarajevo 1986.

Žeravica Z., Die Keramik des XI und XII Jh. aus der Ansiedlung in Popovica in der negotiner Gegend und das Problem ihrer ethnischen Zuteilung den Slawen, Balcano Slavica br. 3, Beograd 1975.

Žeravica Z., Glasgegenstände der Lokalität Popovica aus XI-XII Jh, Zbornik radova "Srednjovjekovno staklo na Balkanu (V-XV vek)", Beograd 1975.

Žeravica Z., Srednjovjekovno naselje u Popovici kod Negotina, Starinar XXVIII-XXIX, (i dr.) Beograd 1979.

Žeravica Z., Arheološka istraživanja na Kastelu u Banja Luci, Naše starine, Sarajevo 1984.

Žeravica Z., Travnik, stari srednjovjekovni grad, AP, Ljubljana 1986.

Žeravica Z., Grad-Đurđevik, srednjovjekovna crkva na Gradini, AP, Ljubljana 1986.

Žeravica Z., Arheološka nalazišta (prapovijest-srednji vijek) u srednjem toku Vrbasa, s posebnom obradom srednjovjekovnih gradova, Naše starine, Sarajevo 1992.

Žeravica Z., Stolac i stolački kraj - pregled povijesti na osnovu kartografije, Humski zbornik IV, Zagreb-Stolac 1999.

Žeravica Z., Boka kotorska u srednjem vijeku u svjetlu arheoloških nalaza, Pelješki Zbornik 2002.

Žeravica Z., Srednjovjekovna groblja Konavala, Katalog izložbe, Dubrovnik 2002.

Žeravica Z., Ranosrednjovjekovna kamena tranzena na crkvi Sv. Pavla u selu Palje Brdo u Konavlima, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Zagreb 2004.

Žeravica Z., Arheološka iskopavanja srednjovjekovnih nekropola u Konavlima tijekom 1997. - 1999. godine, Zbornik Dubrovačkih muzeja I, Dubrovnik 2004.

Žeravica Z., Sv. Mihajlo, Gornja Čajkovica-Šumet, Hrvatski arheološki godišnjak, 1, Zagreb 2005.

Žeravica Z., Arheološka baština Župe dubrovačke, Katalog izložbe, Dubrovnik 2007.

Žeravica Z., Äxte und Beile aus Dalmatien und anderen Teilen Kroatiens, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, PBH, IX, 18, Stuttgart 1993  - knjiga

Žeravica Z., Praistorijska gradina u Karanovcu kod Banja Luke, Zbornik krajiških muzeja, Banja Luka 1973.

Žeravica Z., Gradina u Čitluku kod Bosanske Dubice (praistorijska gradina i refugij), Zbornik krajiških muzeja, Banja Luka 1974.

Žeravica Z., Naselja lasinjske kulturne grupe na području sjeverne Bosne, Materijali XIV, Prilep 1976.

Žeravica Z., Ostaci badenskog naselja na Kastelu u Banja Luci, Zbornik I, Arheološko društvo BiH, Sarajevo 1983.

Žeravica Z., Istraživanja u Donjoj Dolini, izvješća u AP (1974. do 1983.)

Žeravica Z., Nova istraživanja mlađeg željeznog doba na području sjeverozapadne Bosne, Materijali XX, Beograd 1985.

Žeravica Z., Općina Gacko - prahistorijski tumuli i gradine, AP, Ljubljana 1987.

Žeravica Z., Općina Trebinje - praistorijski tumuli i gradine, AP, Ljubljana 1988.

Žeravica Z., Općina Bileća - praistorijski tumuli i gradine, AP, Ljubljana 1989

Žeravica Z., Prapovijesni tumuli i gradine na području Općine Neum, Neum - zavičaj i zemlja Hrvata, Humski zbornik I, Neum 1995

Znanstveni projekti kojima je rukovodio Z. Žeravica s izrađenim završnim elaboratima:

Župa Uskoplje u srednjem vijeku i turskom periodu (trogodišnji program) Univerzitetska Biblioteka, Sarajevo 1985.

Sloj mlađeg željeznog doba i prahistorijska nekropola na Gradini I Timenačkoj gredi u Donjoj Dolini, (trogodišnji program), Univerzitetska biblioteka, Sarajevo 1979.

Praistorijski tumuli i gradine u istočnoj Hercegovini (petogodišnji program), Univerzitetska biblioteka, Sarajevo  1990.             

Žeravica Z., Pogrebni rituali u bakarnom i brončanom dobu na sjeverozapadnom Balkanu, južnoj Panoniji i prialpskom području,  Praehistorische Forschungen, Universätet Wien, rukopis (600 kartica) predan za tisak knjiga

Žeravica Z., Die Bestattungsrituale des Äneolithikums und der Bronzezeit auf dem nord-westlichen Balkan, predavanje održano 21. 04. 1993. u Anthropologische Gesellschaft in Wien

Žeravica Z., "Stradanje arheološke baštine na području južne Hrvatske i Hercegovine tijekom domovinskog rata" referat na Međunarodnom kongresu u Beču 1996. god.

Žeravica Z., "Hrvati Crvene Hrvatske-korijeni, pokrštavanje i življenje do kraja srednjeg vijeka" Arheološki program se realizira sustavno od 1997. do 2007. u Dubrovačkim muzejima, financira Ministarstvo kulture RH i DNŽ.

Žeravica Z., "Elaborat valorizacije i zaštite spomeničke baštine Hrvata u B i H" u suradnjis više autora izrađen temeljni projekt s podacima o svim spomenicima

Žeravica Z., "Arheološki leksikon Dubrovačko - neretvanske županije" izrađen poseban računalni program po kome se obrađuje spomenička baština DNŽ




 
Dr. Zdenko Žeravica invites interested cultural and archaeological institutions willing to organize an exhibition dealing with the history of Konavle (a part of Croatia south of Dubrovnik), to contact him via his e-mail

zdenko.zeravica@du.t-com.hr

or via tel. +385 20 425 194 begin_of_the_skype_highlighting            +385 20 425 194      end_of_the_skype_highlighting. The costs of exhibition are minimal possible, that is, they include only transportation.



Dr. Zdenko Žeravice tragically died in a car accident in Dubrovnik by the end of 2010.



Formated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!



How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian Constellation



Popular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.