Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Bilingual  »  Hrvojka Mihanovic Salopek: Digital Recording of the Croatian Mariological Heritage
 »  Home  »  Music  »  Hrvojka Mihanovic Salopek: Digital Recording of the Croatian Mariological Heritage
 »  Home  »  Croatian spirituality  »  Hrvojka Mihanovic Salopek: Digital Recording of the Croatian Mariological Heritage
 »  Home  »  Croatian Language  »  Hrvojka Mihanovic Salopek: Digital Recording of the Croatian Mariological Heritage
 »  Home  »  History  »  Hrvojka Mihanovic Salopek: Digital Recording of the Croatian Mariological Heritage
 »  Home  »  Education  »  Hrvojka Mihanovic Salopek: Digital Recording of the Croatian Mariological Heritage
 »  Home  »  Culture And Arts  »  Hrvojka Mihanovic Salopek: Digital Recording of the Croatian Mariological Heritage
Hrvojka Mihanovic Salopek: Digital Recording of the Croatian Mariological Heritage
By Nenad N. Bach and Darko Žubrinić | Published  07/7/2022 | Bilingual , Music , Croatian spirituality , Croatian Language , History , Education , Culture And Arts | Unrated
2nd part
Sažetak. Stella maris slavonskih žitnih polja (Đakovačko-osječka nadbiskupija, 7. film)
U znanstveno-obrazovnom filmu Stella maris slavonskih žitnih polja multidisciplinarno je prikazan presjek građe posvećen povijesnom štovanju Bogorodice u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, od srednjeg vijeka do današnjih dana. Kroz film upoznajemo pojedina glasovita, ali i manje poznata stara povijesna marijanska svetišta (Đakovo. Osijek, Slavonski Brod, Vukovar, Dragotin, Valpovo, Harkanovci, Šumanovci, Ilok, Vinkovci, Ilača, Lučica kod Lipovca, Bapska, Tovarnik, Sotin. Šarengrad, Svilaj, Komletinci, Aljmaš), kao i samostane koji su očuvali marijansku baštinu. Poseban naglasak pridan je ostacima romaničko-gotičkih sakralnih spomenika, te pored toga baroknom usponu i kulturi stare Slavonije u razdoblju nakon oslobođenja od Otomanskog carstva. Upoznajemo stare knjige i duhovne stihove istočno-slavonskoga književnog kruga: Ivana Grličića, Josipa Milunovića, Đure Sertića, Ilije Okrugića Srijemca, Jurja i Nikole Tordinca, fra Ivana Velikanovića, fra Matije Petra Katančića, fra Aleksandra Tomikovića, fra Antuna Papušlića, fra Antuna Bačića, fra Marijana Lanosovića, fra Emerika Pavića, fra Antuna Tomaševića, fra Marijana Jaića, fra Grgura Ćevapovića, fra Bernardina Leakovića, Antuna Matije Reljkovića, Antuna Kanižlića, kao i novijih pjesnika Zlatka Tomičića i Luje Medvidovića. Također kroz film dobivamo uvid u prikaz muzejskih zbirki i vrijednih marijanskih slikarskih djela. U glazbenom dijelu filma upoznajemo duhovnu baroknu i klasicističku muzičku tradiciju Slavonije, te izvoran zvuk narodnog melosa i popijevki prisutan u tamburaškoj folklornoj glazbi. Pozornost je pridana i liku biskupa J. J. Strossmayera, kao važnom kulturno-prosvjetiteljskom djelatniku, meceni i pokretaču znanstvenih i kulturnih institucija Slavonije i cijele Hrvatske. (Produkcija: Udruga Prosoli - Sveta glazba; Real media d.o.o.)

Summary. The film Stella Maris of the Slavonian Wheat Fields is a multidisciplinary celebration of materials dedicated to the veneration of Our Lady in the Arhdiocese of Đakovo-Osijek from the Middle Ages to today, including an antological selection of Marian works from the theological, literary, artistic and musical heritage. The film shows well-known and some not so well-known Marianist shrines in Slavonia: Đakovo, Osijek, Slavonski Brod, Vukovar, Dragotin, Valpovo, Harkanovci, Šumanovci, Ilok, Vinkovci, Ilača, Lučica kod Lipovca, Bapska, Tovarnik, Sotin. Šarengrad, Svilaj, Komletinci, Aljmaš. Special attention is dedicated to the preserved monuments of medieval age and to the Slavonian Baroque Renewal after the liberation of of Turkish conquerors. We become acquainted with old books, verses and manuscripts and valuable exhibits from the permanent collections of the museums. The film also presents the original ethnic materials and music of the slavonian region. Special attention is given to the figure and work of bishop Josip Juraj Strossmayer, who was a great benefactor, protector and promotor of the several cultural and scientific institutions in Slavonia and Croatia.Snimatelj ing. Dean Ganza i Hrvojka Mihanović-Salopek na snimanju filma 2012.
Sažetak. Stella maris južnih otoka (8. film)
U znanstveno-obrazovnom filmu Stella maris južnih otoka (marijanska baština Korčule i Pelješca) multidisciplinarno je prikazan presjek građe posvećen povijesnom štovanju Bogorodice na području nekadašnje Korčulanske biskupije, Pelješca i Mljeta od srednjeg vijeka do današnjih dana. Kroz film upoznajemo pojedina glasovita, ali i manje poznata stara povijesna marijanska središta duhovnosti i kulture (grad Korčula, Blato na Korčuli, Čara, Smokvica, Vela Luka, Račišće, Pupnat, Žrnovo, Lumbarda, Badija, Gospa od Jezera na Mljetu, Orebić, Viganj, Trpanj, Žuljana, Kuna, Ston).
Poseban naglasak pridan je povijesnoumjetničkim slikama, freskama, kipovima i njihovim autorima. Pored toga prezentirane su stare knjige i duhovni stihovi ovog podneblja, kao npr. srednjovjekovni tekstovi Korčulanske pjesmarice Svih Svetih, stihovi blatske Bratovštine Gospe od Ruzarija, stihovi Ivana Ostojića, Petra Kanavelića, Augustina Draginića Šaška, Andrije Kačića Miošića, Tome Ivanovića, Nedjeljka Subotića, Vinicija Lupisa. Istaknute su i važne povijesne osobe, od moreplovca Marka Pola, do braće Talovac, Luke Tolentića, Frana Nigretića, Nikole Petrovića, Jakova Baničevića, Vinka Paletina, Antuna Rozanovića, Marka Kalogjere i drugih. Film prikazuje i etnološko područje, narodne običaje, predaje i etno-tradiciju. Naposlijetku, u glazbenoj komponenti filma upoznajemo izvornu glagoljašku, od srednjeg vijeka očuvanu glazbenu tradiciju koju pjevaju bratovštine otoka Korčule, ali također slušamo i zvuk renesansih leuta, kao i orguljašku glazbu. (Produkcija: Udruga Prosoli - Sveta glazba i Real grupa)

Summary. The scientific-educational film Stella Maris of the Southern Islands presents a multidisciplinary cross-section of materials dedicated to the historical veneration of the Mother of God in the area of the former Korčula diocese, Pelješac and Mljet from the Middle Ages to the present day. Through the film we get to know some famous, but also lesser known old historical Marian centers of spirituality and culture (town of Korčula, Blato on Korčula, Čara, Smokvica, Vela Luka, Račišće, Pupnat, Žrnovo, Lumbarda, Badija, Our Lady of the Lake on Mljet-Gospa od Jezera na Mljetu, Orebić, Viganj, Trpanj, Žuljana, Kuna, Ston).
Special emphasis is placed on historical art paintings, frescoes, statues and their authors. In addition, old books and spiritual verses of this region were presented, such as medieval texts of the Korčula Songbook of All Saints, verses of the Blato Brotherhood of Our Lady of the Rosary, verses of Ivan Ostojić, Petar Kanavelić, Augustin Draginić Šaško, Andrija Kačić Miošić, Tomo Ivanović, Nedjeljko Subotić, Vinicije Lupis. Important historical maritime figures were also highlighted, from the explorer Marko Polo, to the Talovac brothers, Luka Tolentić, Fran Nigretić, Nikola Petrović, Jakov Baničević, Vinko Paletin, Antun Rozanović, Marko Kalogjera and others. The film also shows the ethnological area, folk customs, traditions and ethno-tradition. Finally, in the musical component of the film we get to know the original Glagolitic tradition, from the Middle Ages preserved musical tradition sung by the fraternities of the island of Korčula, but we also listen to the sound of Renaissance wooden musical instrument (leuta) and organ music.Srednjovjekovni lik Bogorodice s Isusom, snimljen u sklopu filma Stella maris Dalmacije, 2. dio, 2009.
Snimljeno u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu.
Sažetak. Sisačka biskupija, 9. film iz serijala Digitalno snimanje hrvatske mariološke baštine.
U znanstveno-obrazovnom filmu Sisačka Majka milosrđa multidisciplinarno je prikazan presjek građe posvećen povijesnom štovanju Bogorodice u Sisačkoj biskupiji od srednjovjekovnih tragova, preko barokne baštine, sve do današnjih dana. Kroz film upoznajemo pojedina istaknuta, ali i manje poznata povijesna marijanska svetišta kao što su: vodeća biskupijska marijanska hodočasnička središta u Kloštar Ivaniću i Gori, Bogorodičine crkve u Kutini, Sisku, Topuskom, Maloj Gorici kraj Petrinje, Žažini, Starom Farkašiću, Pokupskom, Dubrancu, Pešćenici, Ivanić Gradu, kao i ostalim crkvama u kojima se posebno štuju Gospini oltari. S obzirom na burne povijesne prilike u kojima je prostor Sisačke biskupije bio višestoljetno izložen ratnim nedaćama, ali značajan i bremenit junaštvom na braniku domovine, posebno su obrađeni i znameniti povijesni lokaliteti bitke kod Siska 1593.; grada Zrina, Gvozdanskog, Hrvatske Dubice, Hrvatske Kostajnice i Hrvatskog Čuntića. U filmu su snimljene stare i rijetke knjige vezane uz sakralnu baštinu Sisačke biskupije (kao npr. Misali Jurja od Topuskog iz 15. st., te povijesna djela Adama Baltazara Krčelića, Pavla Rittera Vitezovića, Jurja Ratkaja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog, kraljevskog pisara Pavla iz Ivanića iz 15. st., Andrije Blaškovića, Ivana Šveara i dr.). Prisutni su i stihovi marijanskih pjesnika: Nikole Krajačevića Sartoriusa, Jurja Muliha, Pavla Štoosa,Velimira Deželića starijeg, Mate Marčinka. Kroz film upoznajemo izvorne narodne marijanske pjesme, tradiciju narodnih hodočašća, a kao osobitost Sisačke biskupije posebno je pružen prikaz vrijednih rustikalnih drvenih kapela kao i tradicijska drvena arhitektura starih kuća. Uz brojne duhovne kulturne znamenitosti upoznajemo i prirodne ljepote Banovine, Moslavine, Pokuplja, Turopolja i Posavine. (Produkcija: Udruga Prosoli - Sveta glazba i Real grupa)

Summary. The film Veneration of Mary, Mother of Mercy, in Sisak, is a multidisciplinary celebration of materials dedicated to the veneration of Our Lady in the Diocese of Sisak, from the Middle Ages to the present, including both famous and lesser known baroque Marian shrines, such as the leading diocesan Marian pilgrimage destinations in Kloštar Ivanić and Gora, Our Lady's churches in Kutina, Sisak, Topusko, Mala Gorica near Petrinja, Žažina, Stari Farkašić, Pokupsko, Dubranec, Pešćenica and Ivanić Grad, as well as other churches where Our Lady'€™s altars are particularly revered. Due to turbulent historical circumstances, the territory of the Diocese of Sisak endured centuries of warfare, to which the inhabitants responded with great heroism in the defense of the homeland, especially in the Battle of Sisak in 1593, the cities of Zrin, Gvozdansko, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica and Hrvatski Čuntić. The film also presents old and rare books related to the religious heritage of the Diocese of Sisak, such as the Missals of Juraj of Topusko from the fifteenth century and historical works by Adam Baltazar Krčelić, Pavao Ritter Vitezović, Juraj Ratkaj, Ivan Kukuljević Sakcinski, the royal scribe Pavao of Ivanić from the fifteenth century, Andrija Blašković, Ivan Švear and others. Verses by the Marian poets Nikola Krajačević Sartorius, Juraj Mulih, Pavao Štoos, Velimir Deželić the Elder and Mato Marčinko are recited. Moreover, there are original Marian folk songs, folk traditions associated with pilgrimages and, as a particular feature of the Diocese of Sisak, rustic wooden chapels and the traditional wooden architecture of old manors. In addition to numerous examples of the religious and cultural legacy, there is also the breathtaking natural beauty of Banovina, Moslavina, Pokuplje, Turopolje and Posavina.Sopranistica Vesna Kovačić i Hrvojka Mihanović-Salopek snimaju glazbeni prilog - Ave Mariu
za film Sisačka Majka milosrđa - 2016. godine.
Sažetak. Varaždinska Regina angelorum, Varaždinska biskupija, 10. film
Znanstveno-obrazovni film Varaždinska Regina angelorum prikazuje povijesno štovanje Bogorodice u Varaždinskoj biskupiji, te predstavlja kulturološki putopis kroz istaknuta, ali i pojedina nedovoljno poznata svetišta Varaždinske biskupije: Lepoglava, Purga Lepoglavska, Kamenica, Višnjica, Veternica, Bednja, Radovan, Remetinec, Ludbreg, Koprivnica, Močile, Molve, Kloštar Podravski, Đelekovec, Drnje, Legrad, Donji Vidovec, Kotoriba, Sv. Marija (Međimurje), Prelog, Mala Subotica, Belica, Donji Hrašćan, Sv. Juraj u Trnju, Sv. Juraj na Bregu, Vratišinec, Mursko Središće, Štrigova, Biškupec, Varaždinske Toplice te Čakovec i Varaždin. Kroz multidisciplinarni presjek baštine naglasak je stavljen na impresivna dostignuća baroknog perioda u arhitekturi, književnosti, likovnoj umjetnosti, a posebice je obuhvaćena djelatnost Ivana Rangera i njegovih učenika te Varaždinca Blaža Grubera. U filmu su snimljene rijetke knjige i stihovi na starom hrvatskokajkavskom književnom jeziku (Antun Vramec, Fortunat Švagel, Ivan Belostenec, Nikola Benger, Andrija Eggerer, Ivan Krištolovec, Hilarion Gašparoti, Josip Bedeković, Nikola ml. Zrinski i Petar Zrinski, Katarina Zrinski, Katarina Patačić, Baltazar Milovec, Gregur Kapucin, Juraj Lehpamer). Prisutni su i stihovi suvremenih pjesnika Ivana Goluba i Ernesta Fišera. Ljepota podravskog pejzaža prikazana je kroz odraz hrvatskog naivnog slikarstva.Osobita pozornost posvećena je vrijednim eksponatima iz postava Gradskog muzeja Varaždin. Kroz film upoznajemo izvornu etno građu okolice Varaždina, Podravine, Međimurja te posebno arhaične međimurske folklorne sakralne napjeve. U ozračju brojnih baroknih anđela i slikovitih veduta grada slušamo i baroknu glazbu koja je prepoznatljivi znak Varaždina.
(Produkcija: Udruga Prosoli - Sveta glazba; Real grupa d.o.o.; Muzej grada Varaždina).

Summary. The scientific-educational film Regina angelorum of Varaždin presents the historical worship of the Virgin Mary in the Varaždin Diocese and represents a cultural travelogue through the well known and less known Marian shrines: Lepoglava, Purga Lepoglavska, Kamenica, Višnjica, Veternica, Bednja, Radovan, Remetinec, Ludbreg, Koprivnica, Močile, Molve, Kloštar Podravski, Đelekovec, Drnje, Legrad, Donji Vidovec, Kotoriba, Sv. Marija (Međimurje), Prelog, Mala Subotica, Belica, Donji Hrašćan, Sv. Juraj u Trnju, Sv. Juraj na Bregu, Vratišinec, Mursko Središće, Štrigova, Biškupec, Varaždinske Toplice te Čakovec i Varaždin. Through the multidisciplinary cross section of heritage, the emphasis is placed on the impressive achievements of the baroque period in architecture, literature, art, and particularly the activities of Ivan Ranger and his students including Blaž Gruber of Varaždin. The film shows rare books and verses in the old Croatian Kajkavian literary language (Antun Vramec, Fortunat Švagel, Ivan Belostenec, Nikola Benger, Andrija Eggerer, Ivan Krištolovec, Hilarion Gašparoti, Josip Bedeković, Nikola ml. Zrinski i Petar Zrinski, Katarina Zrinski, Katarina Patačić, Baltazar Milovec, Gregur Kapucin, Juraj Lehpamer). Included are also the verses of contemporary poets Ivan Golub and Ernest Fišer. The beauty of the Podravina landscape is shown in the reflection of Croatian naive paintings. Special attention is given to valuable exhibits from the permanent collections of the Varaždin Municipal Museum. The film also presents the original ethnic materials of the surroundings of Varazdin, Podravina, Međimurje and especially the archaic sacral folklore chants of the Međimurje region. In the presence of numerous baroque angels and picturesque views of the city, we also listen to Baroque music, a recognizable sign of the city of Varaždin. Regina angelorum in the Diocese of Varaždin.Detalj Vrbničkog misala iz 15. st. s ornamentima, snimljeno u sklopu filma
Stella maris sjevernog Jadrana 2005.
Sažetak. Lička Majka od Utjehe (Gospićko-senjska biskupija, 11. film)
Znanstveno-obrazovni film Lička Majka od Utjehe prikazuje povijesno štovanje Bogorodice u Gospićko-senjskoj biskupiji, te predstavlja kulturološki putopis kroz istaknuta, ali i pojedina malo poznata svetišta: Katedrala Navještenja BDM u Gospiću, Konkatedrala Uznesenja BDM u Senju, Uznesenje BDM u Oštarijama; BDM Utješiteljica - Trošmarija; Crkva hrvatskih mučenika u Udbini; Uznesenje BDM u Brinju; Svetište Gospe od Krasnog na Velebitu; crkve u Slunju, Otočcu, Ogulinu, Karlobagu, Ličkom Lešću, Švici, Smiljanu, Kuterevu, Krivom Putu, Tounju, Palanci, Borićevcu, Kosinju i dr. Posebna pozornost posvećena je spomenicima srednjovjekovne Like, glagoljskim misalima, glagoljskim kamenim natpisima, rekonstrukciji glagoljaškog pjevanja. Upoznajemo i raritetne sakralne predmete iz stare Krbavske i Modruške biskupije, ali i živu pobožnost današnjice. Obilazimo i najpoznatije povijesne utvrde Modruša, Nehaja, Sokolca, Cetingrada, Drežnik-grada i dr. Film pokazuje brojne prirodne ljepote Velebita, Kosinjske doline, rijeka Mrežnice, Dobre, Like, Slunjčice, Korane, Rastoka, kanjona Zrmanje, Plitvičkih jezera, izvora Gacke i dr. Uz melodije srednjovjekovnih glagoljaških pjesama, slušamo i izvorne ličke etno-instrumente: ličke dvojnice i frulu. Film traga za davnim korijenima Like i njenim srednjovjekovnim sjajem kad su krajem 15. st. Kosinj, Modruš i Senj među prvim mjestima u Europi imali svoje glagoljske tiskare i štamparske strojeve. (Produkcija: Udruga Prosoli - Sveta glazba; Real grupa i TV Laudato)

Summary. The scholarly-educational film Lika's Mother of Consolation depicts the historical worship of the Virgin Mary in the Gospić-Senj Diocese, and represents a cultural travelogue through prominent but also some less known shrines: the Cathedral of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary in Gospić, the Co-Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Senj, the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Oštarije, the Church of the Blessed Virgin Mary of Consolation in Trošmarija (Ogulin), the Church of Croatian Martyrs at Udbina, the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Brinje, the Sanctuary of Our Lady of Krasno on Velebit mountain, the Churches in Slunj, Otočac, Ogulin, Karlobag, Ličko Lešće, Švica, Smiljan, Kuterevo, Krivi Put, Tounj, Palanka, Borićevac, Kosinj and others. Special attention is dedicated to the monuments of medieval Lika, Glagolitic Missals, Glagolitic stone inscriptions, reconstruction of Glagolitic singing. We also meet the rare sacral objects from the old dioceses of Krbava and Modruš, and also the living devotion of today. We also visit the most famous historical fortresses of Modruš, Nehaj, Sokolac, Cetingrad, Drežnik-city and the others. The film shows many natural beauties of Velebit mountain, Kosinj Valley, and Mrežnica, Dobra, Lika, Slunjčica, Korana rivers, Zrmanja River Canyon, Plitvice Lakes, Gacka River etc. Besides the melodies of medieval glagolitic songs, we also listen to the original Lika's ethno-instruments: Lika's double pipes and flute. The film traces and ancient roots of Lika and its medieval splendor when at the end of the 15th century, Kosinj, Modruš and Senj had their glagolitic printing shops and printing machines among the first places in Europe.Detalj ilustracije iz Metropolitane u Zagrebu, snimljeno u sklopu
filma Zagrebačka Gospa od Kamenitih vrata, 2019.
Regina Martyrum The Veneration of the Mother of the God in the Bjelovar-Križevci Diocese

Sažetak. Zagrebačka Gospa od Kamenitih vrata, područje grada Zagreba, 12. film.
Znanstveno obrazovni film Zagrebačka Gospa od Kamenitih vrata prikazuje povijesno štovanje Bogorodice u Zagrebu te predstavlja kulturološki putopis kroz najstarija i najljepša zagrebačka svetišta: crkva Majke Božje Remetske, kapela Majke Božje anđeoske u Markuševcu, Kraljica Hrvata na Sljemenu, Pohod BDM u Čučerju, Sveta Marija na Dolcu, crkva Sv. Franje Asiškog, Sv. Marko, Sv. Katarina, kapela Majke Božje žalosne, Sv. Ivan Krstitelj, Uznesenje Marijino u Stenjevcu, Sv. Barbara, Kraljica svete krunice, Uznesenje Marijino u Brezovici, Sv. Vinko, Uznesenje Marijino u Resniku, Sveta Mati Slobode, Bezgrješno Srce Marijino, Marija Pomoćnica, katedrala Uznesenja Marijina, svetište Majke Božje od Kamenitih vrata i dr . U filmu su prezentirane vrijedne Gospine slike, kao i kipovi pohranjeni u zagrebačkim muzejima (Muzej grada Zagreba, Muzej za umjetnost i obrt, Strossmayerova galerija starih majstora, Mimara i dr.) Posebna pozornost pridata je raritetnim knjigama i rukopisima sačuvanim u Metropolitani, NSK i Muzeju grada Zagreba te deklamaciji starih stihova. Upoznajemo i sakralnu muzičku baštinu u interpretaciji zagrebačkih glazbenika i crkvenih zborova. Ovaj film sažetog presjeka marijanske baštine Zagreba nastao je nakon potresa u ožujku 2020., a ujedno je poticaj institucijama i kulturnoj javnosti da se svi zajedno založimo za temeljitu restauraciju oštećenih kulturnih spomenika. (Produkcija: Centar za kulturu Novi Zagreb, 2020.g.
(Producent: Branko Marić, ravnatelj Centra za kulturu Novi Zagreb.)

Summary. Our Lady of the Stone Gate in Zagreb; 12th film.
The scholarly educational film Our Lady of the Stone Gate in Zagreb shows the historical veneration of the Mother of God in Zagreb and presents a cultural travelogue through the oldest and most beautiful shrines in Zagreb: the Church of Our Lady of Remete, the Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary in Čučerje, the Chapel of Our Lady of the Angels in Markuševec, the Chapel of Our Lady of Sljeme, Queen of the Croatians, the Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary in Dolac, Zagreb, the Church of St. Francis of Assisi in Zagreb, the Church of St. Mark, St. Catherine's Church, Zagreb, the Chapel of Our Lady of Sorrows, the Church of St. John the Baptist, the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Stenjevec, Zagreb, the Church of St. Barbara, Vrapče, Zagreb, the Church of Queen of the Holy Rosary, the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Brezovica, the Church of St. Vinko, Zagreb, the Church the Assumption of Blessed Virgin Mary in Resnik, the Votive Church of the Holy Mother of Freedom in Zagreb, the Church of the Immaculate Heart of Mary, the Church of Our Lady of Help, the Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, the Shrine of the Mother of God of the Stone Gate in Zagreb, etc. The film presents valuable images of Our Lady, as well as statues stored in Zagreb museums (Zagreb City Museum, Museum of Arts and Crafts, Strossmayer Gallery of Old Masters, Mimara Museum and others). Special attention is paid to rare books and manuscripts preserved in the Metropolitan Library of the Archdiocese of Zagreb, National and University Library (NSK) and the Museum of the City of Zagreb and to the recitation of old verses. We also get to know the sacred musical heritage in the interpretation of Zagreb musicians and church choirs. This film with a concise cross-section of the Marian heritage of Zagreb was made after the earthquake in March 2020, and at the same time it is an incentive for institutions and the cultural public to all work together for a thorough restoration of damaged cultural monuments.Ilustracija iz rukopisnog prijepisa Misala fra Bone Razmilovića iz Franjevačkog samostana Sv. Marije na Poljudu u Splitu,
snimljeno u sklopu filma Stella Maris Dalmacije 1. dio, 2007.Sažetak. Regina Martyrum 13. film u sklopu projekta "Digitalno snimanje Hrvatske mariološke baštine"
Znanstveno-obrazovni film Regina Martyrum prikazuje štovanje Bogorodice u Bjelovarsko-križevačkoj biskupiji te predstavlja kulturološki i hodočasnički putopis kroz najstarija i najljepša marijanska svetišta: Uznesenje BDM u Novoj Rači, Uznesenje BDM u Glogovnici, Pohod BDM u Šandrovcu, Pohod BDM u Cirkvenoj, Majka Božja Koruška kod Križevaca, Uznesenje BDM u Gornjoj Rijeci, Pohod BDM u Garešnici, Pohod BDM u Gornjem Dragancu, Sv. Marija Lauretanska u Pogančecu, te marijanske umjetnine prisutne i u ostalim poznatim ili malo poznatim crkvama.

Kroz film upoznajemo vrijedne Bogorodičine slike i kipove, glazbenu tradiciju i običaje iz pučke pobožnosti. Također upoznajemo prirodne ljepote i povijesna zdanja (stari grad Kalnik, Zelingrad, Garić-grad, dvorac Erdoedy-Rubido, dvorac Lovrečina i dr.). Filmski putopis sadrži odlomke stihova i knjiga u kojima pjesnici ovog kraja opisuju Bogorodicu i njezina svetišta, počevši od knjige Nikole Bengera Regina Martyrum iz 1730. pa nadalje. Osobita pozornost pridana je umjetninama iz Dijecezanske zbirke smještene u Bjelovarsko-križevačkoj biskupiji u Bjelovaru.

Summary. Regina Martyrum The Veneration of the Mother of the God in the Bjelovar-KrižŒevci Diocese, 13th film.
The scientific and educational film Regina Martyrum depicts the veneration of the Mother of God in the Bjelovar-Križevci Diocese and presents a cultural and pilgrimage travelogue through the oldest and most beautiful Marian shrines: Assumption of the Blessed Virgin Mary in Nova Rača, Assumption of the Virgin Mary in Glogovnica, Visitation of the Blessed Virgin Mary in Šandrovac, Visitation of the Blessed Virgin Mary in Cirkvena, Mother of God of Koruška near Križevci, Ascension of the Blessed Virgin Mary in Gornja Rijeka, Visitation of the Blessed Virgin Mary in Garešnica, Visitation of the Blessed Virgin Mary in Gornji Draganec, St. Marija Lauretanska in Pogančec, and Marian artworks present in other well-known or little-known churches.

Through the film, we get to know valuable paintings and statues of the Virgin Mary, musical traditions and customs from popular piety. We also get to know natural beauties and historical buildings (the old town of Kalnik, Zelingrad, Garić grad, Erdoedy-Rubido castle, Lovrečina castle, etc.). The film travelogue contains excerpts of verses and books in which the poets of this region describe the Virgin Mary and her shrines, starting with Nikola Benger's book Regina Martyrum from 1730 onwards. Particular attention was paid to artworks from the Diocesan collection located in the Bjelovar-Križevci Diocese in Bjelovar.


Biografija HRVOJKE MIHANOVIĆ - SALOPEK

Hrvojka Mihanović - Salopek diplomirala je 1984. hrvatsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu je magistrirala 1990. s temom Hrvatska himnodija od srednjeg vijeka do preporoda, a godine 1998. je doktorirala s temom Hrvatska crkvena himnodija 19. st.

Od godine 1986. radi u Odsjeku za književnost, Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. Od 2002. u zvanju je znanstvene suradnice, od 2008. u zvanju više znanstvene suradnice, od 2013. u zvanju znanstvene savjetnice te od 2018. znanstvene savjetnice u trajnom zvanju. Honorarno je predavala na Odsjeku kroatologije na Ljetnoj školi Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 2008./09., a u akademskoj godini 2009./10. honorarno je predavala kolegij Himnologija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na doktorskom studiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu honorarno je predavala 2017.

Godine 1997. izabrana je za počasnu, dopisnu članicu Međunarodne Mariološke akademije u Rimu (Pontificia Academia Mariana Internationalis). Sudjelovala je na više znanstvenih projekata; (od 1986. do 1989. na znanstvenom projektu) Sabrana djela Ante Kovačića; (od 1991. do 2001. na znanstvenom projektu) Sabrana djela Milana Begovića u 24 sveska, a sada je suradnica na znanstvenom projektu HAZU Hrvatski književni povjesničari.Od 2007. do 2019. vodila je međunarodni bilateralni projekt Doprinos hrvatskih i bugarskih intelektualaca duhovnoj raznovrsnosti Europe, između HAZU i Bugarske akademije nauka (BAN). Bila je voditeljica međunarodnih znanstvenih skupova u okviru manifestacije Dvigrad - međunarodni festival rane glazbe u Istri pod pokroviteljstvom Predsjednika RH. Služi se engleskim jezikom.

Napisala je 10 autorskih znanstvenih knjiga:

 1. Hrvatska himnodija (od srednjeg vijeka do preporoda), (167 str.) Književni krug, Split, 1992. (167 str.) ISBN 86-7397-115-2;
 2. Hrvatska crkvena himnodija 19. stoljeća, Biblioteka "Scientiae et Artes", "ALFA", Zagreb, 2000. (339 str.) ISBN 953-168-235-6;
 3. Tihi pregaoci visovačko-skradinskog područja (Doprinos franjevaca hrvatskoj himnodiji i duhovnoj književnosti), izdanje Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, Biblioteka "Ravnokotarski Cvit", knj. br.15, Split, 2004. ( 96 str.)ISBN 953-6012-28-6;
 4. Iz duhovnog perivoja, Biblioteka "Posebna izdanja", "Ljevak - Zagreb, 2006. (293 str.) ISBN 953-178-769-7
 5. Doprinos Petra Kanavelića hrvatskoj pasionskoj baštini, (u suautorstvu s dr. Vinicijem Lupisom), Ogranak Matice hrvatske Split, Split, 2009. (303 str.) ISBN 978-953-6159-94-5;
 6. Željezni duh. Doprinos Jakete Palmotića Dionorića hrvatskoj književnoj baštini, (u suautorstvu s dr. Vinicijem Lupisom), Institut "Ivo Pilar" u Dubrovniku, Zagreb - Dubrovnik, 2010. (474 str.) ISBN 978-953-6666-67-6,
 7. U ogledalu kritike, "Udruga Prosoli", Zagreb, 2012./13. (263 str.) ISBN 978-953- 56249-3-6
 8. Fra Petar Knežević - Gospin pjesnik i književnik, ( u suatorstvu s dr. sc. Hanom Breko-Kustura i fra Mirkom Marićem); Ogranak Matice hrvatske u Sinju, Sinj, 2017. ( 451 str.) ISBN 978-953-7440-22-0
 9. U ogledalu znanstvenih prosudbi, "Biakova", Zagreb, 2018. (381.str.) ISBN 978-953-8136-33-7
 10. Kristalni plov (umjetnička djelatnost Branke Beretovac, prvakinje HNK u Zagrebu), Biakova d.o.o., Zagreb, 2019. (310 str.) ISBN 978-953-8136-90-0
 11. Povijest Društva Poljičana, (u suautorstvu s Nedjeljkom Mihanovićem), Udruga zagrebačkih Poljičana "Sveti Jure" i Ogranak Matice hrvatske u Podstrani, Zagreb - Split, 2021.(402 str.) ISBN 978-953-49781-0-8
 12. Zagrebačka Gospa od Kamenitih vrata (Marijanska baština Zagreba).

Priredila je 38 knjiga izabranih djela, monografija i zbornika radova. Objavila je 114 izvornih znanstvenih radova u inozemnim i domaćim časopisima i zbornicima i 226 stručnih radova. Uvrštena je u leksikon Who is who in Croatia, 1993. str. 480 i u Književnu enciklopediju Leksikografskog zavoda, sv. III, str. 79.

Sa znanstvenim predavanjima sudjelovala je na više međunarodnih skupova: na mariološkom kongresu u Kevelaeru (Njemačka) 1987.; u Huelvi kod Seville (Španjolska) 1992.; u Čenstohovi-Poljska, 1996.; u Rimu, 2000. i 2004.; u Lourdesu (Francuska, 2008.), na Međunarodnom slavističkom kongresu ("American Association for the Advancement of Slavic Studies") u Bostonu- SAD, 1996.; na Međunarodnom kroatističkom skupu Katedre za slavističku filologiju Filozof. fakulteta Sveučilišta "Lorand Eotvos" u Budimpešti 2003.; na slavističkom skupu u Pečuhu 2002.; na Međunarodnoj bugarsko- hrvatskoj konferenciji u Sofiji 2008., 2011., 2013., 2015. i 2017.; na Međunarodnom simpoziju u Čiprovcima, 2009.; na Međunarodnom simpoziju o Ivi Frangešu u Trstu, 2012.; na Međunarodnom simpoziju u Petrovaradinu i Novom Sadu, 2015. na Međunarodnom simpoziju u Strugi, 2019. i dr.

Također često sudjeluje i na brojnim domaćim međunarodnim, slavističkim i kroatističkim znanstvenim skupovima, npr.: "Dani hvarskog kazališta"; Isusovci u vjerskom, znanstvenom i kulturnom životu Hrvata; Recepcija Milana Begovića; Religijske teme u književnosti; Hrvatski književni barok i slavonska književnost 18. stoljeća; Književnost u Osijeku i o Osijeku od početaka do danas; Skup o Andriji Kačiću - Miošiću, Strossmayerovi dani, "Hrvatski književni povjesničari" (znanstveni skupovi o Franji Fancevu, Tomi Matiću, Albertu Haleru, Branku Drechsleru Vodniku, Ivanu Milčetiću, Milanu Rešetaru, Šimi Ljubiću, Ivi Frangešu, Antunu Barcu, Đuri Šurminu, Miloradu Mediniju, Slavku Ježiću i dr.), na simpozijima o Tomi Babiću, Petru Kneževiću, Josipu Banovcu, Petru Bačiću, Ivanu Ančiću, Emeriku Paviću, "Nazorovi dani" (Postire, 1996. i 1999.), na Međunarodnom znanstv. interdisciplinarnom simpoziju Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti u Dubrovniku, 2012. i 2013; na međunarodnom skupu "Pasionska baština" u Subotici 2013.; te na stručnim skupovima "Dani Josipa i Ivana Kozarca" u Vinkovcima, "Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara", književni susreti "Dobrojutro more" (Podstrana kod Splita), "Kačićevi dani", "Croatia rediviva" (Brač), "Struške književne večeri" (Makedonija) itd.

Bila je višegodišnji honorarni suradnik Znanstveno-obrazovnog programa HRTV na kojem je kao scenaristica realizirala više emisija i književnih portreta (Klanjam ti se kraljiću - hrvatske božićne pjesme; U smrti se sniva - hrvatske pjesme kroz povijest o smrti, Krkom uzvodno -književni portret Nikole Pulića, Plemenita nit paučine - književni portret Višnje Stahuljak i dr.). Od 2005. je scenaristica, redateljica i voditeljica projekta "Digitalno snimanje hrvatske mariološke baštine" pod pokroviteljstvom Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora i Vijeća za kulturu Hrvatske biskupske konferencije, te je do sada ostvarila 12 znanstveno-obrazovnih filmova na temu multidisciplinarnog prikaza marijanske baštine u pojedinim hrvatskim biskupijama i županijama. (Stella maris Hrvatskog zagorja (duhovno pjesništvo o Bogorodici), Stella maris sjevernog Jadrana (duhovno pjesništvo o Bogorodici), Dubrovačka velika proteturica (marijanska baština Dubrovnika) Stella maris Dalmacije, 1. dio (marijanska baština u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji), Stella maris Dalmacije, 2. dio (marijanska baština u Šibenskoj biskupiji) Stella maris Dalmacije, 3. dio (marijanska baština u Zadarskoj nadbiskupiji), Stella maris slavonskih žitnih polja (marijanska baština u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji), Stella maris južnih otoka (marijanska baština nekadašnje Korčulanske biskupije), Sisačka Majka milosrđa (marijanska baština Sisačke biskupije), Varaždinska Regina angelorum (marijanska baština Varaždinske biskupije), Lička majka od utjehe (marijanska baština Gospićko-senjske biskupije), Zagrebačka Gospa od Kamenitih vrata (marijanska baština Zagreba). Također je režirala film Sinfonia croatica et christiana o djelu ak. slikara Josipa Botterija Dinija.

Priredila je kao vanjski suradnik više stručnih jedinica za Hrvatski biografski leksikon, za Opću enciklopediju i Književnu enciklopediju Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža", te za Leksikon hrvatskih pisaca -"Školske knjige"2000. Popratila je predgovorom više od 60 knjiga propisane lektire i novoobjavljene beletristike za sljedeće izdavačke kuće: "Ljevak", "Školska knjiga", "Mladost", "Znanje", "ABC - naklada", "Mozaik", "Laus", "Albatros", "Nova stvarnost", "Neretva", "Alfa", Naklada Bošković, "Privlačica d.o.o.", "Panonius", Naklada Haid, "Biakova d.o.o." i dr. Za izdavačku kuću "Mozaik" priredila je za biblioteku "Zlatna lađa" dva priručnika za nastavnike (lektirna djela I.B. Mažuranić i V. Nazora).

Od 1988. do 1998. bila je član uredničko-redakcijskog odbora časopisa Umjetnost i dijete, a od 2003. djeluje kao suradnica i povremeno urednica stručnog časopisa "Musica sacra" u Zagrebu. Od 2011. članica je Savjeta "Školskog vjesnika", pedagoškog časopisa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Od 1995. do danas redovni je član Nacionalnog odbora za dječju knjigu RH. Od 2018. član je redakcijskog vijeća za zbornike u izdanju Udruge Pasionska baština. Sudjeluje kao recenzent i član-suradnik u radu međunarodnog uredništva redakcije bugarskog znanstvenog časopisa Bulgarian Historical Review, Institute for Historical Studies (BAN) u Sofiji. Članica je Društva hrvatskih književnika, članica Društva hrvatskih intelektualki (koje je punopravni član međunarodne organizacije International Federation of University Women sa sjedištem u Genevi). Od 2006. počasna je članica Matice slovačke u Zagrebu. Redovna je članica Hrvatskog mariološkog instituta pri KBF- u Sveuč. u Zagrebu. Od 2007. sudjeluje kao promotor i suorganizator u radu književnih i kulturnih tribina Hrvatske paneuropske unije u Zagrebu.

Usporedo s književnošću završila je 1984. studij orgulja na Institutu za crkvenu glazbu pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatskog udruženja glazbenih umjetnika od 1986. godine. Istakla se nizom zapaženih koncerata u domovini kao i u inozemstvu (Austrija, Francuska, Mađarska, Njemačka, Španjolska, Poljska, Češka, Argentina i SAD). Ostvarila je četiri CD-snimke u izdanju kuće HRT-"Orfej" i "Sveta glazba" d.o.o.

Dobitnica je:

 1. brončane medalje "Mila Gojsalić" Društva Poljičana;
 2. Nagrade "Petar Kanavelić" za 2016. godinu (Društva književnika Rijeka i Gradskog poglavarstva Korčule);
 3. Srebrne povelje - nagrade Matice hrvatske Zagreb, 2009. i 2018. godine za književnost.
 4. Primila je "Posebno priznanje za nakladnički pothvat" za Izabrana djela Miroslava S. Mađera I. "IV. na Danima hrvatske knjige i riječi" Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici 2019.
 5. U 2019. godini odlikovana je ordenom Hrvatskog pletera za promicanje hrvatske kulture.
How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
 1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
 2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
 3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
 4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
 5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.