Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Croatian Language  »  Hrvojka Mihanovic Salopek and her Stella Maris project of St. Mary's heritage
 »  Home  »  Poetry  »  Hrvojka Mihanovic Salopek and her Stella Maris project of St. Mary's heritage
 »  Home  »  History  »  Hrvojka Mihanovic Salopek and her Stella Maris project of St. Mary's heritage
 »  Home  »  Education  »  Hrvojka Mihanovic Salopek and her Stella Maris project of St. Mary's heritage
 »  Home  »  Culture And Arts  »  Hrvojka Mihanovic Salopek and her Stella Maris project of St. Mary's heritage
 »  Home  »  Religion  »  Hrvojka Mihanovic Salopek and her Stella Maris project of St. Mary's heritage
Hrvojka Mihanovic Salopek and her Stella Maris project of St. Mary's heritage
By Prof.Dr. Darko Zubrinic | Published  05/23/2009 | Croatian Language , Poetry , History , Education , Culture And Arts , Religion | Unrated
Issuing 10 representative DVD's devoted to centuries of St. Mary's heritage in Croatia


Dr. Hrvojka Mihanović Salopek from the Croatian Academy of Sciences and Arts, principal contributor and leader
of the project of the series of 10 planned DVD's, till now 5 of them realised exceptionally well.


Alojzije Prosoli, prof., Sveta Glazba (Association Prosoli "Sacred Music"), producer of the project, from the presentation
of the 5th DVD in the Vijenac hall, Croatian Archbishopric, Kaptol, Zagreb, Croatia, on May 19 2009.

The DVD's are available in Croatian and English.
We express our sincere congratulations to Dr. Hrvojka Mihanović Salopek and all participants
of the Stella Maris - Sea Star project for their fantastic achievement.

For additional information please contact Dr. Hrvojka Mihanović Salopek at
 hrvmihan@hazu.hr
or Mr. Alojzije Prosoli at
sveta_glazba@yahoo.com


Opis projekta:

     Projekt Digitalno filmsko snimanje hrvatske mariološke baštine (u kontekstu s europskim kršćanskim civilizacijskim krugom) planiran je kao iscrpna filmska serija od 16 zasebnih, a tematski povezanih filmova (TV-emisija). U svrhu promicanja i znanstvenog istraživanja hrvatske sakralne mariološke baštine Udruga Prosoli je realizirala 9 DVD-filmova, a pojedini filmovi su prevedeni,  i delegirani u Arhiv Međunarodne mariološke akademije u Rimu (Pontificia Academia Mariana Internationalis). Svaka pojedina emisija traje prema znanstveno-obrazovnom televizijskom standardu  45 do 50 minuta i obrađuje područje iz jedne hrvatske biskupije tj. županije.
     U svakoj znanstveno-obrazovnoj filmskoj snimci prikazana su: znamenita marijanska svetišta i njihova povijest, odabir proslavljenih slikarskih djela marijanske tematike, važne knjige posvećene Bogorodici, istaknuti  kulturni velikani, izbor dojmljivih pjesničkih stihova vezanih uz odabrane Marijine crkve,  prikaz marijanskih pjesama ( klasična glazba i autentičan folklor), prikaz specifičnih narodnih običaja i etnoloških zbirki vezanih uz dotičnu pokrajinu, specifičnosti i prirodne ljepote krajolika. Iako se u filmskom serijalu primarno prikazuje i proučava hrvatska marijanska baština, ona se uvijek sagledava i u širem kontekstu, u nezaobilaznim poveznicama i komparacijama sa  europskom kulturom ( u dosadašnjim filmovima, npr. utjecaji i tragovi duhovnosti velikih kršćanskih svetaca i mislilaca na hrvatskom tlu, prijenos i raširenost lika pavlinske Gospe Čenstohovske od Poljske do Hrvatske, povijesni opisi Marijine nazaretske kućice u paralelama Trsat – Loreto, sagledavanja interferencijskih preplitanja istočne bizantske i zapadnorimske baštine na primjeru Eufrazijeve bazilike u Poreču, etc.)
Pored sakralnih kulturno-povijesnih znamenitosti, uvijek su prikazane i prirodne ljepote pojedinog područja, te se navedenim DVD snimkama ujedno nastoje promicati i turističke ljepote i osobitosti odabranog kraja.

Ciljevi projekta:

      Projekt sadrži edukativnu funkciju tj. kroz privlačan medij filma gledateljima nastoji ponuditi niz temeljnih, ali i dosad nepoznatih, novoistraženih znanstveno-obrazovnih informacija iz crkvene povijesti i mariološke baštine (teološke, književne, likovne, glazbene, etnološke.)
     Projekt ima važnu svrhu poticanja domaćih i stranih turista na hodočašća i obilaske  prikazanih Bogorodičinih svetišta i muzejskih zbirki, te filmovi mogu poslužiti organizatoru hodočašća ili turističkog putovanja kao vodič i izvor informacija.
     Veliki dio  bogate hrvatske sakralne baštine i arhitekture crkava u nepovrat je nestao kroz burnu povijest, a i nedavnu agresiju na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu. Preko filmskog zapisa znamenitih povijesnih knjiga, rukopisa, starih grafika, slika istražuje se povijesna rekonstrukcija izgleda i uloge pojedinih svetišta i obavljaju se  digitalni zapisi raritetne sačuvane ostavštine.    
     Emisije mogu poslužiti u školske, književne, povijesnoumjetničke, glazbene i vjeronaučno-katehetske svrhe, ali s obzirom da su prevedene na strane jezike, mogu biti korisne stručnjacima  iz različitih zemalja (npr. svim zemljama članicama Međunarodne papinske mariološke akademije u Rimu, kao i šire) u svrhu kompariranja sličnosti, ali i uočavanja osebujnosti te originalnosti iznimno bogate hrvatske marijanske baštine.(Sažetak – Hrv. Zagorje) 1. film iz serijala “Digitalno snimanje hrvatske mariološke baštine”
Film Stella maris Hrvatskog zagorja prikazuje štovanje Bogorodice koje na sjeverozapadu Hrvatske doživljava osobit umjetničko-izražajni rascvat u baroknom razdoblju Katoličke obnove u 17. i prvoj polovici 18. st. U filmu dobivamo uvid u znamenita djela hrvatskokajkavske duhovne književnosti (Jurja Habdelića, Ivana Belostenca, Mihaela Šimunića, Nikole Bengera, Hilariona Gašparottija, Petra Berkea, pjesmarice Cithare octochorde, Molitvenika grofice Drašković, etc.). Pored raritetnih knjiga upoznajemo i vrijedna djela iz likovne i glazbene baštine posvećene Bogorodici, kao i stvaralačku prisutnost pučke pobožnosti.

Summary
The film Stella Maris of the Croatian Hinterland  (Stella maris Hrvatskog zagorja) shows the reverence of the Mother of God in northwestern Croatia where the artistic expression was especially flourishing in the baroque era of the Catholic Renewal in the 17th and the first half of the 18th century. The film gives us an insight into the well-known works of the Croatian kajkavian spiritual literature of Juraj Habdelić, Ivan Belostenec, Mihael Šimunić, Nikola Benger, Hilarion Gašparotti, Petar Berke and the Cithara octochorda song-book, Countess Drašković Prayer-book, etc. Beside the collection of rare books we are introduced to the distinguished works of visual arts and musical heritage dedicated to the Mother of God as well as to the expressions of common-people piety.(Sažetak – sjev. Jadrana) 2. film

Film Stella maris sjevernog Jadrana prikazuje pojedina istaknuta, ali i neka nedovoljno poznata marijanska svetišta s područja Istre i Kvarnera. Kroz odlomke stihova upoznajemo marijansku pobožnost sačuvanu u srednjovjekovnim hrvatskoglagoljskim misalima (Ročki misal iz 15. st., Beramski misal iz 15. st., Vrbnički misal iz 15. st., Oficij blažene devi Marije iz 1530. biskupa Šimuna Kožičića Benje, Tkonski zbornik iz poč.16. st., Osorska pjesmarica iz poč. 16. st., Molitvenik Hortulus animae iz 1560. Nikole Dešića, etc.).U filmu su snimljena i znamenita likovna djela posvećena Bogorodici, a osobito poznate istarske srednjovjekovne freske. Posebice je istaknut povijesni pregled značajne hodočasničke Crkve Majke Božje Trsatske. Pored toga u filmu  slušamo glazbena duhovna djela karakteristična za sjevernojadransko podneblje: zvuk sopila i roženica koje prezentiraju staru istarsku ljestvicu, glagoljaško pjevanje vrbničkog zbora s otoka Krka, gregorijansko pjevanje redovnika i redovnica, te djela renesansno-baroknih skladatelja Andrije Motovunjanina i fra Gabriella Pulitija.

Summary
The film  Stella maris sjevernog Jadrana (Star of the Northern Adriatic) shows well-known and some not so well-known Marianist shrines in Istria and Kvarner. The verses give us a glimpse of Marianist piety recorded in the medieval Croatian-glagolitic missals (Ročki Missal, 15th cent., Beram's Missal, 15th cent., Vrbnik's Missal, 15th cent., Bishop Šimun Kožičić's Official of the Holy Virgin, 1530,Tkon's Anthology, 16th cent., Osor's Song-book, 16th cent., Nikola Dešić's Prayer-book, 1560 and others). The film shows known art works dedicated to the Mother of God including the well known medieval Istrian frescoes. Historical survey of the Shrine of the Our Lady of Trsat is given. We also hear musical works which are characteristic for the region of Northern Adriatic: the sound of Istrian long flute (sopile) representing the old Istrian scale, glagolitic singing of Vrbnik's Choir from the island of Krk, Gregorian chant of friars and nuns and the works of the Renaissance and Baroque composers  Andrija from Motovun and Fr. Gabriello Puliti.Sažetak (Dubrovačka velika proteturica) 3. film
Film  Dubrovačka velika proteturica (zaštitnica, od lat. protegere) nazvan je prema izrazu hrvatskog književnika Ive Vojnovića, kojim on u svojem pismu dijalektalno oslovljava Bogorodicu – Gospu Lapadsku. U filmu je obrađeno štovanje Bogorodice u gradu Dubrovniku tijekom zlatnog razdoblja Dubrovačke republike u 15. i 16. st. pa do današnjih dana. Film prikazuje znamenita marijanska svetišta i crkve, te antologijski izbor djela iz teološke, književne  (renesansno-petrarkističke), likovne i glazbene baštine posvećene Bogorodici.
U filmu su snimljene raritetne knjige i rukopisi kardinala Ivana Stojkovića (Johannes Stojci), Serafina Crijevića, Mavra Vetranovića, Đore Držića, Paskoja Primovića-Latinčića, Bernarda Sorkočevića, opata Stjepana Gradića, Arkanđela Gučetića, Ignacija Aquilinija i Arkanđela Kalića. Pored toga film nas upoznaje s najslavnijim Gospinim slikama dubrovačkih renesansnih umjetnika: Nikole Božidarevića, Lovre Dobričevića, Matka Junčića, Božidara Vlatkovića i drugih, kao i glazbu renesansnog  Dubrovnika.

Summary – Dubrovnik
The film Dubrovačka velika proteturica (Dubrovnik's Great Protectress) owes its name to Croatian writer Ivo Vojnović who addresses Our Lady of Lapad in one of his letters written in a dialect. The film shows the reverence of the Mother of God in Dubrovnik during the golden age of the Republic of Ragusa in 15th and 16th centuries until the present times. Shown are the famous Marianist shrines and churches and  a selection from theological, literary, artistic and musical works dedicated to the Mother of God. Included are the rare books and manuscripts of Cardinal Ivan Stojković (Johannes Stojci), Serafin Crijević, Mavro Vetranović, Đore Držić, Paskoje Primović-Latinčić, Bernard Sorkočević, Fr. Stjepan Gradić, Arkanđel Gučetić, Ignacio Aquilini and Arkanđel Kalić.The film shows us the famous paintings of the Mother of God whose authors are the famous Dubrovnik's renaissance artists: Nikola Božidarević, Lovro Dobričević, Matko Junčić, Božidar Vlatković and others.Sažetak, Split (4. film)
Film  Stella maris Dalmacije I. dio prikazuje štovanje Bogorodice u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji i Hvarskoj biskupiji od srednjeg vijeka preko renesanse do današnjih dana. U snimkama su predstavljena znamenita marijanska svetišta, te antologijski odabir djela iz iz teološke, književne, likovne i glazbene baštine posvećene Gospi.
U filmu su snimljeni kameni spomenici na čast Bogorodici iz vremena hrvatskih vladara, te rijetke knjige i rukopisi: Marka Marulića, Frane Božičevića Natalisa, Ivana Lucića, Koriolana Ćipika, Petra Lucića Trogiranina, Ivana Lulića, Mateja Albertija Matulića, Dominika Armanova, Hanibala Lucića, Petra Hektorovića, Hortenzija Brtučevića, Lovre Grizogona, Andrije Vitaljića, Bone Razmilovića, Filipa Grabovca, Andrije Kačića-Miošića, Petra Kneževića, Mateja Čulića, kao i najstarijeg Splitskog evanđelistara (580.-600.god.) i Trogirskog evanđelistara (11. do 13.st.). Film nas upoznaje i s likovnim djelima srednjovjekovnih majstora Radovana i Andrije Buvine, te Blaža Jurjeva Trogiranina, Ivana Duknovića, Andrije Alešija, Nikole Firentinca, Girolama de Santa Crocea, Jacopa Tintoretta, Benedetta Diane, Antonija Molinariusa, Mateja Pončuna i drugih. U glazbenim snimkama prisutna je tradicija koralnog pjevanja i specifičnog glagoljaškog pjevanja očuvanog u pučkoj tradiciji.

Summary - Split
  In the scholarly educational film Stella Maris Dalmatia, Part I. is presented mariology in the Diocese od Split, starting with the medieval Croatian rulers, through the Gothic, Renaissance and early baroque achievements until the present day.
The film shows notable Marian churches, and an anthological selection from the works of the literary historical, theological, artistic and musical heritage. It also presents old rare books, manuscripts and writers, such as  Marko Marulić, Frane Božičević Natalis, Ivan Lucić, Koriolan Ćipiko, Petar Lucić Trogiranin, Ivan Lulić, Matej Alberti Matulić, Dominik Armanov, Hanibal Lucić, Petar Hektorović, Hortenzije Brtučević, Lovro Grizogon, Andrija Vitaljić, Bono Razmilović, Filip Grabovac, Andrija Kačić-Miošić, Petar Knežević, Matej Čulić, and the medieval Croatian missals: Splitski evanđelistar
(6.th. century.) i Trogirski evanđelistar (11.th. do 13. th. centuries).
The film also presents Gregorian chant, the oldest of which were noticed (recorded) in the croatian codex from the late 10th and early 11th centuries, as well as Early Croatian Glagolitic singing preserved in the folk tradition.(Sažetak, Šibenik) 5. film iz serijala

U znanstveno-obrazovnom filmu Stella maris Dalmacije II. dio prikazano je štovanje Bogorodice u Šibenskoj biskupiji od srednjovjekovnih hrvatskih vladara, preko gotike, renesanse i ranobaroknih ostvarenja do današnjih dana. U snimci upoznajemo znamenite marijanske crkve, nizove Marijinih titulara i metafora, te antologijski izbor iz djela književnopovijesne, teološke, likovne i glazbene baštine.
U filmu su snimljene knjige i stihovi Šibenske molitve iz 14. st.,  Jurja Šižgorića, Petra Divnića, Fausta Vrančića, fra Matije Divkovića, fra Pavla Posilovića, fra Tome Babića, fra Petra Jurića, fra Josipa Banovca, fra Petra Kneževića, pa do novijih tekstova o Bogorodici Vinka Nikolića i kipara Ivana Meštrovića.
Pored toga film nas upoznaje s marijanskim djelima poznatih kipara i slikara Jurja Dalmatinca, Nikole Firentinca, Nikole Vladanova Šibenčanina, Jurja Čulinovića, Blaža Jurjeva Trogiranina, Martina Kolunića Rote, Božidara Bonifačića,  Orazia Fortezze (šibenskog zlatara), Matije Pončuna, Joze Kljakovića, Ivana Meštrovića i brojnih drugih
U glazbenim snimkama pratit će nas zvuci gregorijanskog korala čiji najstariji zapisi potječu iz šibenskog kodeksa  Liber sequentiarum s kraja 10. na 11. st., ali i tragovi starohrvatskog glagoljaškog pjevanja očuvani u pučkoj tradiciji. U filmu ćemo čuti tonove renesansnih leuta i citri, motet Ivana Lukačića s početka 17. st.,  izvorni zvuk orgulja šibenskog orguljara Petra Nakića iz 18. st.

Summary
In the scholarly educational film Stella Maris Dalmatia, Part II, veneration of Our Lady in the Diocese of Šibenik is presented, starting with the medieval Croatian rulers, through the Gothic, Renaissance and early baroque  achievements until the present day.  We become acquainted with notable Marian churches, titles and metaphors, and an anthological selection from the works of the literary historical, theological, artistic and musical heritage.
It also presents books and verses, such as the Šibenik Prayers (Šibenske molitve) from the 14th century,  Juraj Šižgorić, Petar Divnić, Faust Vrančić, Fr. Matija Divković, Fr. Pavao Posilović, Fr. Toma Babić, Fr. Petar Jurić, Fr. Josip Banovac, Fr. Petar Knežević, and newer works honoring Our Lady by Vinko Nikolić and the sculptor Ivan Meštrović.
In addition, the film acquaints us with Marian works by the distinguished sculptors and painters Juraj Dalmatinac, Nikola Firentinac, Nikola Vladanov Šibenčanin, Juraj Čulinović, Blaž Jurjev Trogiranin, Martin Kolunić Rota, Božidar Bonifačić,  Orazio Fortezza (Šibenik goldsmith), Matija Pončun, Jozo Kljaković, Ivan Meštrović and numerous others.
The film also presents Gregorian chant, the oldest of which were recorded in the Šibenik codex from the late 10th and early 11th centuries, as well as Early Croatian Glagolitic singing preserved in the folk tradition. We shall also listen to the tones of Renaissance lutes and cithers, an early 17th century motet by Ivan Lukačić and the original sound of an organ built by Petar Nakić during the 18th century. Sažetak – Zadar 6. film
    U znanstveno-obrazovnom filmu Stella maris Dalmacije III.  multidisciplinarno je prikazan presjek građe posvećen povijesnom štovanju Bogorodice u Zadarskoj nadbiskupiji. Kroz film upoznajemo pojedina glasovita zadarska povijesna marijanska svetišta, izbor važnih knjiga (među ostalim i vrlo staru mariološku raspravu Benedikta Benkovića  Navigium Beate Marie Virginis, objavljenu 1498.), nizove Marijinih titulara ukorijenjenih u pobožnost, prikaz muzejskih zbirki i  proslavljenih marijanskih slikarskih djela (od vremena starohrvatskih vladara, pa do slikarstva Dujma Vuškovića, Ivana Petrova,  Blaža Jurjeva Trogiranina, Maestra di San Elsina,  Petra de Riboldisa, Pavla Veneziana, Petra Jordanića, Palme Mlađeg, Ivana Pribislavića, Jurja Čulinovića i drugih). Kroz glazbu  pratit ćemo gregorijansko pjevanje, čiji najstariji zapisi potječu iz Molitvenika opatice Čike i Većenegina brevijara iz 11. i 12. st., a pored toga i baštinu srednjevjekovnoga glagoljaškog pjevanja, očuvanog u tradiciji crkvenih narodnih pjevača. Prikazan je i izbor dojmljivih  marijanskih stihova koje su napisali pjesnici zadarskoga književnog kruga: Šime Budinić, fra Ivan Zadranin, Mihovil Bilanović, Bartol Kašić i drugi. Posebna pozornost posvećena je djelima srednjovjekovnoga zlatarstva Zadra i Nina, koji su se kroz povijest ponajviše očuvali velikim zalaganjem benediktinki Samostana sv. Marije u Zadru.

Stella maris Dalmacije III. je šesti film realiziran u okviru projekta "Digitalno snimanje hrvatske mariološke baštine", a pod pokroviteljstvom je Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora i Vijeća za kulturu Hrvatske biskupske konferencije.
Produkcija: Udruga Prosoli – Sveta glazba, Real media d.o.o. i Sveta glazba d.o.o.
Voditeljica projekta, scenaristica i redateljica: dr. sc. Hrvojka Mihanović- Salopek
Producent: Alojzije Prosoli i Krešimir Renzo Prosoli
Glavni snimatelj: Boris Poljak
Pomoćni snimatelji: ing. Dean Ganza i Miroslav Kučenjak
Montažer: Davor Mihalek i montaža: Studio "Euroval" - Zagreb
Spiker: dr. sc. Antun Pavešković
Izbor glazbe: Hrvojka Mihanović-Salopek
Savjetnik za glagoljaško pjevanje: mr. sc. Livijo MarijanSažetak: Stella maris slavonskih žitnih polja  (7. film)
U znanstveno-obrazovnom filmu Stella maris slavonskih žitnih polja  multidisciplinarno je prikazan presjek građe posvećen povijesnom štovanju Bogorodice u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, od srednjeg vijeka do današnjih dana. Kroz film upoznajemo pojedina glasovita, ali i manje poznata stara povijesna marijanska svetišta  (Đakovo. Osijek, Slavonski Brod, Vukovar, Dragotin, Valpovo, Harkanovci, Šumanovci, Ilok, Vinkovci, Ilača, Lučica kod Lipovca, Bapska, Tovarnik, Sotin. Šarengrad, Svilaj, Komletinci, Aljmaš), kao i samostane koji su očuvali marijansku baštinu. Poseban naglasak pridan je ostacima romaničko-gotičkih sakralnih spomenika, te pored toga baroknom usponu i kulturi stare Slavonije u razdoblju nakon oslobođenja od Otomanskog carstva. Upoznajemo stare knjige i duhovne stihove istočno-slavonskoga književnog kruga: Ivana Grličića, Josipa Milunovića, Đure Sertića, Ilije Okrugića Srijemca, Jurja i Nikole Tordinca, fra Ivana Velikanovića, fra Matije Petra Katančića, fra Aleksandra Tomikovića, fra Antuna Papušlića, fra Antuna Bačića, fra Marijana Lanosovića, fra Emerika Pavića, fra Antuna Tomaševića, fra Marijana Jaića, fra Grgura Ćevapovića, fra Bernardina Leakovića, Antuna Matije Reljkovića, Antuna Kanižlića, kao i novijih pjesnika Zlatka Tomičića i Luje Medvidovića. Također kroz film dobivamo uvid u prikaz muzejskih zbirki i  vrijednih marijanskih slikarskih djela. U glazbenom dijelu filma upoznajemo duhovnu baroknu i klasicističku muzičku tradiciju Slavonije, te izvoran zvuk narodnog melosa i popijevki prisutan u tamburaškoj folklornoj glazbi. Pozornost je pridana i liku biskupa J. J. Strossmayera, kao važnom kulturno-prosvjetiteljskom djelatniku, meceni i pokretaču znanstvenih i kulturnih institucija Slavonije i cijele Hrvatske.Sažetak:  Stella maris južnih otoka (8. film)
 U znanstveno-obrazovnom filmu Stella maris južnih otoka (marijanska baština Korčule i Pelješca)  multidisciplinarno je prikazan presjek građe posvećen povijesnom štovanju Bogorodice na području nekadašnje Korčulanske biskupije, Pelješca i Mljeta od srednjeg vijeka do današnjih dana. Kroz film upoznajemo pojedina glasovita, ali i manje poznata stara povijesna marijanska središta duhovnosti i kulture ( grad Korčula, Blato na Korčuli, Čara, Smokvica, Vela Luka, Račišće, Pupnat, Žrnovo, Lumbarda, Badija, Gospa od Jezera na Mljetu, Orebić, Viganj, Trpanj, Žuljana, Kuna, Ston). Poseban naglasak pridan je povijesnoumjetničkim slikama, freskama, kipovima i njihovim autorima. Pored toga prezentirane su stare knjige i duhovni stihovi ovog podneblja, kao npr. srednjovjekovni tekstovi Korčulanske pjesmarice Svih Svetih, stihovi blatske Bratovštine Gospe od Ruzarija, stihovi Ivana Ostojića, Petra Kanavelića, Augustina Draginića Šaška, Andrije Kačića Miošića, Tome Ivanovića, Nedjeljka Subotića, Vinicija Lupisa. Istaknute su i važne povijesne osobe, od moreplovca Marka Pola, do braće Talovac, Luke Tolentića, Frana Nigretića, Nikole Petrovića, Jakova Baničevića, Vinka Paletina, Antuna Rozanovića, Marka Kalogjere i drugih. Film prikazuje i etnološko područje, narodne običaje, predaje i etno-tradiciju. Naposlijetku, u glazbenoj komponenti  filma upoznajemo izvornu glagoljašku, od srednjeg vijeka očuvanu glazbenu tradiciju koju pjevaju bratovštine otoka Korčule, ali također slušamo i zvuk renesansih leuta, kao i orguljašku glazbu.
The Sisak Mother of Mercy (exhibited on the front cover of the DVD).

Sažetak (Sisačka biskupija, 9. film iz serijala "Digitalno snimanje hrvatske mariološke baštine")
U znanstveno-obrazovnom filmu Sisačka Majka milosrđa  multidisciplinarno je prikazan presjek građe posvećen povijesnom štovanju Bogorodice u Sisačkoj biskupiji od srednjovjekovnih tragova, preko barokne baštine, sve do današnjih dana. Kroz film upoznajemo pojedina istaknuta, ali i manje poznata povijesna marijanska svetišta kao što su: vodeća biskupijska marijanska hodočasnička središta u Kloštar Ivaniću i Gori, Bogorodičine crkve u Kutini, Sisku, Topuskom, Maloj Gorici kraj Petrinje, Žažini, Starom Farkašiću, Pokupskom, Dubrancu, Pešćenici, Ivanić Gradu, kao i ostalim crkvama u kojima se posebno štuju Gospini oltari. S obzirom na burne povijesne prilike u kojima je prostor Sisačke biskupije bio višestoljetno izložen ratnim nedaćama, ali značajan i bremenit junaštvom na braniku domovine, posebno su obrađeni i znameniti povijesni lokaliteti bitke kod Siska 1593.; grada Zrina, Gvozdanskog,  Hrvatske Dubice,  Hrvatske Kostajnice i Hrvatskog Čuntića. U filmu su snimljene stare i rijetke knjige vezane uz sakralnu baštinu Sisačke biskupije (kao npr. Misali Jurja od Topuskog iz 15. st., te povijesna djela Adama Baltazara Krčelića,  Pavla Rittera Vitezovića, Jurja Ratkaja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog, kraljevskog pisara Pavla iz Ivanića iz 15. st., Andrije Blaškovića, Ivana Šveara i dr.). Prisutni su i stihovi marijanskih  pjesnika: Nikole Krajačevića Sartoriusa, Jurja Muliha,  Pavla Štoosa,  Velimira Deželića starijeg, Mate Marčinka.  Kroz film upoznajemo izvorne narodne marijanske pjesme, tradiciju narodnih hodočašća, a  kao osobitost Sisačke biskupije posebno je pružen prikaz vrijednih  rustikalnih drvenih kapela kao i tradicijska drvena arhitektura starih kuća. Uz brojne duhovne kulturne znamenitosti upoznajemo i prirodne ljepote Banovine, Moslavine, Pokuplja, Turopolja i Posavine.

Summary
The film Veneration of  Mary, Mother of Mercy, in Sisak, is a multidisciplinary celebration of materials dedicated to the veneration of Our Lady in the Diocese of Sisak, from the Middle Ages to the present, including both famous and lesser known baroque Marian shrines, such as the leading diocesan Marian pilgrimage destinations in Kloštar Ivanić and Gora, Our Lady’s churches in Kutina, Sisak, Topusko, Mala Gorica near Petrinja, Žažina, Stari Farkašić, Pokupsko, Dubranec, Pešćenica and Ivanić Grad, as well as other churches where Our Lady’s altars are particularly revered. Due to turbulent historical circumstances, the territory of the Diocese of Sisak endured centuries of warfare, to which the inhabitants responded with great heroism in the defense of the homeland, especially in the Battle of Sisak in 1593, the cities of Zrin, Gvozdansko, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica and Hrvatski Čuntić. The film also presents old and rare books related to the religious heritage of the Diocese of Sisak, such as the Missals of Juraj of Topusko from the fifteenth century and historical works by Adam Baltazar Krčelić, Pavao Ritter Vitezović, Juraj Ratkaj, Ivan Kukuljević Sakcinski, the royal scribe Pavao of Ivanić from the fifteenth century, Andrija Blašković, Ivan Švear and others. Verses by the Marian poets Nikola Krajačević Sartorius, Juraj Mulih, Pavao Štoos, Velimir Deželić the Elder and Mato Marčinko are recited. Moreover, there are original Marian folk songs, folk traditions associated with pilgrimages and, as a particular feature of the Diocese of Sisak, rustic wooden chapels and the traditional wooden architecture of old manors. In addition to numerous examples of the religious and cultural legacy, there is also the breathtaking natural beauty of Banovina, Moslavina, Pokuplje, Turopolje and Posavina.
 The Varaždin Mariological Heritage has been described
on the DVD issued in 2017 in Zagreb.

Sažetak: (Varaždinska Regina angelorum, 10. film)
   Znanstveno-obrazovni film Varaždinska Regina angelorum prikazuje povijesno štovanje Bogorodice u Varaždinskoj biskupiji, te predstavlja kulturološki putopis kroz istaknuta, ali i pojedina nedovoljno poznata svetišta Varaždinske biskupije: Lepoglava, Purga Lepoglavska, Kamenica, Višnjica, Veternica, Bednja, Radovan, Remetinec, Ludbreg, Koprivnica, Močile, Molve, Kloštar Podravski, Đelekovec, Drnje, Legrad, Donji Vidovec, Kotoriba, Sv. Marija (Međimurje), Prelog, Mala Subotica, Belica, Donji Hrašćan, Sv. Juraj u Trnju, Sv. Juraj na Bregu, Vratišinec, Mursko Središće, Štrigova, Biškupec, Varaždinske Toplice te Čakovec i Varaždin. Kroz multidisciplinarni presjek baštine naglasak je stavljen na impresivna dostignuća baroknog perioda u arhitekturi, književnosti, likovnoj umjetnosti, a posebice je  obuhvaćena djelatnost Ivana Rangera i njegovih učenika te Varaždinca Blaža Grubera. U filmu su snimljene rijetke knjige i stihovi na starom hrvatskokajkavskom književnom jeziku (Antun Vramec, Fortunat Švagel, Ivan Belostenec, Nikola Benger, Andrija Eggerer, Ivan Krištolovec, Hilarion Gašparoti, Josip Bedeković, Nikola ml. Zrinski i Petar Zrinski, Katarina Zrinski, Katarina Patačić, Baltazar Milovec, Gregur Kapucin, Juraj Lehpamer). Prisutni su i stihovi suvremenih pjesnika Ivana Goluba i Ernesta Fišera. Ljepota podravskog pejzaža prikazana je kroz odraz hrvatskog naivnog slikarstva.Osobita pozornost  posvećena je vrijednim eksponatima iz postava Gradskog   muzeja Varaždin. Kroz film upoznajemo izvornu etno građu okolice Varaždina, Podravine, Međimurja te posebno arhaične međimurske folklorne sakralne napjeve. U ozračju brojnih baroknih anđela i slikovitih veduta grada slušamo i baroknu glazbu koja je prepoznatljivi znak Varaždina.


Zahvaljujemo dr. Hrvojki Mihanović-Salopek na poslanom štivu.

Formated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!


How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.