Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Politics  »  PRIJEDLOG ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
 »  Home  »  Friends In Action  »  PRIJEDLOG ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
 »  Home  »  Education  »  PRIJEDLOG ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
 »  Home  »  Community  »  PRIJEDLOG ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
PRIJEDLOG ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
By Nenad N. Bach | Published  07/15/2011 | Politics , Friends In Action , Education , Community | Unrated
Predugo smo čekali ovakav dokument da bi prošao samo kao jedna od točaka na Saborskim sjednicama, part 2

 
Uz članke 33. – 35.

Glava III. „Zaštita prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske te jačanja njihovih zajednica“ obuhvaća članke 33. – 45., a usmjerena je konkretno na pitanje zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, te na jačanje njihovih zajednica. Člancima 33. – 35. regulira se zaštita prava  interesa kroz izravnu pomoć Republike Hrvatske za besplatno učenje početnih semestara hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj, za pokretanje programa učenja hrvatskog jezika i kulture, e-obrazovanja, za osnivanje lektorata hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokim učilištima, utemeljenje katedre za hrvatski jezik i za stipendiranje učenika i studenata u njihovim lokalnim sredinama i u Republici Hrvatskoj. Propisana je ovlast državnom tajniku Ureda za donošenje pravilnika u svezi sa stavkom 1. i stavkom 5. Članka 33. Preuzima se obveza na informiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske putem internetskih tehnologija, prikladnih publikacija i medija. Predviđa se da HRT kao javna ustanova, temeljem svojih zakonskih obveza izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske i za usklađivanje termina emitiranja, te obveza na dostupnost tih programa bez naknade. Stavkom 6. Članka 34. Utvrđen je javni interes za ustrojavanje otvorenog međunarodnog multimedijalnog programa sa višejezičnim televizijskim i radijskim programom. Prema članku 35. Preuzima se obveza poticanja gospodarske aktivnosti Hrvata u susjednim i okolnim zemljama s ciljem očuvanja, opstanka i razvoja njihovih zajednica.

Uz članke 36. – 45.

Ovim člancima uređuju se statusna pitanja važna za Hrvate izvan Republike Hrvatske a odnose se na ubrzavanje primitka u hrvatsko državljanstvo uvažavajući vjerodostojnu dokumentaciju koja potvrđuje izjašnjavanje o pripadnosti hrvatskom narodu i uvođenje „Statusa Hrvata bez hrvatskog državljanstva“.

Prema članku 37. Status Hrvata bez hrvatskog državljanstva mogu dobiti Hrvati izvan Republike Hrvatske bez hrvatskog državljanstva, supružnici koji nemaju hrvatsko podrijetlo, njihova djeca (rođena i posvojena), te prijatelji hrvatskog naroda i Republike Hrvatske koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo. Priznavanje Statusa Hrvata bez hrvatskog državljanstva ne prejudicira primitak u hrvatsko državljanstvo. Propisan je postupak za dobivanje Statusa pa se prema predloženim odredbama zahtjev podnosi redu putem diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske. Ured o zahtjevu odlučuje rješenjem. Protiv rješenja može se podnijeti žalba u roku od petnaest dana od dana dostave rješenja. O žalbama odlučuje Povjerenstvo sastavljeno od tri člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, a članovi Povjerenstva su predstavnici Ureda, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Pripadnici hrvatskog naroda, njihovi supružnici i djeca uz zahtjev prilažu dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu. 

Stranci, prijatelji hrvatskog naroda i Republike Hrvatske, uz zahtjev prilažu vjerodostojnu dokumentaciju udruga i institucija hrvatskih zajednica te potvrde o članstvu u hrvatskim organizacijama. Nadalje propisuju se tri načina prestanka Statusa i to dobivanjem hrvatskog državljanstva, odricanjem i oduzimanjem. Isto tako Status Hrvata bez hrvatskog državljanstva  prestaje oduzimanjem ako osoba svojim ponašanjem šteti ugledu Republike Hrvatske i hrvatskih zajednica. U smislu ovog Zakona osobe kojima je priznat Status Hrvata bez hrvatskog državljanstva, ne smatraju se strancima u Republici Hrvatskoj. Posebnim zakonima utvrđuju se pogodnosti u području školskog i visokoškolskog obrazovanja, zapošljavanja, natječaja i stipendija, zdravstvenog osiguranja i drugo, a nadležni ministri ovlašćuju se da donesu pravilnike za ostvarivanje prava iz stavka 2. Članka 41.

Člankom 42. utvrđuju se pogodnosti za Hrvate bez hrvatskog državljanstva i bez Statusa na način da im se omogući pojednostavljeni i ubrzani postupak stjecanja privremenog boravka, radnih i  poslovnih dozvola i drugih pogodnosti sukladno posebnim zakonima.

Specifičnost među predviđenim pogodnostima je „Hrvatska kartica“ kojom bi se Hrvatima izvan Republike Hrvatske omogućio povoljniji pristup određenim uslugama, povoljniji uvjeti turističkih putovanja, organiziranog boravka i sudjelovanja na kulturnim događanjima.

Članak 44. uključivanje u društveni i politički život. Pitanje uključivanja u Hrvatski sabor uređeno je i Ustavom kao najvišem pravnom aktu u Republici Hrvatskoj, a ovim Zakonom to uključivanje ostvaruje se kroz Savjet Vlade Republike Hrvatske i mogućnost uključivanja u postupak kandidiranja u Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji.

Prema članku 45. u provedbi vanjske politike Republika Hrvatska vodi brigu da diplomatskokonzularna predstavništva rade na ostvarivanju ciljeva propisanih ovim Zakonom. Putem Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Ured je povezan i surađuje s diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske.

Uz članke 46. – 55.

Razvoj suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske obuhvaća pitanje kulturne suradnje, obrazovne i kulturne suradnje, športske suradnje, gospodarske suradnje, vođenja gospodarskih evidencija i statistika i poticanja znanstveno-istraživačkog rada o Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Razvoj gospodarske suradnje temelji se na povezivanju hrvatskih gospodarstvenika izvan Republike Hrvatske s gospodarstvenicima u Republici Hrvatskoj te poticanju ulaganja posebno u proizvodnju i turizam.

Isto tako Republika Hrvatska, u suradnji s gospodarstvenicima hrvatskog podrijetla, poticat će
provedbu razvojnih projekata na područjima od posebne državne skrbi, manje razvijenim područjima i drugim područjima od gospodarskog interesa. Prioritetno Republika Hrvatska poticat će razvojne projekte koji sadrže programe zapošljavanja povratnika i useljenika. Vlada Republike Hrvatske će prema članku 53. urediti pitanje financiranja programa mikrokreditiranja obiteljskih gospodarstava i obrta, te osnivanje jamstvenog fonda za osiguranje kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva povratnika i useljenika u Republiku Hrvatsku, a sukladno važećim propisima osigurat će se financiranje razvojnih projekata u Bosni i Hercegovini i razvojnih projekata za potrebite manjinske zajednice.

Radi praćenja stanja gospodarskih odnosa i ulaganja Hrvata izvan Republike Hrvatske u Republiku Hrvatsku, Ured u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske vodit će propisane evidencije o gospodarstvenicima, ulaganjima te novčanim doznakama Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Uz članke 56. – 65.

Republika Hrvatska omogućuje povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku
Hrvatsku kao i olakšavanje procesa integracije u hrvatsko društvo.

Člankom 57. propisuje se ustrojavanje „Ureda dobrodošlice“ u okviru kojega povratnici i useljenici mogu dobiti sve potrebne informacije i pomoći u rješavanju pravnih i drugih pitanja. Također propisuje se i obveza izrade programa dobrodošlice za Hrvate iz iseljeništva/dijaspore koji imaju namjeru povratka i useljenja. Predviđena je i obveza da se u okviru ureda državne uprave na županijskoj razini obavljaju poslovi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Predviđeno je i financiranje znanstvenih projekata u cilju privlačenja znanstvenika hrvatskog podrijetla iz svijeta te uspostavljanje stalnog programa „virtualnog mentorstva“ između studenata i znanstvenika iz Republike Hrvatske sa znanstvenicima i gospodarstvenicima hrvatskog podrijetla u svijetu s ciljem transfera posebnih znanja i iskustava (članak 62.).

Članak 63. uređuje pitanje zapošljavanja Hrvata izvan Republike Hrvatske u skladu s potrebama tržišta rada te se utvrđuju obveze Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje, a članak 64. potvrđuje opredjeljenje Republike Hrvatske da i dalje sklapanjem međunarodnih ugovora o socijalnom i zdravstvenom osiguranju stvara uvjete za olakšavanje povratka umirovljenika i drugih osoba u Republici Hrvatskoj (članak 64.)

Članak 65. propisuje obvezu da Ured prikuplja podatke i vodi evidenciju o hrvatskim povratnicima i useljenicima.

Članci 66. - 71.

Prijelazne i završen odredbe ovog Zakona propisuju obveze nadležnih tijela i dužnosnika za provedbu Zakona. Obzirom da Zakon predviđa izdvajanje dijela poslova iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i njihovo preuzimanje u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske propisani su rokovi preuzimanja poslova, dijela državnih službenika i namještenika te rokovi za donošenja podzakonskih propisa i novog zakona o Hrvatskoj matici iseljenika. Prema odredbi stavka 3. do stupanja na snagu novog zakona o Hrvatskoj matici iseljenika ista djeluje sukladno Zakonu o Hrvatskoj matici iseljenika („Narodne novine“ broj 59/90).

Člankom 71. utvrđeno je stupanje na snagu Zakona osmog dana od dana objave u „Narodnim
novinama“


Formated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.