Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Učimo od drugih - We learn from others  »  Vlada usvojila Strategiju odnosa Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Domovine
 »  Home  »  Croatians in B&H  »  Vlada usvojila Strategiju odnosa Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Domovine
 »  Home  »  Svi putevi vode u Hrvatsku  »  Vlada usvojila Strategiju odnosa Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Domovine
 »  Home  »  Politics  »  Vlada usvojila Strategiju odnosa Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Domovine
 »  Home  »  News  »  Vlada usvojila Strategiju odnosa Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Domovine
 »  Home  »  Community  »  Vlada usvojila Strategiju odnosa Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Domovine
Vlada usvojila Strategiju odnosa Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Domovine
By Dr. Ivan Bagaric | Published  05/19/2011 | Učimo od drugih - We learn from others , Croatians in B&H , Svi putevi vode u Hrvatsku , Politics , News , Community | Unrated
Eppur si muove!

Dr. Ivan Bagarić, Predsjednik Odbora za Hrvate Izvan Republike Hrvatske

 
Mijenjati na bolje možemo samo prisustvom!

Na poziv Dr. Bagarića, idejnog začetnika ovog dokumenta, bio sam prisutan
8. srpnja 2009 na tematskoj sjednici, čije je zaključke usvojio Sabor 10. prosinca 2010,
a vlada usvojila Strategiju 5. svibnja 2011.

Dakle, radi se o dokumentu koji će se pretočiti u zakon, i tu smo u prilici sugerirati,
savjetovati, tražiti i obrazlagati sve što nas tišti, što nam nedostaje, što mozemo poboljšati,
pojednostaviti te ubrzati procese sjedinjenja dijaspore i matice domovine.

Znam da će mnogi biti skeptični, jer se pokušalo puno puta bez ikakvih rezultata.
Ja mislim da si mi ne možemo dozvoliti skepsu, već konkretnim prijedlozima učiniti
ovaj budući zakon primjeren i dostojan svih Hrvata i Hrvatica u svijetu.

Molim Vas da šaljete Vaše prijedloge i sugestije na ove adrese. Moj savjet je da šaljete na sve adrese,
tako da ne bude zabune, je li netko primio ili nije. Budite konkretni i bez puno epike o onome što je bilo
a nije funkcioniralo, te osobnim patnjama u papirologiji, jer tu se daju napisati doktorski studiji,
a kamo li ne jedno pismo, već konktreno što želite promijeniti. Mi cemo otvoriti i rubriku na Forumu,
kako bi se mogle sve Vaše sugestije vidjeti i raspravljati. Mislim da bi i drugi portali trebali to isto preuzeti
i razviti u svojim komunama, na svojim jezicima.

Svako dobro i na posao, sad je vrijeme!

Nenad Bach,
urednik CROWNa

p.s. U liniji Subject upisite "Prijedlog - svoje ime i prezime - za zakon o Odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Domovine"

1. Hrvatski sabor - Odbor za Hrvate izvan RH, Ivan Bagaric - ibagari1@yahoo.com
2. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Petar Barišić - petar.barisic@mvpei.hr
3. Hrvatska matica iseljenika, Katarina Fuček - katarina.fucek@matis.hr
4. Hrvatska Svjetska Mreža, Nenad Bach - letters@croatia.org


Cijeli dokument u pdf formatu.
The whole document in pdf file.
El documento completo en formato pdf.

Pogledajte: http://slikahrvatske.hrt.hr/slika-hrvatske

 
STRATEGIJA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE


1. UVOD
Republika Hrvatska rezultat je volje hrvatskoga naroda, ostvarena na demokratskim izborima i
referendumu te zajedničkim trudom u obrani i izgradnji Republike Hrvatske, kako Hrvata i ostalih
građana koji žive u Republici Hrvatskoj, tako i Hrvata izvan Republike Hrvatske.
Pod utjecajem različitih povijesnih, političkih i ekonomskih razloga, Hrvati su se stoljećima
kontinuirano iseljavali s tadašnjih hrvatskih prostora u susjedne, europske i prekooceanske zemlje u
kojima, ovisno o zemlji nastanjenja, imaju različite položaje i statuse. Isto su tako neki dijelovi
hrvatskoga naroda, uslijed raznih povijesno-političkih okolnosti, ostali izvan granica Republike
Hrvatske, to jest u susjednim državama.
Svi Hrvati, bez obzira na to gdje i u kakvom statusu žive, jesu pripadnici jednoga i
nedjeljivoga hrvatskog naroda.
Hrvati izvan Republike Hrvatske su Hrvati u Bosni i Hercegovini kao ravnopravan, suveren i
konstitutivan narod (Hrvati u Bosni i Hercegovini) 1 , pripadnici hrvatskih manjina u europskim
zemljama (hrvatske manjine)2, te Hrvati iseljeni u prekooceanske i europske zemlje i njihovi potomci
(hrvatsko iseljeništvo/dijaspora)3.
Imajući u vidu složenost i političko značenje uređivanja odnosa Republike Hrvatske kao
matične države s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je
Odluku o osnivanju Povjerenstva za izradu prijedloga strategije i zakona o odnosima Republike
Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
2. POLAZNE OSNOVE
Republika Hrvatska nema poseban, jedinstven zakon kojim bi se uredilo pitanje odnosa
Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, već postoje pojedinačna ili djelomična
zakonska i podzakonska rješenja kao i opći i međunarodnopravni instrumenti iz raznih područja
kojima se izravno ili neizravno uređuje ovaj odnos.
Nadalje, u Republici Hrvatskoj ne postoji posebno tijelo koje bi koordiniralo rad svih
državnih institucija koje skrbe o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, već po pojedinim
ministarstvima i institucijama postoje određeni oblici institucionalnih rješenja, odnosno određena
praksa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske.
U skladu s ovom Strategijom donijet će se novi, posebni zakon, osnovat će se središnje
nadležno tijelo i Savjet Vlade te prilagoditi postojeća zakonska rješenja.
1 Prema popisu iz 1991. godine hrvatski narod u Bosni i Hercegovini imao je 760.852 pripadnika (sada oko 400.000).
2 Autohtone hrvatske manjine u 12 europskih zemalja broje oko 350.000 pripadnika.
3 Pod pojmom „hrvatskog iseljeništva“ razumijevaju se iseljeni Hrvati i svi njihovi potomci, odnosno što odgovara značenju pojma „hrvatska
dijaspora“ te će se u daljnjem tekstu koristiti pojam „hrvatsko iseljeništvo“. Procjenjuje se da hrvatsko iseljeništvo ima oko 3 milijuna pripadnika, od
kojih oko 2 milijuna živi u prekooceanskim zemljama.

2.1. NORMATIVNI OKVIR
􀂃 Ustav Republike Hrvatske (posebno članak 10.) najviši je pravni temelj za izradu Strategije:
Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive i borave u inozemstvu i
promiče njihove veze s domovinom. Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se
osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske.
􀂃 Međunarodnopravni temelj ove Strategije počiva na dvostranim ugovorima Republike Hrvatske
s odnosnim zemljama kao i na općim međunarodnopravnim instrumentima 4 , odnosno na
priznanju i prihvaćanju neotuđivosti temeljnih ljudskih i građanskih prava, iz kojih se izvodi
pravo na zaštitu i očuvanje kulturne raznolikosti te pravo manjinskih zajednica na očuvanje
identiteta kroz kulturu i jezik, obrazovanje i informiranje uz punu primjenu načela nemiješanja
jedne države u unutarnje poslove druge države.
2.2. STRATEŠKI DOKUMENTI REPUBLIKE HRVATSKE
Izrada* ove Strategije također se temelji i u skladu je s razvojnim strateškim dokumentima
Republike Hrvatske, a to su:
􀂃 Strateški okvir za razvoj 2006.-2013. koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici 4.
kolovoza 2006. godine.5
􀂃 Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010. – 2012., usvojena na sjednici 10. rujna 2009.
godine, a kojom se postavljaju osnovni ciljevi i instrumenti za daljnji socio-ekonomski razvoj
Hrvatske.6
􀂃 Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 30/2009) koju je donio
Hrvatski sabor na sjednici 20. veljače 2009. godine.7
* Izrada ove Strategije prilagođena je uputi Ministarstva financija o izradi strateških planova od 18.03.2009. godine.
4 Instrumenti za zaštitu nacionalnih manjina:
-Povelja Ujedinjenih naroda, Opća deklaracija o pravima čovjeka, Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Međunarodni
pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Deklaracija o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere i vjerovanja,
Deklaracija o pravima osoba pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih i jezičnih manjina;
-Relevantni dokumenti usvojeni od OESS-a, Dokument s Konferencije o ljudskoj dimenziji u Kopenhagenu 1990. godine, Izvješća vladinih
stručnjaka za zaštitu manjina, Ženeva 1991. godine;
-Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima, Okvirna konvencija za
zaštitu nacionalnih manjina i ostali relevantni dokumenti Vijeća Europe;
-Instrument Srednjoeuropske inicijative za zaštitu nacionalnih manjina.
5 (…) Strateškim okvirom za razvoj utvrđuju se prioriteti i akcije čije će provođenje tijekom nadolazećih sedam godina osigurati stabilan
gospodarski rast, zapošljavanje i bolji životni standard.
6 Isječak iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2010. – 2012.:
(…) Vlada Republike Hrvatske posebnim će mjerama poticati hrvatsko iseljeništvo da ulaže u razvoj novih proizvodnji.
(…) Razvoj programa financiranja znanstvenih projekata omogućit će (…) privlačenje sposobnih i afirmiranih znanstvenika iz dijaspore i svijeta.
(…) Hrvatska će diplomacija u narednom razdoblju raditi na daljnjoj profesionalizaciji i osuvremenjivanju diplomatske mreže koja će još bolje
odgovarati potrebama građana u zemlji i inozemstvu, zaštiti svih hrvatskih državljana, kako pojedinaca tako i pripadnika hrvatskih manjina te
dijaspore.
(…) Hrvatska diplomacija posebnu će pažnju posvetiti primjeni postojećih međunarodnih sporazuma vezanih za raspad bivše Jugoslavije, posebno u
području (…) zaštite manjina i zaštite konstitutivnosti hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini te drugim preuzetim obvezama.
7 (…) Održivi razvitak pretpostavlja ostvarivanje tri opća cilja: stabilnoga gospodarskog razvitka, pravedne raspodjele socijalnih mogućnosti te
zaštite okoliša.

3. VIZIJA
Republika Hrvatska, ispunjavajući svoje ustavne obveze, trajno ulaže napore u stvaranje
pravednoga društva, postizanje održivoga gospodarskog razvoja, te zaštitu prava i interesa svih
hrvatskih građana, kako u Republici Hrvatskoj, tako i onih izvan Republike Hrvatske, a dijelovima
hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobitu skrb i zaštitu.
Novi uvjeti, kao što su gospodarski i socijalni razvoj hrvatskoga društva, globalno tržišno
gospodarstvo, društvo znanja, socijalna pravda, globalna kretanja te opredjeljenje za euroatlantske
integracije, postavljaju pred Republiku Hrvatsku nove izazove i zahtjeve među kojima je i jačanje
suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
Republika Hrvatska želi ovom Strategijom djelotvorno povezati cijelo hrvatsko društvo i
Hrvate izvan Republike Hrvatske prvenstveno u ostvarivanju hrvatskoga kulturnog zajedništva8,
kroz skup kulturnih i drugih društvenih djelatnosti bitnih za očuvanje i jačanje hrvatskoga identiteta
i prosperiteta.
Hrvati izvan Republike Hrvatske najprirodniji su društveni i kulturni čimbenici u promidžbi
i međunarodnoj afirmaciji hrvatskog društva i kulture na europskoj i svjetskoj razini.
Ova Strategija je dio strategije razvoja hrvatskog društva i dio je nacionalnog interesa
Republike Hrvatske.
4. MISIJA
Republika Hrvatska će Strategijom stvoriti pretpostavke za izgradnju učinkovite, djelotvorne
i sustavne suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
Strategija i sve što iz nje proizlazi instrument je kojim se utvrđuju načela, ciljevi i aktivnosti
državne politike prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ona je sastavni dio unutarnje i vanjske
politike Republike Hrvatske te skup svih političkih, diplomatskih, gospodarskih, kulturnih,
socijalnih, obrazovnih, informacijskih, organizacijskih i drugih mjera i aktivnosti koje provode
Predsjednik Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, kao i druge institucije,
radi ostvarenja postavljenih ciljeva.
Područja djelovanja Strategije, kroz unutarnju i vanjsku politiku, odnose se na kulturu i
umjetnost, očuvanje hrvatskoga jezika, obrazovanje, znanost, školstvo i šport, zdravstvo,
gospodarsku i regionalnu suradnju, medije, demografiju i druga područja od interesa.
Ovom Strategijom Republika Hrvatska nastoji osigurati primjerene materijalne, društvene i
političke uvjete za uspješan razvoj hrvatskoga jezika, kulture i očuvanja hrvatskog identiteta među
Hrvatima izvan granica Republike Hrvatske.
Republika Hrvatska će kroz uzajamnu suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske voditi
brigu o materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini Hrvata izvan Republike Hrvatske.
Budući da u svijetu postoje različiti položaji hrvatskih zajednica s različitim potrebama i
mogućnostima, Republika Hrvatska će sukladno tome prilagoditi svoj pristup svakoj hrvatskoj
zajednici poštujući njezine specifičnosti. Republika Hrvatska će u svom odnosu prema Hrvatima
izvan Republike Hrvatske imati u vidu da postoje zajednice i pojedinci koji imaju dobar položaj i
kvalitetno su integrirani u društvo države u kojoj žive, kao i one zajednice i pojedinci koji nisu
8 Pod pojmom „hrvatskoga kulturnog zajedništva“ podrazumijeva se povezivanje svih Hrvata kako onih u Republici Hrvatskoj tako i onih izvan
Republike Hrvatske u smislu najšireg poimanja kulture, kroz jezik i običaje, obrazovanje, znanost, šport, informiranje i druga područja koja su
presudna za očuvanje nacionalnog identiteta.


odgovarajuće integrirani. Ovisno o tome, Republika Hrvatska će mjere koje poduzima usmjeriti
prioritetno ili na očuvanje hrvatskog jezika i kulture, te gospodarsku i svaku drugu naprednu
suradnju, ili prema njihovoj zaštiti i pomoći, uključujući i pomoć pri njihovu povratku u Republiku
Hrvatsku i integraciji u hrvatsko društvo.
Ovim se odnosom namjeravaju jačati hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske i njihov
položaj i uloga u sredinama u kojima žive, te osigurati uvjeti za njihovo uključivanje u svekoliki
društveni i politički život Republike Hrvatske.
Za optimalan razvoj Republike Hrvatske potrebno je uključiti ljudske potencijale svih
Hrvata kako onih u Republici Hrvatskoj tako i onih izvan Republike Hrvatske.
5. CILJEVI
Temeljni strateški ciljevi su očuvanje, jačanje i razvoj hrvatskoga kulturnog zajedništva te
gospodarski i opći napredak, kako Hrvata u Republici Hrvatskoj, tako i Hrvata izvan Republike
Hrvatske. Za ostvarivanje ovih strateških ciljeva određeni su sljedeći opći i posebni ciljevi∗.
5.1. USPOSTAVITI NOVI ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR KAO
PODLOGU ZA PROVEDBU STRATEGIJE
5.1.1. Izraditi i donijeti Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike
Hrvatske
Temeljem Strategije, Vlada Republike Hrvatske će predložiti donošenje Zakona o odnosima
Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, kojim će se urediti aktivnosti u svezi s
ovom Strategijom te osigurati prilagodba tijela državne uprave i Hrvatske matice iseljenika9 kao i
postojeće zakonske regulative.
5.1.2. Utemeljiti središnje tijelo nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i
Hrvata izvan Republike Hrvatske
Temeljem Strategije i odgovarajućega zakonskog okvira, Vlada Republike Hrvatske će
uspostaviti središnje tijelo nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan
Republike Hrvatske (dalje: Središnje tijelo), koje će imati ovlasti i odgovornosti glede praćenja i
usklađivanja aktivnosti te jačanja veza između tijela državne uprave, Hrvatske matice iseljenika i
drugih institucija i udruga u Republici Hrvatskoj s onima Hrvata izvan Republike Hrvatske.
Ono će imati ovlasti i odgovornost za osmišljavanje i predlaganje projekata i raznih
smjernica rada (provedbene planove), kao i njihove djelotvorne provedbe (financiranje i nadzor) te
za vrjednovanje rezultata provedbe ove Strategije.
Jednom će godišnje podnositi izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike
Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Hrvatskome saboru.
∗Ciljevi su podijeljeni po skupinama na „opće ciljeve“ (npr. 5.1.) koji se sastoje od podskupina ili „posebnih ciljeva“ (npr. 5.1.2.) kao osnove za
stvaranje Zakona.
9 Hrvatska matica iseljenika kao ustanova s najdužom tradicijom djelovanja među iseljeništvom i hrvatskim autohtonim manjinama u europskim
zemljama, kao i među hrvatskim narodom u Bosni i Hercegovini, svojim radom i programima nalazi svoje mjesto u provođenju Strategije u području
kulture i umjetnosti, očuvanja hrvatskog jezika, obrazovanja i razmjene učenika i studenata, športa, regionalne suradnje, kulturnog turizma, medija
kao i ostalih područja.


5.1.3. Utemeljiti Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Temeljem Strategije i odgovarajućega zakonskog okvira, Vlada Republike Hrvatske ustrojit
će Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, savjetodavno tijelo koje će
pružati pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u
odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Savjet će najmanje jednom godišnje raspravljati o pitanjima od interesa za Hrvate izvan
Republike Hrvatske i o provedbi ove Strategije.
Savjet će biti sastavljen od predstavnika udruga, organizacija i institucija iz svih triju
grupacija Hrvata izvan Republike Hrvatske, predstavnika državnih tijela i institucija, kao i
organizacija civilnoga društva iz Republike Hrvatske.
Putem Savjeta Hrvati izvan Republike Hrvatske sudjelovat će u kreiranju politike i
programa koji se odnose na Hrvate izvan Republike Hrvatske. Sastav, omjeri i način izbora
predstavnika u Savjetu odredit će se Zakonom.
5.2. ŠTITITI PRAVA I INTERESE HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE TE
JAČATI NJIHOVE ZAJEDNICE
Republika Hrvatska skrbi za očuvanje nacionalnog identiteta svih naraštaja Hrvata izvan
Republike Hrvatske. Interes je Republike Hrvatske suradnja sa svim oblicima organiziranja Hrvata
u svijetu (udruge, organizacije, institucije, kulturni centri, hrvatske katoličke misije i dr.) kao i
pružanje potpore tim institucijama u svrhu promicanja hrvatskoga jezika, kulture te znanstvene,
gospodarske i druge suradnje. Podržavajući ove zajednice Republika Hrvatska pridonosi njihovom
razvoju i boljem položaju u zemljama nastanjenja te potiče razvoj unutar hrvatskoga kulturnog
zajedništva.
Sukladno Strategiji, hrvatska će diplomacija u narednom razdoblju raditi na
osuvremenjivanju i prilagodbi diplomatske mreže s ciljem zaštite svih hrvatskih državljana i Hrvata
izvan Republike Hrvatske.
Posebna će se pažnja posvetiti jačanju njihova položaja i tretmana u Republici Hrvatskoj, što
će se očitovati uvođenjem dodatnih pravnih instituta i pogodnosti kao i raznih oblika financijske
potpore.
Hrvati u Bosni i Hercegovini - Republika Hrvatska skrbi o očuvanju ustavnog položaja Hrvata u
Bosni i Hercegovini. Posebnu će pozornost posvetiti provedbi postojećih međunarodnih sporazuma,
kao i sklapanju novih, a sve u svrhu opstanka i zaštite hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini10.
Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku u Bosni i
Hercegovini, te očuvanje njihove pune ravnopravnosti od strateškog su interesa za Republiku
Hrvatsku. Isto tako, interes je Republike Hrvatske unaprjeđivati dobrosusjedske odnose s Bosnom i
Hercegovinom i podupirati Bosnu i Hercegovinu na putu euroatlantskih integracija.
Hrvatske manjine - Republika Hrvatska sustavno brine o statusu hrvatskih manjina u europskim
državama i ostvarivanju njihovih manjinskih prava u skladu s međunarodnim pravom. Posebnu će
pažnju posvetiti provedbi postojećih međunarodnih dvostranih ugovora za zaštitu hrvatskih
manjina. Provodeći postojeće i sklapajući nove dvostrane ugovore, Republika Hrvatska će tražiti
ispunjenje standarda i uvažavanje uzajamnosti, kako bi se osigurao opstanak i zaštitila prava za
10 Razmjerno prijeratnom broju svojih pripadnika hrvatski je narod u Bosni i Hercegovini pretrpio najveća stradanja od agresije na Bosnu i
Hercegovinu i etničkog čišćenja. Procjenjuje se da je samo s prostora entiteta „Republike Srpske“ protjerano oko 220.000 Hrvata.


hrvatske nacionalne manjine u europskim zemljama kakva uživaju nacionalne manjine u Republici
Hrvatskoj.11
Hrvatsko iseljeništvo - Područje skrbi za hrvatske iseljenike, među ostalim, obuhvaća očuvanje
nacionalnog identiteta svih naraštaja hrvatskih iseljenika te jačanje raznih oblika odnosa (političkih,
gospodarskih i kulturnih) između iseljene i domovinske Hrvatske. Hrvatima izvan Republike
Hrvatske koji žive u teškim gospodarskim i političkim uvjetima u državama u koje su se iselili,
Republika Hrvatska će pružati zaštitu i pomoć do uključivo i pomoć pri povratku u Republiku
Hrvatsku i integraciju u hrvatsko društvo, sukladno svojim mogućnostima.
5.2.1. Jačati položaj Hrvata izvan Republike Hrvatske
Ubrzati primitak u hrvatsko državljanstvo - U skladu sa Zakonom o hrvatskom državljanstvu
(Narodne novine, br. 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 4/94) i njegovim potrebnim izmjenama,
Republika Hrvatska će pri podnošenju i rješavanju zahtjeva pojednostaviti, olakšati i ubrzati
primitak u hrvatsko državljanstvo Hrvatima izvan Republike Hrvatske i njihovim potomcima.
Pritom će se uzimati u obzir i izjašnjavanje pripadnosti hrvatskome narodu u državi u kojoj žive
(npr. posebni birački popisi nacionalnih manjina).
Uvesti status Hrvata bez hrvatskog državljanstva - Kako bi se postigao zaokret u odnosu na
trendove asimilacije dijelova hrvatskih zajednica u svijetu, potrebno je stvoriti novi administrativni
okvir unutar kojega bi postojali preduvjeti za povezivanje Republike Hrvatske i onih Hrvata koji
nemaju hrvatsko državljanstvo. Stoga će Republika Hrvatska Zakonom i kroz propisanu proceduru
uvesti status Hrvata bez hrvatskog državljanstva, kao zalog za opstanak hrvatskih zajednica izvan
Republike Hrvatske, a posebno onih koje žive u zemljama gdje nije dozvoljeno dvojno
državljanstvo. Isti status mogu steći i supružnici bez hrvatskih korijena te prijatelji hrvatskog
naroda i Republike Hrvatske koji očituju želju za hrvatskim identitetom i sudjeluju u promicanju
hrvatskoga kulturnog zajedništva.
One osobe kojima će biti odobren status Hrvata bez hrvatskog državljanstva uživat će u
Republici Hrvatskoj pravo na jednostavnije upisne uvjete u školskim i visokoškolskim ustanovama,
pravo stjecanja vlasništva nad nekretninama12, mogućnost kandidiranja za slobodna radna mjesta,
pravo prijave na određene natječaje i stipendije iz dotičnih područja kao i natječaje za financijsku
potporu hrvatskim zajednicama izvan Republike Hrvatske, povoljnije uvjete za stjecanje viza,
odobrenje privremenog boravka, te radne i poslovne dozvole.
Uvesti pogodnosti za Hrvate bez hrvatskog državljanstva i bez gore navedenog statusa - U skladu
sa Zakonom o strancima (Narodne novine, br. 79/2007 i 36/2009) i njegovim potrebnim izmjenama,
pripadnicima hrvatskoga naroda bez hrvatskog državljanstva i bez statusa, Republika Hrvatska će
pojednostaviti i ubrzati postupak dobivanja vize, stjecanja privremenog boravka, te radne i poslovne
dozvole. Isto tako će omogućiti pravo prijave na određene natječaje i stipendije iz područja
obrazovanja i kulture.
Osigurati olakšice prilikom turističkih boravaka u Republici Hrvatskoj – Republika Hrvatska će u
suradnji sa zainteresiranim institucijama i gospodarskim subjektima uvesti tzv. „Hrvatsku karticu“
(„CRO Card“) koja će Hrvatima izvan Republike Hrvatske omogućiti povoljniji pristup određenim
uslugama, prilikom turističkih posjeta, putovanja, boravka i sudjelovanja na kulturnim
događanjima, a u svrhu razvoja projekta Republike Hrvatske kao turističkog odredišta.
11 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina jamči visoku razinu prava nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj. U Strategiji Vladinih
programa za razdoblje 2010.– 2012. ističe se također da Republika Hrvatska omogućava ostvarivanje prava svih nacionalnih manjina u Republici
Hrvatskoj te da su osigurane zakonske pretpostavke za punu primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
12 Odnosi se uglavnom na pripadnike hrvatskoga naroda koji žive u prekooceanskim zemljama, s obzirom da od 1. veljače 2009. državljani i pravne
osobe iz zemalja Europske unije mogu u Republici Hrvatskoj kupovati nekretnine bez ikakvih posebnih uvjeta. Naime, isti uvjeti koji za kupovinu
nekretnine vrijede za hrvatske državljane vrijede i za njih, osim kad je u pitanju stjecanje poljoprivrednog zemljišta i zaštićenih dijelova prirode.


5.2.2. Očuvati hrvatski jezik, kulturu i identitet među Hrvatima izvan Republike Hrvatske
Očuvati hrvatski jezik - Republika Hrvatska omogućit će dijelu Hrvata izvan Republike Hrvatske
besplatno učenje i studiranje početnih semestara hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj te će
poticati pohađanje hrvatske nastave u inozemstvu. Primjenom e-obrazovanja, kao potpore nastavi
hrvatskoga jezika i kulture u inozemstvu, unaprijedit će se dostupnost i kvaliteta učenja hrvatskog
jezika. Republika Hrvatska će poticati osnivanje lektorata hrvatskog jezika i književnosti na stranim
visokim učilištima kao i utemeljenje katedri za hrvatski jezik na sveučilištima u inozemstvu.
Očuvati hrvatsku kulturu i identitet - Imajući za cilj osigurati opstanak hrvatskih zajednica izvan
Republike Hrvatske, Republika Hrvatska će podupirati sve oblike njihovog organiziranja kojima se
promiče i čuva identitet i kultura. Sukladno tome financijski će se podupirati programi i projekti,
ovih oblika organiziranja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, hrvatskih manjina u europskim
zemljama te hrvatskog iseljeništva/dijaspore.
Posebno će se osigurati odgovarajuća sredstva za stipendiranje učenika i studenata u
njihovim lokalnim sredinama i u Republici Hrvatskoj, a sve u svrhu unaprjeđenja znanja i
intelektualnih potencijala njihovih zajednica.
5.2.3. Poticati hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske na uključivanje u lokalni
društveni i politički život
U interesu je Republike Hrvatske trajno ojačati položaj hrvatskih zajednica izvan Republike
Hrvatske kao mosta suradnje između država u kojima žive i Republike Hrvatske. Posebno će
podupirati pripadnike hrvatskoga naroda u ostvarivanju njihovih prava kroz promicanje suradnje s
lokalnim institucijama i tijelima zemalja nastanjenja, te poticati interkulturni dijalog.
5.2.4. Aktivno uključivati Hrvate izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život
Republike Hrvatske
Uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike
Hrvatske bitna je pretpostavka za stvaranje čvršćih veza te međusobnog uvažavanja i razumijevanja
na svim društvenim područjima.
Republika Hrvatska osigurava zastupljenost Hrvata izvan Republike Hrvatske u Hrvatskome
saboru te ih na taj način uključuje u politički život Republike Hrvatske i podupire ostvarenje
njihovih prava i interesa.
Nadalje, Hrvati izvan Republike Hrvatske će kroz Savjet Vlade Republike Hrvatske za
Hrvate izvan Republike Hrvatske sudjelovati u kreiranju politike, aktivnosti i programa koji se
odnose na Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Isto tako će zainteresirane institucije, udruge i građani moći predlagati svojega kandidata u
Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije, sukladno Zakonu o HRT-u (Narodne novine br.
137/2010), s ciljem prilagodbe radijskoga i televizijskog programa i javnih radiodifuzijskih usluga
od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Za jačanje odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska će utemeljiti i
obilježavati „Dan Hrvata izvan Republike Hrvatske“.


5.2.5. Jačati hrvatske zajednice putem informiranja i povezivanja
Obostrana informiranost i jačanje veza između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike
Hrvatske je preduvjet kulturne, gospodarske i svake druge suradnje. Sredstva informiranja
Središnjeg tijela i srodnih institucija, te javni mediji i internetske tehnologije imat će presudnu
važnost u povezivanju i komunikaciji Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
Informiranje putem Središnjeg tijela - Središnje tijelo informirat će Hrvate izvan Republike
Hrvatske i javnost putem svojih internetskih stranica te prikladnih publikacija kao i neposrednom
komunikacijom. Središnje će tijelo putem glasnogovornika osigurati distribuciju potrebnih
informacija medijima u Republici Hrvatskoj i medijima Hrvata izvan Republike Hrvatske.
Povezivanje svih tijela državne uprave kao i lokalne i područne (regionalne) samouprave - Zbog
djelotvornog informiranja Hrvata izvan Republike Hrvatske, Središnje tijelo oformit će
administrativno-komunikacijsku mrežu između državnih tijela, Hrvatske matice iseljenika, kao i
drugih institucija u Republici Hrvatskoj, uključujući diplomatske misije i konzularne urede
Republike Hrvatske, kao prvih administrativnih sugovornika Republike Hrvatske s Hrvatima izvan
Republike Hrvatske.
Mediji - Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, temeljem svojih zakonskih obveza izradit će
plan i program rada radijskih i televizijskih emisija, termina emitiranja, te ih prilagoditi potrebama
Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u skladu s ciljevima ove Strategije.
5.3. RAZVIJATI SURADNJU S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
S ciljem jačanja i razvoja suradnje s pojedincima, udrugama i institucijama Hrvata izvan
Republike Hrvatske u okviru hrvatskoga kulturnog zajedništva, Republika Hrvatska će u skladu s
ovom Strategijom i svojom vanjskom politikom, kroz nadležna tijela, razvijati i podupirati suradnju
na području kulture, obrazovanja, znanosti, športa, gospodarstva, politike, kao i na drugim
područjima.
5.3.1. Kulturna suradnja
Uz već spomenute mjere i aktivnosti na jačanju zajednica Hrvata izvan Republike Hrvatske
na području kulture, Republika Hrvatska će nadograđivati ovaj odnos kroz poticanje povezivanja
udruga i kulturnih institucija iz Republike Hrvatske s udrugama i institucijama Hrvata izvan
Republike Hrvatske i istih međusobno.
Republika Hrvatska će također poticati razmjenu hrvatskoga kulturnog stvaralaštva i baštine
nastale u lokalnim zajednicama Hrvata izvan Republike Hrvatske s Republikom Hrvatskom.
Republika Hrvatska će kroz uzajamnu suradnju poticati uspostavu hrvatskih kulturnih
instituta/centara u zemljama s hrvatskim zajednicama.
5.3.2. Obrazovna i znanstvena suradnja
Uz već spomenute mjere i aktivnosti na jačanju zajednica Hrvata izvan Republike Hrvatske
na području obrazovanja i znanosti, Republika Hrvatska će nadograđivati ovaj odnos kroz
povezivanje domaćih obrazovnih i znanstvenih institucija i pojedinaca s hrvatskim udrugama,
institucijama i pojedincima izvan Republike Hrvatske, a sve s ciljem obostrane suradnje i korištenja
potencijala hrvatskih znanstvenika i stručnjaka. Projektom se želi ujediniti hrvatski znanstveni i


stručni potencijal u domovini i svijetu u izgradnji društva utemeljenog na znanju kao jednoga od
ključnih čimbenika društvenoga i gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.
Središnje tijelo će poticati umrežavanje hrvatskih sveučilištaraca izvan Republike Hrvatske.
5.3.3. Gospodarska suradnja
Interes je Republike Hrvatske surađivati i povezivati se sa svim zemljama svijeta, a osobito s
onima u kojima žive hrvatske zajednice. Hrvati koji žive u tim zemljama mogu u tome imati vrlo
važnu ulogu. Republika Hrvatska će u duhu ove Strategije i Strategije održivog razvitka Republike
Hrvatske unaprjeđivati poslovne veze s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a posebnim će
mjerama poticati hrvatsko iseljeništvo na ulaganje i proizvodnju u Republici Hrvatskoj.
Radi stjecanja novih tržišta i promicanja hrvatskih proizvoda i usluga, Republika Hrvatska
će s ciljem izvoza poticati suradnju s hrvatskim gospodarstvenicima u svijetu. Isto tako u suradnji s
hrvatskim gospodarstvenicima izvan Republike Hrvatske posebno će kreirati razvojne projekte na
manje razvijenim područjima ili područjima od posebne državne skrbi.
U suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatskom gospodarskom
komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i hrvatskom gospodarskom diplomacijom, Središnje
tijelo poticat će povezivanje hrvatskih gospodarstvenika i gospodarskih komora u inozemstvu.
Kao oblik gospodarske suradnje s Hrvatima u susjednim i okolnim zemljama, Republika
Hrvatska će poticati regionalnu/prekograničnu suradnju kroz pomoć pri kandidiranju na natječajima
za fondove Europske unije, te će poticati prilagodbu postojećih i osnivanje odgovarajućih
gospodarskih i financijskih institucija (fondacija i mikro kreditiranja) kao oblika financiranja.
Sustavno vođenje posebnih evidencija i statistika - Kao preduvjet praćenja stanja gospodarskih odnosa
i ulaganja u Republici Hrvatskoj, Hrvata izvan Republike Hrvatske te poticanja na međusobnu
suradnju, potrebno je:
- sastaviti adresar hrvatskih gospodarstvenika u svijetu te adresar hrvatskih gospodarstvenika
povratnika i useljenika,
- sastaviti evidencije o ulaganjima Hrvata izvan Republike Hrvatske te o ulaganju hrvatskih
povratnika i useljenika,
- sastaviti evidencije novčanih doznaka Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- pratiti vanjsko-trgovinske bilance sa zemljama nastanjenja Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- pri kupnji ili registraciji gospodarskog subjekta u Republici Hrvatskoj evidentirati ako je
vlasnik ili osnivač Hrvat izvan Republike Hrvatske, kao povratnik ili vanjski ulagač.
Kako se u Republici Hrvatskoj ne vode navedeni posebni adresari i evidencije, Republika
Hrvatska će pristupiti potrebnim prilagodbama zakonodavstva u nadležnim tijelima i institucijama
te ih učiniti dostupnima Središnjem tijelu, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne
novine, br. 103/2003, 118/2006 i 41/2008).
5.3.4. Poticati znanstveno-istraživački rad na temu hrvatskih migracija
Republika Hrvatska će poticati istraživanje hrvatskog iseljeništva, hrvatskih manjina u
inozemstvu i Hrvata u Bosni i Hercegovini te utemeljiti dokumentacijski centar i muzej za
povijesne dokumente i izdavaštvo Hrvata izvan Republike Hrvatske.
Znanstveno-istraživački rad na temu hrvatskih migracija, poticat će se u suradnji sa
znanstvenicima iz iseljeništva, u svrhu izrade vjerodostojnog prikaza uzroka iseljavanja,
kvalitativnih i kvantitativnih obilježja vanjskih migracija te procjene raspoloženja i uvjeta za
povratak.


Državni zavod za statistiku pratit će i prikupljati podatke o Hrvatima izvan Republike
Hrvatske, kao i o hrvatskim povratnicima i useljenicima u suradnji s nadležnim tijelima Republike
Hrvatske i inozemnim državnim zavodima za statistiku.
5.4. POTICATI POVRATAK HRVATSKIH ISELJENIKA I NJIHOVIH POTOMAKA U
REPUBLIKU HRVATSKU
Demografska obnova je uvjet opstanka hrvatskoga naroda te je jedan od prioriteta hrvatske
politike redefiniranja useljeničke politike Republike Hrvatske. Među mjere demografske obnove i
razvitka spadaju i one čiji je cilj povratak hrvatskih iseljenika i useljavanje njihovih potomaka te
istodobno smanjenje iseljavanja iz Republike Hrvatske.
Uređivanjem useljeničke politike s jasnim ciljevima promicanja humanih, socijalnih,
demografskih, kulturnih i gospodarskih interesa, povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka
po uzoru na druge imigracijske zemlje postat će prioritet.
Hrvatima koji su u iseljeništvu stekli znanje, vještine i iskustvo, radi ostvarivanja
zajedničkih interesa, Republika Hrvatska želi osigurati uvjete održivog povratka.
Razvoj strategije naseljavanja slabo naseljenih područja Republike Hrvatske sastavni je dio
ove Strategije.
Carinske i porezne povlastice - Republika Hrvatska će, sukladno Strategiji, pružati carinske
olakšice pri uvozu predmeta kućanstva i gospodarskog inventara kod doseljenja u Republiku
Hrvatsku. Uvest će se također posebne porezne povlastice za hrvatske povratnike/useljenike, fizičke
i pravne osobe, pri njihovom nastanjenju i stupanju u poslovni odnos u Republici Hrvatskoj.
Programi za brzu integraciju - Uza sve navedene programe za brzu integraciju u Republici
Hrvatskoj13, Središnje tijelo uvest će program praćenja putem „mentora/savjetnika“ koji će kroz
optimalno vrijeme pratiti proces integracije doseljenika i ostvarivanja njihovih prava.
5.4.1. Privlačiti afirmirane znanstvenike
Sukladno Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2010. – 2012., Vlada Republike
Hrvatske će razvojem programa financiranja znanstvenih projekata omogućavati i daljnje
privlačenje sposobnih i afirmiranih znanstvenika hrvatskog podrijetla iz svijeta. Poticat će se
povratak i suradnja s hrvatskim znanstvenicima izvan Republike Hrvatske kroz znanstvene projekte
i istraživanja.
Uspostavit će se stalni program „virtualnog mentorstva“ između studenata i znanstvenika s
hrvatskim znanstvenicima i gospodarstvenicima u svijetu s ciljem transfera posebnih znanja i
iskustva (know-how).
5.4.2. Privlačiti učenike i studente
Republika Hrvatska provodi programe učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj,
stipendira učenike i studente hrvatskog podrijetla koji se školuju ili pohađaju visoka učilišta u
Republici Hrvatskoj, te pritom pomaže pri njihovu smještaju u đačke i studentske domove.
13 učenje hrvatskoga jezika, stipendije za učenike i studente, razne olakšice, itd.


Poticat će se sveučilišta na donošenje upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
kako bi se pojednostavio i ubrzao postupak upisivanja na visokoškolske ustanove. Prava po pitanju
školarina, smještaja i prehrane, u potpunosti će se izjednačiti s pravima učenika i studenata iz
Republike Hrvatske.
Poticat će se približavanje Republike Hrvatske mladima u iseljeništvu putem osmišljenih
programa dolaska u Republiku Hrvatsku. Ovi programi obuhvaćaju škole hrvatskoga jezika za sve
uzraste, različite kulturne i obrazovne programe, stručnu praksu kao i sezonski rad učenika i
studenata. Poticat će se hrvatske obrazovne institucije na osmišljavanje i podupiranje projekata
„razmjene“ učenika i studenata na temelju uzajamnosti.
5.4.3. Ostvarivati projekte zapošljavanja hrvatskih povratnika u skladu s potrebama tržišta
rada
Hrvatski zavod za zapošljavanje će u skladu s ovom Strategijom osigurati dostupnost
strukturiranih evidencija o potrebama tržišta rada u Republici Hrvatskoj, a putem Središnjeg tijela i
diplomatske mreže osigurat će se prosljeđivanje tih informacija Hrvatima izvan Republike
Hrvatske.
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva će u suradnji s Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje osmišljavati i ostvarivati projekte zapošljavanja hrvatskih povratnika i useljenika u
skladu s potrebama i mogućnostima Republike Hrvatske i u skladu s ciljevima Strategije.
5.4.4. Olakšati povratak umirovljenika i drugih osoba
Republika Hrvatska će kroz sklopljene i preuzete međunarodne ugovore o socijalnom
osiguranju te potrebnim izmjenama u pripadajućim zakonima provoditi modele rješavanja prava iz
mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za povratnike i useljenike. Poticat će se pregovori o
međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju sa zemljama s kojima Republika Hrvatska nema
sklopljene dvostrane ugovore ili unaprjeđenje postojećih ugovora.
Isto tako Republika Hrvatska će, kroz diplomatsko-konzularnu mrežu, pratiti stanja
zajednica i pojedinaca koji nisu odgovarajuće integrirani u zemljama u kojima žive te će ih po
potrebi i određenim kriterijima štititi i pomagati im do uključivo pružanja pomoći pri povratku u
Republiku Hrvatsku i integracije u hrvatsko društvo.
6. PROVEDBA STRATEGIJE I FINANCIJSKA IZDVAJANJA
6.1. PROVEDBA STRATEGIJE
Provedba ove Strategije obvezna je za sva tijela državne uprave koja izravno ili neizravno
provode aktivnosti vezane za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Strategija će se provoditi putem
zakona i podzakonskih akata te po potrebi akcijskim planovima14. Obveza je nadležnih tijela
dostavljati redovna izvješća o provedbi ove Strategije Središnjem tijelu koje koordinira aktivnosti i
područja odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.
Središnje tijelo koordinirat će i nadzirati provedbu Strategije i relevantnih zakonskih propisa
te će redovita godišnja izvješća o provedbi dostavljati Hrvatskome saboru.
14 Akcijski planovi bi sadržavali opise pojedinih zadaća sa svrhom, ciljevima, aktivnostima, planiranim rezultatima, pokazateljima (indikatorima),
nositeljima aktivnosti, korisnicima, rokovima, financijskim i drugim sredstvima te izvorima sredstava potrebnih za njihovu provedbu.


6.2. FINANCIJSKA IZDVAJANJA
Za provedbu ove Strategije bit će osigurana sredstva iz državnog proračuna u okviru limita
ukupnih rashoda koje Vlada Republike Hrvatske utvrđuje smjernicama ekonomske i fiskalne
politike. Provedbu ove Strategije moguće je dijelom financirati i iz drugih izvora (donacija i sl.). Pri
davanju financijske pomoći Republika Hrvatska će pridavati važnost tome da primatelji djeluju u
skladu s temeljnim načelima Ustava Republike Hrvatske i da se poštuje ravnoteža između potpore
države i samostalnog financiranja. Financijsku pomoć mogu primati i čimbenici koji u Republici
Hrvatskoj djeluju na području povezivanja i brige za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Sastavni dio
provođenja financijske potpore Republike Hrvatske je razvijanje planiranog djelovanja, praćenje
učinaka i nadzor nad potrošenim sredstvima.
6.3. PRIJELAZNE ODREDBE
Po donošenju Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan
Republike Hrvatske, cilj 5.1. Uspostaviti novi zakonodavni i institucionalni okvir kao podlogu za
provedbu Strategije smatrat će se ispunjenim, te će se daljnje aktivnosti usmjeravati prema
ostvarenju preostalih ciljeva ove Strategije: 5.2. Štititi prava i interese Hrvata izvan Republike
Hrvatske te jačati njihove zajednice, 5.3. Razvijati suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i
5.4. Poticati povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku.


SADRŽAJ
1. UVOD 1
2. POLAZNE OSNOVE 1
2.1. NORMATIVNI OKVIR 2
2.2. STRATEŠKI DOKUMENTI REPUBLIKE HRVATSKE 2
3. VIZIJA 3
4. MISIJA 3
5. CILJEVI 4
5.1. USPOSTAVITI NOVI ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR KAO
PODLOGU ZA PROVEDBU STRATEGIJE 4
5.1.1. Izraditi i donijeti Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske 4
5.1.2. Utemeljiti središnje tijelo nadležno za područje odnosa između Republike
Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske 4
5.1.3. Utemeljiti Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske 5
5.2. ŠTITITI PRAVA I INTERESE HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
TE JAČATI NJIHOVE ZAJEDNICE 5
5.2.1. Jačati položaj Hrvata izvan Republike Hrvatske 6
5.2.2. Očuvati hrvatski jezik, kulturu i identitet među Hrvatima izvan Republike Hrvatske 7
5.2.3. Poticati hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske na uključivanje
u lokalni društveni i politički život 7
5.2.4. Aktivno uključivati Hrvate izvan Republike Hrvatske u društveni i politički
život Republike Hrvatske 7
5.2.5. Jačati hrvatske zajednice putem informiranja i povezivanja 8
5.3. RAZVIJATI SURADNJU S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 8
5.3.1. Kulturna suradnja 8
5.3.2. Obrazovna i znanstvena suradnja 8
5.3.3. Gospodarska suradnja 9
5.3.4. Poticati znanstveno-istraživački rad na temu hrvatskih migracija 9
5.4. POTICATI POVRATAK HRVATSKIH ISELJENIKA I NJIHOVIH
POTOMAKA U REPUBLIKU HRVATSKU 10
5.4.1. Privlačiti afirmirane znanstvenike 10
5.4.2. Privlačiti učenike i studente 10
5.4.3. Ostvarivati projekte zapošljavanja hrvatskih povratnika u skladu s potrebama tržišta rada 11
5.4.4. Olakšati povratak umirovljenika i drugih osoba 11
6. PROVEDBA STRATEGIJE I FINANCIJSKA IZDVAJANJA 11
6.1. PROVEDBA STRATEGIJE 11
6.2. FINANCIJSKA IZDVAJANJA 12
6.3. PRIJELAZNE ODREDBE 12

p.s. U privitku isti text u pdf formatu.

 
Vlada: strategija o Hrvatima izvan domovine

ZAGREB, 5. svibnja 2011.(Hina) - Strategijom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, koju je Vlada prihvatila na današnjoj sjednici, predviđa se donošenje novog, jedinstvenog zakona kojim će se urediti to pitanje, kao i osnivanje Savjeta Vlade te Središnjeg nadležnog tijela za to područje.

Time se, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković, po prvi put sustavno želi urediti odnos s Hrvatima izvan Hrvatske, a što je i ustavna obveza države.

Strategija definira tri skupine Hrvata izvan RH - Hrvate u BiH, pripadnike hrvatskih manjina u europskim zemljama (hrvatske manjine) te Hrvate iseljene u prekooceanskim i europskim zemljama (Hrvatsko iseljeništvo/dijaspora), a za svaku je skupinu predviđen poseban plan djelovanja i aktivnosti.

"Osnovni cilj je jačanje hrvatskih zajednica u njihovim zemljama nastanjenja i jačanje veza prema Hrvatskoj uređenjem međusobnih i partnerskih odnosa na svim poljima od obostranog interesa te stvaranje uvjeta za održivi povratak", kazao je Jandroković.

Jačanje položaja Hrvata izvan RH, prema strategiji, predviđeno je, uz ostalo, ubrzanim primitkom u hrvatsko državljanstvo te uvođenjem statusa Hrvata bez hrvatskog državljanstva kako bi se očuvale hrvatske zajednice, posebno one u zemljama gdje nije dozvoljeno dvojno državljanstvo.

Prema strategiji, taj bi status mogli steći i supružnici bez hrvatskih korijena te prijatelji hrvatskog naroda i RH koji očituju želju za hrvatskim identitetom i sudjeluju u promicanju hrvatskog kulturnog zajedništva.

Strategija predviđa i omogućavanje pogodnosti poput lakšeg dobivanja viza i radnih i poslovnih dozvola, kao i osiguravanje olakšica prilikom turističkih boravaka u Hrvatskoj kroz uvođenje tzv. "Hrvatske kartice" (CRO Card) koja bi Hrvatima izvan domovine omogućila povoljniji pristup određenim uslugama prilikom boravka u Hrvatskoj, a u svrhu razvoja Hrvatske kao turističkog odredišta.

"Hrvatska želi ovom strategijom djelotvorno povezati cijelo hrvatsko društvo i Hrvate izvan RH, prvenstveno u ostvarivanju hrvatskog kulturnog zajedništva, što podrazumijeva kulturno, obrazovno, gospodarsko i drugo povezivanje Hrvata s matičnom državom kako bi se osnažio i očuvao hrvatski jezik, identitet i prosperitet", naglasio je Jandroković.


Cijeli dokument u pdf formatu.
The whole document in pdf file.
El documento completo en formato pdf.
17. lipanj 2011

Predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor sastala se danas u Banskim dvorima s kardinalom Vinkom Puljićem, nadbiskupom vrhbosanskim, i banjolučkim biskupom Franjom Komaricom.

Kardinal Puljić i biskup Komarica zahvalili su predsjednici Vlade na izradi Strategije o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i istaknuli potrebu što skorijeg donošenja zakona koji će provesti mjere iz Strategije. To će, kako su kazali, donijeti novi prostor za bolju suradnju, posebno na gospodarskom planu. Hrvati u BiH u iznimno su teškoj situaciji, bez infrastrukture, bez radnih mjesta, a nerijetko i bez temeljnih ljudskih prava, što je osnova za ravnopravnost u BiH.

Pomagati Hrvatima u Bosni i Hercegovini naša je Ustavna obveza, rekla je predsjednica Vlade i dodala da će završetkom svojih pregovora za ulazak u Europsku uniju Hrvatska dobiti novu poziciju u odnosu na BiH, što će se pozitivno odraziti na potporu Hrvatima u toj zemlji. Predsjednica Vlade Jadranka Kosor istaknula je i kako je spomenuti Zakon o odnosima RH s Hrvatima izvan RH u izradi te da će do kraja ljetnog zasjedanja ući u saborsku proceduru.

Kardinal Puljić i biskup Komarica pozvali su predsjednicu Vlade da posjeti Bosnu i Hercegovinu te da otvori 8. gospodarski forum u organizaciji Caritasa i Udruge Hrvata „Prsten“.
Comments
 • Comment #1 (Posted by Michael Pack)

  Sretan sam da se napokon sredjuju odnosi nas Hrvata, koji zivimo izvan Domovine. cestitke dr Ivanu Bagaricu, kojeg dobro poznam i znam da ce uspjesno ostvariri nase hrvatske zelje, posebito pod brojem 4. Ako smijem, spomenuo bih neke boljke, koje nisu ovdje uvrstene a nisu malog znacaja: 1. Kad cemo dobiti pismeno glasovanje? 2. Veleposlanstva bi morala imati spiskove HR drzavljana i Hrvata bez drzavljanstva. 3. Veleposlanstva bi morala imati i znati odgovore na sva nasa pitanja u svezi povratka, prijelaza nase djece iz Europskih skola u Hrvatske pri povratku, ili nas barem naputiti na adrese u Hrvatskoj. 4. Imali smo i opet je potrebito imati Ministarstvo za iseljenike i povratnike Hvala na pozornosti, zelim Vam uspjeha u radu Michael Pack
   
 • Comment #2 (Posted by Ina Zec)

  I understand that many are sceptical due to many years of no-cooperation and neglect, but I believe it is a good idea - better late than NEVER.
  We have to stop dwelling on the past and try to go FORWARD. We have worked hard for this. And "YES WE CAN"!!!!!
  Ina Zec

   
Submit Comment


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
 1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
 2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
 3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
 4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
 5. Nenad Bach singing without his hat in 1978 in Croatia's capital Zagreb
No popular articles found.