Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Bilingual  »  Gradovrh a new web portal for Croats in Tuzla is launched
 »  Home  »  Human Rights  »  Gradovrh a new web portal for Croats in Tuzla is launched
 »  Home  »  Croatians in B&H  »  Gradovrh a new web portal for Croats in Tuzla is launched
 »  Home  »  Culture And Arts  »  Gradovrh a new web portal for Croats in Tuzla is launched
 »  Home  »  Religion  »  Gradovrh a new web portal for Croats in Tuzla is launched
Gradovrh a new web portal for Croats in Tuzla is launched
By Marko Puljić | Published  09/21/2012 | Bilingual , Human Rights , Croatians in B&H , Culture And Arts , Religion | Unrated
New web portal links past and presentDobrodošli na portal gradovrh.com!

Gradovrh? Znamo da će se mnogi od vas zapitati, što je to uopće? Gdje se nalazi? Po čemu, i zašto bi Gradovrh trebao zaslužiti moju/našu pažnju?

In medias res: 1688. godine, zbog strašnoga terora i prijetnji, nakon što su mnoga subraća kroz desetljeća bestijalno mučena i masakrirana, trojica još preostalih, ili bolje, preživjelih fratara, da bi spasili goli život, napustili su franjevački samostan na Gradovrhu u blizini Tuzle, i zajedno s mnogobrojnim katoličkim pukom prešli Savu i otišli u tadašnju južnu Ugarsku, u mjesto Bacs ili Bač. Sa sobom su ponijeli svoju zaštitnicu, sliku / ikonu Gospe Radosne, koja ih je, bili su čvrsto uvjereni, štitila i dopratila u novu domovinu. Katolički (hrvatski) puk kroz stoljeća osmanske okupacije, nije imao druge vođe osim fratara-ujaka, pa su ih slijedili i u dobru i u zlu.

Iza njih, na Gradovrhu je ostala pustoš. Crkva i samostan ubrzo su sravnjeni sa zemljom, a isto se dogodilo i s dvorcem plemićke obitelji Maglašević. Otac Ivan i sin Pavao Maglašević sagradili su naime samostan u neposrednoj blizini svojega dvorca, u koji su se 1541. godine uselili franjevci netom protjerani iz samostana u obližnjoj Gornjoj Tuzli.

Gradovrško tle natopljeno je mučeničkom krvlju franjevačkih redovnika – samo onih dokumentiranih, bilo je ubijeno petnaest! Dokumenti o Gradovrhu su rijetki i oskudni, jer očito samostanske kronike nisu preživjele česta pustošenja i pljačke. Istu sudbinu dijelili su i ostali ovdašnji samostani, u Donjoj Tuzli, Zvorniku, Srebrenici, G. Tuzli i Teočaku. Gradovrh je kroz blizu 150 godina svojega postojanja, bio pastoralna središnjica za cijelu sjeveroistočnu Bosnu, od Drine do Save. Stoga smo mišljenja da se uspomena na Gradovrh ne tiče samo tuzlanskih katolika – Hrvata, nego i cijeloga navedenog kraja. Ovdje leži prah fratara koji su pastorizirali i Zovik, i Brčko, i Drijenču, i Bijeljinu, i … Gradovrški samostan imao je povremeno i do 40 redovnika, đakona, đaka… Tu je bila i prva škola, u kojoj je lektorom bio prvi bosanski književnik fra Matija Divković. Na Gradovrhu su i kosti fra Petra Zlojutrića Solinjanina, rođenoga pravo u ovome “gradu na vrhu”, koji je poslije bio prvi sofijski biskup!

Uvjereni smo da je došlo vrijeme da se ovim mučenicima konačno pokaže zahvalnost, te da se njihova žrtva trajno obilježi i slavi. Ovaj portal posvećen je upravo njima i uspomeni na njih…

Uredništvo gradovrh.com

Welcome to the Gradovrh.com portal!

Gradovrh? We know that many of you are going to ask "what is it anyway?" Where is it? According to what and why should Gradovrh deserve my/our attention?

In media res: in the year 1688 because of the horrific terror and threats, after which many of our brothers were bestially tortured and massacred through the decades, and a trio of those remaining or better, survivors, to save their own lives left the Franciscan monastery in Gradovrh near Tuzla, and together with many Catholics crossed the Sava river and went into the then southern part of Hungary in Bacs or Bač. They took with them their protector, a portrait or icon of "Our Lady of Bliss" which they firmly believed, protected and escorted them to their new homeland. The Catholic (Croatian) people through centuries of Ottoman occupation didn't have any other leaders other than the friars - "uncles" that shared with them in the good and bad.

After them, desolation remained in Gradovrh. The church and monastery were quickly razed to the ground and the same happened to the manor of the noble family of Maglašević. Father Ivan and son Pavao Maglašević built the monastery in the immediate vicinity of their manor and in which the Franciscans moved into in 1541 after they were expelled from their monastery in nearby Gornja Tuzla.

The soil of Gradovrh is soaked with the blood of Franciscan monks - of the documented, fifteen were killed! Documents relating to Gradovrh are scarce and scant because the monastery's chronicle apparently did not survive the frequent abandonments and thefts. The same fate was shared by the other local monasteries in Donja Tuzla, Zvornik, Srebrenica, Gornja Tuzla and Teočak. Gradovrh was, for almost 150 years of its existence a pastoral center for all of northeastern Bosnia from the Drina to the Sava. We believe that the memory of Gradovrh does not only concern the Catholics - Croats of Tuzla, but in the whole of the region. Here lie the remains of friars who pastoralized Zovik, Brčko, Drijenča, Bijeljina and... At times the Gradovrh monastery had up to 40 monks, deacons, students... Here was the fist school where the first Bosnian writer, friar Matija Divković lectured. In Gradovrh are the bones of friar Petar Zlojutrić Solinjanin who was born right in this "town on the top" and who was later the first bishop of Sofia!

We are certain that the time has come to finally show these martyrs gratitude, and that their sacrifices will be forever remembered and celebrated. This portal is dedicated to them and in memory of them.

Gradovrh.com editorial staff


 
While King Tvrtko awaits grass, Ban Kulin forgets to cross himself!

September 17, 2012

After, and just before the first rain, ie at the end of the swimming season, the third salt lake in Europe in Tuzla with a neck braking slide was officially opened (op. ed the other two salt lakes are in Tuzla as well), the citizens of Tuzla impatiently await one more pre- election spectacle the official opening of the newly refurbished city park. By the way and believe it or not, despite 150,000 people Tuzla does not have the status of a city! The highlight of the festivities will undoubtedly be the unveiling of the statue of Tvrtko Kotromanić, the first Bosnian king, the work of sculptor Adis Lukač of Sarajevo. The park’s opening was announced for between September 10-15 and that’s because the grass has not grown yet. Even that timeframe has passed and the King (supposedly already in Tuzla) is sill languishing in some warehouse, waiting for the grass even though he came alone, without a horse. But enough jokes…

One Tuzla portal apparently very impatient has published a photo montage of the future central monument in the city park. The park has undergone several modifications: some monuments were dislocated, and now, according to the highest levels in Tuzla, “the most modern in Europe” that next to King Tvrtko, a new obelisk with the text of the famous Charter of Ban Kulin now translated into modern Latin letters. The text is beautifully carved with the same script as the numerous other plaques around Liberty Square (Trg Slobode), but Kulin Ban has forgotten to cross himself! However on the obelisk monument it states that the inscribed text is “Derived from the Charter of Ban Kulin August 28, 1189” but did it have to be like that?! There is enough room on the obelisk for the full text, and even the stonemason would a have little less work, but there is another reason. It is apparent that it bothers some that Bosnia and Herzegovina was once entirely Christian, and by this minor counterfeit “intervention” attempts to gloss over that fact! History is what it is, it cannot be changed, but as we see, it can be ignored.

The Charter’s original text: the parts omitted on the obelisk are crossed out

U ime oca i s(i)na i s(ve)toga d(u)ha.

 

Ja ban’ bos’n’ski Kulin’ prisezaju tebЪ kneže Kr’vašu i v’sЪm’ građam’ Dubrov’čam’ pravi prijatelj’biti vam’od’selЪ i do vЪka i pravi goj dr’žati s’vami pravu vЪeu dokolЪ s’m’ živ.

V’si Dubrov’čane kire hode po mojemu vladanju tr’gujuće, gdЪ si kto hoće krЪvati godЪ si kto mine pravov’ vЪrov’ i pravim’ sr’(d’)cem’ dr’žati je bez’v’sakoje z’ledi raz’v’Ъ što mi k’to da svojov’ voljov’ poklon’. I da im’ne bude od’moih’čest’nikov sile I do kolЪ u mene budu dati im’s’vЪt’i pomoć’ jajire i sebЪ kolikore moge bez’ v’sega z’loga i primis’la.

Tako mi b(og’) pomagaj i sie s(ve)t(o) evan’đelie.

Ja Radoje dijak ban pisah’siju knjigu poveljov’ banov’ od’ roždstva H(risto)va hiljada i s’to i os’m’deset i devet’ IЪt’, mЪseca av’gusta u d’vedesete i deveti d’n’, usЪčenie glave Jovana Kr’stitelja.

 

The charter’s text in English

In the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. I, Kulin, ban of Bosnia, swear to be a true friend to you, o prince Kr’vash, and to all Dubrovnik citizens from now on and forever, and to keep true peace with you, and true faith, as long as I am alive.

All Dubrovnik people who go through my domain trading, wherever anyone wants to move or wherever anyone passes, I will in true faith and with a true heart keep without any damage, unless someone of his own will gives me a gift, and let there be no violence against them by my officers, and as long as they are in my lands I will give them advice and help as I would to myself, as much as I am able, without any evil intention, so help me God and this holy Gospel.

I Radoje the ban’s clerk wrote this document by the command of the ban, one thousand and one hundred and eighty and nine years from the birth of Christ, the month of August, the twenty-ninth day, [the day of] the beheading of John the Baptist.

Charter of Kulin Ban English translation, source: http://ecommons.cornell.edu/handle/ 1813/2235

With this gesture, the municipal authorities and cultural workers in Tuzla deny and gloss over an important part of medieval Bosnian Herzegovinian history, and that is neither good nor wise. At the same above mentioned Tuzla portal, one can read comments such as “what do we need monuments from pre-Islamic times for?” In the early 1990s Tuzla was known as an oasis of coexistence under the toughest conditions, a city of tolerance and solidarity; it knows, deserves and can be better.

Sources www.gradovrh.com and tuzla.com.ba
Formatted for CROWN by
  Marko Puljić
Distributed by
www.Croatia.org This message is intended for Croatian Associations / Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions / articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know! Or simply...enjoy and spread the word and good vibrations.

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach singing without his hat in 1978 in Croatia's capital Zagreb
No popular articles found.