Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Bilingual  »  Martin Lazar young Croatian mathematician visiting the Basque Center for Applied Mathematics in Bilbao
 »  Home  »  Science  »  Martin Lazar young Croatian mathematician visiting the Basque Center for Applied Mathematics in Bilbao
 »  Home  »  Education  »  Martin Lazar young Croatian mathematician visiting the Basque Center for Applied Mathematics in Bilbao
Martin Lazar young Croatian mathematician visiting the Basque Center for Applied Mathematics in Bilbao
By Martin Lazar | Published  02/16/2016 | Bilingual , Science , Education | Unrated
Collaborating with Professor Enrique Zuazua, first director of the Basque Center for Applied Mathematics in Bilbao


Dr Martin Lazar from the Univeristy of Dubrovnik on the left, with Professor Enrique Zuazua,
first director of the Basque Center for Applied Mathematics in Bilbao, Spain

 
Summary. In May and June 2015, Dr Martin Lazar, a young Croatian mathematician from the Univeristy of Dubrovnik, visited the Basque Center for Applied Mathematics in Bilbao, Spain, in order to continue already established collaboration with its first director (and founder), Professor Enrique Zuazua. Professor Zuazua is a distinguished international expert in Control Theory, a branch of Applied Mathematics. Dr Lazar had an opportunity to actively participate in numerous activities at the Center (seminars, courses, workshops, …), to present his previous results, as well as to get acquainted with the recent results and open problems of applied mathematics.Dr Martin Lazar reporting about his original scientific result at the Basque Center for Applied Mathematics in Bilabo.

 
Razdoblje svibnj - lipanj 2015. proveo sam nekoliko mjeseci kao gostujući znanstvenik na Baskijskom centru za primijenjenu matematiku (BCAM), Bilbao, Španjolska, gdje sam radio u sklopu znanstvenog projekta Partial Differential Equations: Analysis, Control, Numerics and Applications. Boravak je realiziran na inicijativu osnivača centra i voditelja projekta, prof. Enrique Zuazua, koji je istaknuti međunarodni stručnjak u tom području, i nastavak je naše uspješne suradnje koja je započela 2013. kad sam prvi put gostovao na BCAM-u.

 
Područje istraživanja je bila teorija upravljanja (parcijalnim diferencijalnim jednadžbama), koja je potencijalno jako primjenljiva, budući da ispituje mogućnosti i uvjete pod kojima se neki fizikalni sustav može iz proizvoljnog stanja dovesti do željenog. Posebno, u našem radu se bavimo upravljanjem parametarski ovisnih sustava i jednadžbi. Pri tom svo uveli dva nova koncepta: usrednjenog upravljanja i pohlepnog upravljanja.

Usrednjeno upravljanje je rezultat mog prvog boravka na BCAM-u u 2013. Ono ispituje mogućnosti upravljanja sustavom korištenjem jedinstvene upravljačke funkcije neovisno o vrijednost parametra o kojem sustav ovisi. Kao primjer koncepta može poslužiti zadaća upravljanja temperaturom u nekoj prostoriji, što je problem koji ovisi o nizu parametra, npr. vlažnosti. Ako nam je cilj dovesti temperaturu na 22°C, usrednjenim upravljanjem nećemo to postići za svaki indeks vlažnosti, ponekad će temperatura biti nešto ispod željene, ponekad pak viša od nje, ali u prosjeku će ona biti 22°C. Prednost pristupa je što omogućuje korištenje istog upravljačkog sklopa u svim situacijama, te se on ne treba nanovo računati i postavljati s promjenom vlage u prostoriji.

Pojam usrednjenog upravljanja parcijalnim diferencijalnim jednadžbama predstavljen je u zajedničkom radu s E. Zuazuom "Averaged control and observation of parameter-depending wave equations"  objavljenom u CRAS-u (Comptes rendus de l'Académie des Sciences, Paris) 2014. Pojam je zatim prihvaćen i dalje razrađivan u nizu članaka. Pri tom u radu primjenjujemo alate mikrolokalne analize, posebno H-mjere koje su bila tema moje disertacije. Na taj način je došlo do zgodne simbioze u kojoj smo spojili moje znanje matematičke analize s bogatim iskustvom E. Zuazue iz teorije upravljanja.

Drugi novi pristup u analizi sustava koji ovise o jednom ili više varijabilnih parametara (temperaturi, brzini ili sl.) predstavlja pojam pohlepnog upravljanja uveden prošle godine. Pritom primjenjujemo od prije postojeću teoriju pohlepnih algoritama za rješavanje parametarski ovisnih diferencijalnih jednadžbi na probleme upravljanja. Pristup omogućuje efikasan izračun upravljačke funkcije (do na danu točnost) za proizvoljnu danu vrijednost parametra.

Pripadni algoritam se sastoji od dva dijela. U prvom, tzv.  offline dijelu računaju se kontrole za nekoliko najistaknutijih parametarskih vrijednosti, s kojima se zatim aproksimira skup svih mogućih kontrola. Taj dio je vremenski i računalno zahtjevan (jer je potrebno utvrditi koje su to istaknute vrijednosti parametra), ali se provodi samo jednom, te se njegovi rezultati memoriraju. U drugom, online dijelu se pak za danu vrijednost parametra pripadna upravljačka funkcija aproksimira linearnom kombinacijom kontrola dobivenih u prvom dijelu . 

Dobiveni rezultati su već predstavljeni na nizu međunarodnih skupova, između ostalog i na SIAM (Society of Industrial and Applied Mathematics) konferenciji u Parizu u srpnju 2015, na kojoj je prof. Zuazua održao plenarno predavanje, a pripadni znanstveni rad  je trenutno u recenzentskom postupku.

Tijekom boravka na BCAM-u sam također imao prilike se aktivno uključiti u brojne aktivnosti koje se u Centru redovito odvijaju (seminari, tečajevi, radionice itd), predstaviti svoje dosadašnje rezultate i područja istraživanja, kao i upoznati se s tekućim dostignućima i problemima iz primijenjene matematike. Upoznao sam i uspostavio suradnju i s drugim kolegama s kojima trenutno pripremam nekoliko znanstvenih radova.  Boravak na jednoj takvoj instituciji, te prilika da kao znanstvenik surađujem s uglednim matematičarima mogu opisati kao jedan intenzivan trening i izvrsnu priliku za profesionalnim usavršavanjem.

 
I spent the period of May-July 2015 as a visiting researcher on the Basque Center for Applied Mathematics (BCAM), Bilbao, Spain, where I was engaged within the project Partial Differential Equations: Analysis, Control, Numerics and Applications. I was invited by the  project leader and the first director of the Center, prof. Enrique Zuazua, who is a distinguished international expert in this field. The visit represents a continuation of our previous successful collaboration established during my first stay at BCAM in 2013.
 
The research subject was the control theory - a mathematical branch with a huge application potential that explores conditions under which some physical system can be steered to a desired state. In particular, we investigated parameter dependent systems for which we introduced two novel concepts: averaged control and greedy control.


Averaged control investigates the possibilities of controlling a parameter dependent system by a single control function, independent of the parameter value. The problem is relevant in applications in which the control has to be chosen regardless of a particular realisation of the parameter, in a robust manner. As an example one can consider control of a room temperature, which is the problem depending on a number of parameters, humidity for example. If the temperature is to be steered to 22°C, the averaged control will not achieve this goal for every humidity index, sometimes the temperature will be a bit lower, sometimes higher, but on average it will be 22°C. An advantage of the method is that it allows for the same control mechanism which does not have to be adjusted with each change of humidity index in the room. 

The notion of averaged control for partial differential equations was introduced in the joint article with E. Zuazua "Averaged control and observation of parameter-depending wave equations",  published in CRAS-u (Comptes rendus de l'Académie des Sciences, Paris) 2014. Subsequently, the concept has been accepted and developed in a number of papers. In this article, we use microlocal defect tools, in particular H-measures which were the topic of my dissertation defended at the Univeristy of Zagreb. 

Another novel approach in analysis of parameter dependent systems depending on one or more parameters is given by the concept of greedy control that we introduced in 2015. The approach provides an efficient algorithm for calculating the control of interest (within some precision) for an arbitrary parameter value. The algorithm consists of two parts. In the first,  offline one,  the controls are constructed for some distinguished parameter values. That part is computationally expensive (as it requires identification of distinguished values), but it is run only once, and its results are memorised. In the second, online part, given an arbitrary parameter value, the corresponding control is approximately constructed in an efficient manner as a linear combination of controls obtained in the first part.

The method represents an application of already existing theory of greedy algorithms for solving parameter dependent differential equations to the control theory. The obtained results have been presented on a number of scientific meetings, including the SIAM (Society of Industrial and Applied Mathematics) conference in Paris 2015, where Professor Zuazua gave a plenary talk.

During the stays at BCAM I had an opportunity to actively participate in numerous activities going on at the Center (seminars, courses, workshops, …), to present my previous results and fields of interests, as well as to get acquainted with the recent results and open problems of applied mathematics. I met and established collaboration with other colleagues from different continents, with which I am currently preparing several scientific papers. Here I have to add that, although BCAM is a relatively small and recently established (in 2008) mathematical institute, with its activity and renown it competes with larger institutions with a long tradition (e.g. with the Max Planck Institute for Applied Mathematics, Leipzig, at which I spent the academic year 1999/2000). The stay at such a respectable institution and the opportunity to collaborate with distinguished mathematicians I can describe as an intensive training and an excellent opportunity for professional development.
"New trends in modeling, control and inverse problems", Toulouse, France, 2014.
Dr Martin Lazar in the last raw, seventh from the right. Professor Enrique Zuazua in the first raw, fourth from the right.

Dr Martin Lazar, Dubrovnik, giving an invited lecture at "New trends in modeling, control and inverse problems", Toulouse, France, 2014.

Dr Martin Lazar, Univeristy of Dubrovnik, and Professor Enrique Zuazua, first director of the Basque Center for Applied Mathematics in Bilbao.

Closing ceremony of the Feast of Sveti Vlaho (St Blaise) in 2016 in the city of Dubrovnik.
Dr Martin Lazar of the University of Dubrovnik is waving (izvija) the banner. Photographer unknown.

Formated for CROWN by Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!


How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.