Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Classifieds  »  Javni poziv za prijam osoba na osposobljavanje u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Javni poziv za prijam osoba na osposobljavanje u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske
By Marko Puljić | Published  02/22/2013 | Classifieds | Unrated
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske traži vas!

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 49/12 – pročišćeni tekst), a u skladu sa Uredbom o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2013. godinu od 21. siječnja 2013., Klasa: 131-01/12-01/02; Urbroj: 537-13-04, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI POZIV 

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske za sljedeća radna mjesta:

1. stručni suradnik/ica, 1 izvršitelj/ica u Službi za kulturu, obrazovanje, znanost i sport

uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera

2. stručni suradnik/ica, 1 izvršitelj/ica u Službi za gospodarsku suradnju

uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera

3. stručni suradnik/ica, 1 izvršitelj/ica u Službi za provedbu natječaja i praćenje projekata

uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera

4. stručni suradnik/ica, 1 izvršitelj/ica u Službi za pravni položaj Hrvata u BiH, hrvatske manjine i iseljeništvo

uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera

5. stručni suradnik/ica, 1 izvršitelj/ica u Službi za statusna pitanja Hrvata izvan RH

uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera

Kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez radnog odnosa ako:

- je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
- za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. st. 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od citiranog stavka 1. podstavka a) Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12) i voditi se u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana te koje nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (i bez obzira na godine starosti).

Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedu postupka prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, ukoliko ocijeni da je potrebno, provest će postupak selekcije kandidata kroz strukturirani intervju. Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te koji uđu u uži izbor, vrijeme i mjesto održavanja strukturiranog intervjua bit će objavljeni na internetskoj stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske http://www.mvep.hr/hmiu/ najmanje 5 (pet) dana prije održavanja strukturiranog intervjua.

Oduku o izboru kandidata donosi predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

U prijavi na Javni poziv, osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
1. životopis
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
3. presliku radne knjižice (str. 1-7)
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
5. uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak
6. presliku osobne iskaznice

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg Sv. Marka 2
10000 Zagreb

s naznakom: „Javni poziv na stručno osposobljavanje“ i naznakom radnog mjesta na koje se prijava odnosi.

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskoj stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske – http://www.mvep.hr/hmiu/

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Formatted for CROWN by   Marko Puljic
Distributed by
www.Croatia.org This message is intended for Croatian Associations / Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions / articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know! Or simply...enjoy and spread the word and good vibrations.

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Related Articles
Related Links
Comments
  • Comment #1 (Posted by Marija Miletic Dail)

    Ja sam trazila razlog toga clanka, t.j. te "ponude". Nije mi jasno sta se zeli time postici - dali zaposljavanje izvan domovine? Od kada se hrvatskavlada brine za dijasporu? Ja sam osobno radila na kulturnom polju kao Hrvatica, i promovirala nas u dijaspori, i imam sve diplome pod nebom...nije vazno, ali zanima me sta je ovo sada? Da li se mozda trazi povratak "izljeva mozgova"?
     
Submit Comment


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach singing without his hat in 1978 in Croatia's capital Zagreb
No popular articles found.