Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Bilingual  »  Michael McAdams 1947-2010 historian and sincere Croatian friend
 »  Home  »  Science  »  Michael McAdams 1947-2010 historian and sincere Croatian friend
 »  Home  »  People  »  Michael McAdams 1947-2010 historian and sincere Croatian friend
 »  Home  »  In Memoriam  »  Michael McAdams 1947-2010 historian and sincere Croatian friend
 »  Home  »  History  »  Michael McAdams 1947-2010 historian and sincere Croatian friend
 »  Home  »  Friends  »  Michael McAdams 1947-2010 historian and sincere Croatian friend
 »  Home  »  Education  »  Michael McAdams 1947-2010 historian and sincere Croatian friend
Michael McAdams 1947-2010 historian and sincere Croatian friend
By Dr. Ante Čuvalo | Published  11/13/2010 | Bilingual , Science , People , In Memoriam , History , Friends , Education | Unrated
The search for historical truth carried him to the Croats


Charles Michael McAdams

 
C. Michael McAdams (1947.-2010.)
U spomen iskrenom hrvatskom prijatelju

U Sacramentu, Kalifornija, umro je 29. listopada 2010. Charles Michael McAdams, povjesničar, publicist i iskreni američki prijatelj Hrvata.  U Hrvatskj se za njega nije čulo sve do propasti Jugoslavije, ali njegovo je ime poodavno prije tih velikih povijesnih promjena bilo dobro poznato među Hrvatima u svijetu.  Bio nam je ne samo poznat, nego je bio jedan od naših suboraca.

McAdams je rođen 8. svibnja 1947. u bazi američkih marinaca u Kaliforniji, gdje mu je otac bio časnik. I on je služio u marincima, ali više ga je zanimala knjiga nego vojnički život te je poslije odsluženja vojne obveze studirao i diplomirao povijesne znanosti na University of the Pacific, poznatom privatnom sveučilistu u Kaliforniji.  Zatim je magistrirao na isusovačkom sveučilistu John Carroll University u Clevelandu, gdje je dobio i certifikat iz sovjetskih i istočno-europskih studija.  Nastavio je studirati komparativne političke i ideološke znanosti na University of Colorado, te na University of San Francisco.  Nakog završenih kolegija za doktorat, postaje (1979.) direktorom kampusa Sveučilista San Francisco u Sacramentu i tu ostaje do umirovljenja 2000. godine.

Jedna izreka kaže da se prava prijateljstva ne biraju, ona se jednostavno dogode.  Ovo bi se moglo reći i za McAdamsa i njegovo prijateljstvo s Hrvatima.  Naime, on je škotsko-židovskog podrijetla, a po vjeri protestant.  Za Hrvatsku je (na)čuo kao dječak; budući da je bio sakupljač poštanskih markica do ruku su mu došle i hrvatske markice.  Ali kad je kao student počeo čitati povijesne knjige i slušati profesore uvidio je da je sve što čita i čuje o Hrvatima negativno.  Upravo to konstantno demoniziranje Hrvata bio mu je povod da počne istraživati je li riječ o prodavanju magle onih koji zagovaraju status quo ili lijenost istraživača i profesora tražiti istinu pa prepričavaju otrcane šablonske priče, ili je to zaista tako.  Nije vjerovao da povijest može biti tako crno-bijela, pa je htio zaviriti malo dublje u hrvatsku prošlost .  A onda se dogodila i slučajnost koja je zacrtala njegov dalji akademski put.

Naime, negdje pri koncu studija našao se na California Street u San Franciscu.  Prolazio je pokraj jedne autokuće europskih automobila i na jednom vozilu zapazio malu hrvatsku zastavu.  Ušao je u salon i pitao radi li tu netko od Hrvata, htijući doći u dodir s Hrvatima u tom gradu.  Pitanje je postavio upravo Hrvatu, Zvonku Pribaniću, poznatom hrvatskom djelatniku u Kaliforniji.  I u tom slučajnom susretu „dogodilo“ se njegovo prijateljstvo sa Zvonkom i Hrvatima, koje je osalo trajno.  On je zapravo u potrazi za istinom naišao na ljude kojima je jedina želja i bila da se istina o Hrvatima što dalje čuje, i tu se rodilo istinsko savezništvo.  Što je Michael više čitao i istraživao i „drugu stranu“, uviđao je da je ono što se o Hrvatima govori i piše ponajvećma mit, a ne stvarnost.  I on se opredjeljuje ne samo tražiti istinu, nego dijeliti je i s drugima.

Da bi što bolje upoznao hrvatsku povijest, postdiplomske studije McAdams nastavlja na John Carroll University u Clevelandu, gdje mu je mentor bio prof. Jure Prpić, te upoznaje i surađuje i s drugim hrvatskim akademicima u Americi.  Po povratku u Kaliforniju Michael postaje djelatan među tamošnjim Hrvatima i, među ostalim, postaje jedan od utemeljitelja (1974.) Croatian Information Service-a. (Ostali su bili: Petar Radielović, Zvonko Pribanić i Damir Radoš).  Od tad pa do konca života McAdams nije prestao Amerikancima i drugima u svijetu tumačiti tko su, što su i što žele Hrvati.  Napisao je više knjiga i knjižica, nekoliko priloga u zbornicima i više od stotinu članaka.  Jedna od najpopularnijih njegovi knjiga, Croatia Myth & Reality, prevedena je na hrvatski (Hrvatska – mit i istina) i druge jezike, te doživjela tri engleska izdanja (1992., 1994., 1997.).  Održao je mnoga predavanja, sudjelovao na seminarima, pojavljivao se na TV i radio postajama. 

Na tjednom Hrvatskom radio rasporedu u Kaliforniji godinama je pripremao i vodio rubriku „Trenuci u hrvatskoj povijesti.“  Bio je član Association for Croatian Studies, Croatian Academy of America, Hrvatsko - Latinoamerički Institut, Hrvatski fond za stipendije, itd.  Gostovao je kao predavač na raznim svučilištima u Americi, Australiji i, nakon osamostaljenja, u Hrvatskoj.  Za njegove zasluge u radu za Hrvate predsjednik Tuđman mu je dodijelio odličje Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Puno puta je McAdams uskakao u „vruće“ teme, što mu zasigurno nije pomoglo u njegovoj karijeri, ali kao pravi američki marinac nije se dao prestrašiti.  Ne samo da je bio uvjeren da Hravti imaju pravo na slobodu i samostalnost, nego se toj borbi i zdušno pridružio.  Mnogima je bio smetnja jer mu se nije moglo predbaciti da je „ustaško“ dijete, frustrirani emigrant ili plaćenik.  Svoja mišljenja i stavove je govorio jasno i glasno, ništa za sebe nije tražio i to mu je davalo moralnu snagu suočiti se sa čuvateljima i širiteljima povijesnih mitova.  McAdams je mogao, kao i toliki drugi, slijediti liniju manjeg otpora i ponavljati ono što su knjige pisale, ali on je imao kuražu istraživati i „drugu stranu“ povijesti.  Nije nikad požalio što je „zalutao“ u hrvatsku povijest i među Hrvate, te svojim radom doprinio odmaglivanju hrvatske povijesti u Americi i šire, a time i borbi za samostalnost Hrvatske.

Velika hvala Michaelu na iskrenom prijateljstvu ne samo s nama koji smo ga poznavali i s njim surađivali, nego i kao velikom prijatelju Hrvatske i Hrvata.  Traženje povijesne istine dovelo ga je do Hrvata, neka mu vječna Istina bude nagrada za njegov neumorni rad i veliku ljubav za Hrvate u Americi i njihovoj domovini.

Ante Čuvalo

 
C. Michael McAdams (1947-2010)
In memory of a sincere Croatian friend

Charles Michael McAdams, a historian journalist and true American friend of Croats passed on October 29, 2010 in Sacramento, California. He was not known in Croatia until the fall of Yugoslavia.  But his name was already known among Croats around the world long before those great historical changes would occur. He was not only known to us but he was one of our comrades.

McAdams was born on May 8, 1947 in an American Marine base in California, where his father was an officer. He also served in the Marines, but he was more interested in books than a military career, and
after completing his military duty, he studied and graduated with a diploma in historical sciences at the University of the Pacific, a well- known, private university in California. He would receive his Masters degree at the Jesuit run John Carroll University in Cleveland, where he also received a certificate in Soviet and Eastern European Studies. He continued his studies in comparative politics and ideological sciences at the University of Colorado and at the University of San Francisco. After completing his doctorate courses, McAdams became a regional director of the University of San Francisco in 1979 where he would remain until his retirement in 2000.

There is an old proverb that says that true friendships are not chosen but simply happen. The same could be said of McAdams and his friendship with Croats. He is of Scottish-Jewish background and was a Protestant by faith. He learned about Croatia as a child; he was a stamp collector and Croatian stamps came into his hands. But when he began reading history books and listening to professors as a student, he saw that everything he read and heard about Croats was negative. It was precisely, the constant demonization of the Croats that McAdams began to explore whether the fog of deception was by those who advocated the status quo or the laziness of researches and professors to seek the truth about these routine tales, or if it was really true. He did not believe that history was really that black and white, and he wanted to dive deeper into Croatia’s past. Then a chance meeting happened that would define his future academic career. 

Namely, prior to completing his studies, McAdams found himself on California Street in San Francisco. He walked past a European auto dealer and noticed a small Croatian flag on one of the cars. He walked in and asked if any Croats worked there, wanting to make contact with Croats in the city. The man that McAdams posed the question to was a Croat, Zvonko Pribanic, a well known Croatian businessman in California. With that chance meeting, McAdams’ lasting friendship with Zvonko and the Croats “happened”. In his search for the truth McAdams came into contact with people who only wanted that the truth about Croats be told, and a real alliance was born. As Michael read more and researched the “other side” he found that what was being said about Croats was a myth and not reality. He wanted to not only to find the truth but share it with others as well. 

To better acquaint himself with Croatian history, McAdams continued his graduate studies at John Carroll University in Cleveland, where his mentor was Jure Prpic, and where he meets and collaborates with other Croatian academicians in America. Upon returning to California, Michael becomes active among the local Croats there, and among other things, becomes one of the founders of the Croatian Information Service in 1974. The other founders were Petar Radielovic, Zvonko Pribanic and Damir Rados. From then until the end of his life, McAdams did not cease to explain to Americans and others who, why, and what Croats wanted. He wrote numerous books and booklets, a number of contributions in almanacs, and more than one hundred articles. One of his most popular books, “Croatia, Myth & Reality,” was translated into Croatian (Hrvatska – mit i istina) and other languages, and saw three English editions in 1992, 1994 and 1997. He held many lectures, assisted with seminars and appeared on TV and radio broadcasts. 

For years, McAdams prepared and led a segment called “Moments in Croatian History” on the weekly Croatian radio program in California. He was a member of the Association for Croatian Studies, Croatian Academy of America, Croatian-Latin America Institute, Croatian Scholarship Fund and many others. He was a guest lecturer at many universities in America, Australia and after independence, Croatia. For his services to the Croats, President Franjo Tudjman awarded him the Order of Danica Hrvatska with the image of Marko Marulic

McAdams would often jump into “hot” subjects which certainly did not help him in his career, but as a true American marine, he did not give into fear. He was not only of the belief that Croats had the right to freedom and independence, but he also enthusiastically joined that fight. Many people were bothered by McAdams because they could not label him an “Ustasha” child, a frustrated emigrant or a mercenary. He openly and loudly spoke his thoughts and opinions, and did not ask for anything, and that gave him the moral strength to face with the defenders and progenitors of historical myths. He never regretted that he “wandered” into Croatian history or be among Croats, and with his work he aided in lifting the fog over Croatian history in America and beyond, along with the fight for Croatian independence as well. 
 
Many thanks to Michael for his sincere friendship not only to those of us who knew and worked with him, but also as a great friend of Croatia and the Croats. The search for historical truth carried him to the Croats and may his eternal truth be the reward for his inexhaustible work and great love for the Croats in America and their homeland.

Ante Cuvalo

Translated from Croatian by Stan Granic


C. Michael McAdams: Croatia - Myth and Reality (the book is available in Spanish as well)

 
Book Review Croatia: Myth and Reality the Final Chapter by Stan Granic

Journal of Croatian Studies XXXVI-XXXVII, 274-276 (1997)

CROATIA: MYTH AND REALITY THE FINAL CHAPTER.

By C. Michael McAdams. 3rd ed. (Arcadia, CA: CIS Monographs, 1997. 175 pp. Reproductions. Map. ISBN 0-9633625-3-4)

Written primarily for journalists, academics, and those following events in the former Yugoslavia, the purpose of this work is "to con-front" (p. 13) the myths and fabrications about the Croats appearing in the English-language press. From the mid-to late 1980s, many of these stockpiled myths resurfaced with renewed intensity and reached a peak with Croatia’s disassociation from Yugoslavia and the ensuing war which engulfed the new state. At the same time several new misrepresenta-tions were generated to augment those already in existence and are included in this revised and expanded edition. Most of the myths gath-ered in the book center around the attempt "to tar the fledgling Croatian government with the brush of fascism" (p. 15), and to "mask the rea-sons for. . . aggression" and "to blur the realties of a war prosecuted solely to gain territory and to maintain...Yugoslavia" (p. 16).

Following a brief overview of Croatian history (pp. 19-41), McAdams goes on to dispel fifteen myths (three of which are included for the first time in this edition) commonly found in the press. For instance, the historical Croatian coat of arms (grb) has been repeatedly stigmatized as an Ustasha and fascist symbol, even though it predates the Ustasha regime by almost five hundred years, was adopted by the first Yugoslav state (1918-41), the Socialist Republic of Croatia (1945-91) and also adorned the coat of arms of the Serbian Royal House of Karadjordjevic (p. 145). In a similar fashion Croatia's currency (kuna), named after the marten pelt used as a medium of exchange in medieval times and minted on silver coins as early as 1256, "unleashed a media fire storm" (p. 149). This small wood marten, which looks much like a mink or ferret, was transformed by the press into a ‘fascist ferret˙ (p. 149).

One of the major myths debunked by McAdams is that all Croats were fascists and all Serbs were pro-Allied during the war (pp. 53-63). The author shows that both Serbs and Croats, like others in oc-cupied Europe, had elements which collaborated with the Axis. His inclusion of color reproductions of Serbian anti-Semitic stamps issued during the war (p. 59) makes this abundantly clear. The author also devotes attention to such important questions as whether or not the Croatian people were ever consulted about joining Yugoslavia (pp. 42-47). The North American reader will be surprised to learn that no such consultations ever took place and that there "was no vote of the Croatian people about their future" in the Yugoslav state formed in 1918 (p. 47).

A more recent myth which the author challenges includes Belgrade˙s often-repeated assertion, still reported in 1996, that the Serbian minority in Croatia had no rights. McAdams points out that Croatia's 25 June 1991 independence declaration "guaranteed not only civil rights, but unique rights, to the Serbian minority" (p. 121). To stress its commitment in this area the Croatian government adopted a special charter which further emphasized its willingness to accommodate the Serbian minority (pp. 123-124). In fact, during the entire period during which Croatia was occupied, attacked from multiple fronts and forced to care for nearly half a million refugees and displaced persons. repre-sentatives of the Serbian minority held seats in the Croatian parliament (pp. 125-126). The presence of Serbian representatives in the Croatian parliament at a time when their Serbian brethren were ethnically cleansing Croats and leveling entire Croatian cities and towns is quite surprising. especially when compared to Canadian and American treatment of its citizens of Japanese origin during World War II. McAdams also addresses the arrangement of Yugoslavia˙s internal borders, the language issue, and the massacre and atrocities during and immediately follow-ing the Second World War.

Written in a readable and popular format, this quick reference tool successfully exposes the numerous misrepresentations. myths and fab-rications about Croats. McAdams is sympathetic to his subject and on occasion glosses over certain matters. This is the case when he discusses the myth that a Croatian assassinated Serbian King Alexander in 1934 (pp. 48-52). While the gunman who actually pulled the
trigger was a Macedonian, it is generally accepted that the Ustasha organization planned the operation.

 Through his analysis, the author shows that many of the rationalizations for the Serbian rebellion, which were legitimized by subsequent coverage in the press, do not hold up particularly well when scrutinized more closely. The justifications for the destruction to which Croatia was subjected are unmasked by the author with striking clarity. To be sure, each of the myths covered by the author deserve the attention of a longer scholarly format. Those planning to pursue these myths further will find this work to be a reliable guide.

STAN GRANIC

Source www.mcadams-croatia.net
 
CROATIA: MYTH AND REALITY: THE FINAL CHAPTER

C. Michael McAdams, University of San Francisco

A Lecture given at various North American and European venues in 1997

For over twenty years I have stood before American, Canadian and Australian audiences trying to explain why the Croatian people wanted to be free and independent. In 1985 I traveled around Australia predicting that Yugoslavia would not last five more years: a prediction that was met by skepticism by many, but only off by a only a few months. In the past five years, I have journeyed to a free and independent, though deeply troubled and war torn, Croatia. In 1997, I traveled to a free and independent Croatia at peace. For me, this was the conclusion of a very long journey. My first recollection of Croatia was in my postage stamp album as a child. I studied each stamp, the landscapes, the buildings, and the inescapable depictions of war that still haunt us today.In the spring of 1971 I had completed my military service, I was a part-time student at a local university and an amateur historian. As an undergraduate, I studied the history of World War II in Europe. History was much easier twenty years ago. At least I found it so. This was especially true of the typical American perspective on history. Prior to the Vietnam War, and with the exception of the American Civil War, American history was very straightforward: America was always right and everybody else was always wrong. Black and white. Good and evil.

It was with that attitude that I approached the study of World War II. America, Britain, France and all of the Allies, except the Soviets, were "good guys." The Soviets were "good guys" but later became "bad guys." As we all know, history is retroactive. The Germans, the Japanese and their Allies were all "bad guys," with the exception of Italy, which, like the Soviet Union, was subjected to a post-war retroactive historical metamorphosis. Italy started the war as Fascist yet ended the war as a virtual Ally.

And then I got to the war in Yugoslavia. Again, American text books gave me the clear cut answers I sought. Serbs were "good guys," Croatians were "bad guys," and the Partisans were all Serbs. I found this over and over again in reading such books as Phyllis Auty's, Yugoslavia, John C. Campbell's, Tito's Separate Road, Vladimir Dedijer's, The Battle Stalin Lost, Milovan Djilas', Land Without Justice, Yugoslavia in the Second World War by the University of Belgrade, Constantin Foti_'s, The War We Lost, Stephen Graham's, Alexander of Yugoslavia, Peter Karageorgevi_'s, A King's Heritage, and David Martin's, Ally Betrayed. I also read such openly propagandistic books as The Serbs Choose War and Genocide in Satellite Croatia.

There was virtually nothing in the average university library that reflected a positive note about Croatia or the Croatians. With some degree of naivete, I decided to study Croatia. I did not read Croatian and had never actually met a Croatian. Nonetheless, I set out in search of Croatian history. There were three books in the public library about Croatia: Croatia: Land, People and Culture in two volumes edited by Father Francis Eterovich and Croatian Immigrants in America by George J. Prpić. Both authors would later become close friends of mine.

In December of 1973, a popular American magazine, Reader's Digest, published a brief article about Andrija Artuković, a Croatian cabinet minister who was eventually extradited from the United States to Yugoslavia. At that time, I had not met Artuković and really knew very little about him. However, I did have enough information about Croatia during World War II to suspect that the charges in the article were false. I did some research and submitted a lengthy reply. With the help of Croatian-Americans, accuracy in media organizations and political leaders, hundreds of letters were sent to the magazine protesting the inaccuracy of the article. Finally, on March 25, 1974, the editors admitted that the charges were "claims and allegations, not necessarily fully documented facts." As the Artuković case became more and more sensationalized, I created standardized answers to those questions that the press most often asked about Artuković and Croatia. That led to my first monograph Whitepaper on Dr. Andrija Artuković published in 1975.

Another myth that got a great deal of press in and around the Artuković case was that of Allied prisoners-of-war held captive here in Zagreb during World War II. The myth was that "dozens" of American pilots and airmen had been sent to the firing squad during the War. For several years I attempted to track down and interview surviving American airmen who had been held captive in Croatia.

Some I was able to interview. Some filled-out a questionnaire. Others refused to be interviewed. In the end, I spoke to a dozen former airmen, which is a good sampling considering that fewer than one hundred were held during the War. Of course I learned that American airmen had been treated well by the Baroness Nikolić and that no former airman had any knowledge of any other airman being executed. I later tracked the source of the story down to a Serbian-American newspaper editor in southern California who claimed to have been a Balkan intelligence chief for the U.S. Army during the war...even though he consistently misspelled "Balkan" as "Balkin!" The result of this study was a monograph titled Allied Prisoners of War in Croatia published in 1980.

For twenty years, I found myself writing letters and articles, making telephone calls and speeches; trying to help Americans distinguish myth from reality when it came to Croatia and the Croatians. Did Croatia ask to join Yugoslavia? Who killed King Alexander? Were all Croatians Fascists during World War II? Did Croatians kill American pilots? Did Tito draw Croatia's borders at the expense of Serbia? Is the Croatian coat-of-arms a Fascist symbol? The old myths would not die. They were resurrected and embellished upon by the media. Few in the U.S. knew much about Croatia and her history and few articles were published about Croatia, so letter writing and phone calls were an effective means of combating the lies being created pro-Yugoslav propagandists.

But when Serbia launched its war of aggression against Slovenia, then Croatia, and then Bosnia, it also launched a full scale war of words bombarding the United States, Australia and Canada with old myths and new creations. Well-meaning journalists and others fell victim to propaganda while attempting to understand and to justify the war of aggression against Croatia. The Serbs in North America were much better organized that Croatian-Americans. A member of the United States Congress, working from her taxpayer-funded office, Helen Delich Bently, organized the Serbian propaganda effort through her organization "SerbNet." Politicians, newspapers, magazines, radio, television and others were flooded with letters, articles and other evidence of the bestiality of the Croatians and the innocence of the Serbs. That same "SerbNet" is still active today and is currently circulating a letter by Prof. Peter Mayer that claims Dubrovnik was not bombed in 1991 and that the pictures we saw were staged with burning tires and trick camera angles!

The Croatians in America were on the defensive, spending more time trying to fight off the propaganda attack than attempting to get the Croatian message across. I found myself writing two, three, as many as six, letters to editors in a single day. My fax machine would run out of paper daily as Croatians flooded me with articles from their hometown newspaper that needed to be responded to immediately. Because we were dealing with an organized campaign by "SerbNet" the same myths were repeated over and over again in different articles, supposedly by different authors in different cities.

Through the miracle of "word processing" I created standard letters to refute the myths and often needed only to change the name and address of the newspaper. That is when somebody suggested that I write a brief, readable, easy to understand monograph that would respond to the most common myths. The first problem was not getting the information. The problem was too much information. Over twenty years, I had collected volumes of materials. Yet I felt that it was very important that the monograph be less than one hundred pages, easy to read without footnotes or endnotes, and illustrated, preferably in color. I have learned, unfortunately, that the average American reader will not pick-up anything that is over one hundred pages, has footnotes or has no pictures.

I took the months of March and April 1992 off work without pay from the University and dedicated myself entirely to assembling what would become Croatia: Myth and Reality. From start to finish, the manuscript was done in sixty days. As fate would have it, the publisher, Mr. Petar Radielović, with whom I have worked for decades, required quadruple heart bypass surgery shortly after the manuscript was completed and the printing was delayed several months. Still, we had the monograph out by the Fall of 1992. The first printing of the English edition was exhausted and the second edition, with some corrections, was published in 1994.

In 1993, I was contacted by Mr. Ante Selak of the Croatian University Press in Zagreb. I granted the rights to Croatia: Myth and Reality to the University Press and Prof. Mirjana Turudić translated it into the Croatian language. On May 6, 1993, I was handed the first five copies of the Croatian edition, printed that morning, as I arrived at Zagreb airport on Croatia Airlines where I was greeted by Mr. Selak, Prof. Turudić, and my old friend Željko Urban, who is today Croatian ambassador to Canada. It was indeed the culmination of a long journey. In 1995 the Croatian University Press published the book in Swedish and portions have been translated into Spanish. Just as with all previous translations, I have given the rights to translate and publish this work with no profit to myself. I hope that German and French editions will be coming soon.

But even as old myths were being combated, new myths emerged about the Croatian language, Croatian currency, even the names of streets. Once again, I returned to the computer to write a third, and final edition of the book. To include the new myths, and to expand on some of the old, I had to abandon my self-imposed limit of one hundred pages. However, I hope that Croatia Myth and Reality - The Final Chapter will still be as readable and accessible to the average reader as were the previous editions.

I wrote Croatia: Myth and Reality to confront some of the major myths being spread about Croatia in the English-language press. The third edition has been distributed to over forty libraries in Canada and at hundreds of others in the United States and Australia. Copies have been sent to journalists, libraries, universities, and political leaders in North America and Australia to combat the propaganda campaign being waged against Croatia. Now that Croatia is free, she will have many friends. But there was a time, not too long ago, that supporting a free Croatia was not popular and sometimes dangerous, even in Australia and America. My single hope is that this monograph will remind Croatians that they had friends defending their right to self-determination, even when it was not a popular undertaking. Now Croatia has many more friends around the world supporting the Croatian struggle for freedom and independence. Those who supported a free Croatia, and those who did not, regardless of the old politics, may now join together to build a new, democratic Croatia, at peace with itself and its neighbors. Croatia has always had a proud past, today Croatia also has a bright future.

Source www.mcadams-croatia.net


Formated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!


How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.