Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Croatian Language  »  Dr. Vinko Ribarić: Hawaiian captain John Dominis originates from the island of Rab
 »  Home  »  People  »  Dr. Vinko Ribarić: Hawaiian captain John Dominis originates from the island of Rab
 »  Home  »  History  »  Dr. Vinko Ribarić: Hawaiian captain John Dominis originates from the island of Rab
Dr. Vinko Ribarić: Hawaiian captain John Dominis originates from the island of Rab
By Prof.Dr. Darko Zubrinic | Published  01/5/2009 | Croatian Language , People , History | Unrated
John Dominis and his son John Owen originate from the island of Rab in Croatia


Prof. Dr. Vinko Ribarić, author of the following important book:


De Dominis from the island of Rab, His Royal Highness - Prince Consort of Hawaiis

 
I.  Uvod

O porijeklu kapetana John Dominisa, kao i porijeklu John Owena njegovog sina, supruga zadnje kraljice Havaja Liliuokalani, do danas nema mnogo zapisa. Oni zapisi do danas poznati, a koji govore o tome, razlikuju se u nekim aspektima prilaza osnovnome
pitanju ove knjige - porijeklu oca i sina Dominisa s Havaja.

Mada se i prema tim dosadašnjim različitim prilazima njihovom porijeklu može među njima naći i jedna zajednička nit, koja upućuje na to da su oni - kapetan John (Gerolamo) i njegov sin John Owen zaista porijeklom s otoka Raba, ostala su ipak neka otvorena pitanja o tome.

Različite prilaze tom pitanju, te neke dubioze o tome od strane autora koji su o tome pisali, moguće je tumačiti i objasniti slijedećim činjenicama:

1. da nisu imali sve iste izvore informacija za svoje tvrdnje ili pretpostavke
2. da nisu imali općenito dovoljno građe za to
3. da nisu uzeli u obzir neke relevantne povijesne činjenice, a koje su mogle biti važnije determinante u rješavanju tog pitanja, te
4. da nisu imali pravih - autentičnih informacija o tome od nekih živih potomaka obitelji Dominis s otoka Raba.

Autor ove knjige prihvatio se veoma odgovornog zadatka, da u kontekstu dosadašnjih objavljenih radova o porijeklu kapetana Johna i njegovog sina John Owena, pokuša dati što je moguće vjernije, pa možda čak i točan odgovor na ta pitanja. U tom pravcu autor ove knjige se rukovodio dosadašnjim objavljenim napisima o tome, i to prema njihovom kronološkom pojavljivanju, zato što kronologija događaja može imati važan značaj u rasvijetljavanju povijesnih događaja, kako zbog činjenice ili pretpostavke koje tretiraju zbivanja na razini dosadašnjih spoznaja i saznanja, tako i zbog toga što pruža mogući određeni interes i poticaj za daljnja moguća istraživanja o do tada poznatim zbivanjima.

Bez obzira na činjenicu da svako novo, daljnje istraživanje nekih povijesnih događaja nosi mogućnost ponavljanja nekih tvrdnji ili pretpostavki iz prethodno objavljenih napisa, novo daljnje istraživanje pruža mogućnost da se ranije objavljene tvrdnje potvrde ili odbace, a ranije pretpostake razjanse do razine gotovo apsolutnih tvrdnji i činjenica, da ih se ostavi na razini pretpostavki kao što su i bile, ili da ih se jednostavno odbaci.
Za takvo stajalište prema problemima koji govore o nedovoljno rasvijetljenim povijesnim događajima, nužno je učiniti slijedeće:

1. poznavati relevantnu literaturu i građu o tome
2. pročitati tu literaturu i građu te je objektivno i kritički ocijeniti
3. uzeti u obzir društveno - političku situaciju i okolnosti vremena u kojem su se odvijala ta zbivanja
4. imati, koliko je moguće više, izjave živih bližih ili daljih potomaka glavnih aktera povijesnih zbivanja, koja su predmetom istraživanja, a koja su vjerodostojna
5. pribaviti moguću novu pisanu građu o toj problematici i ostale informacije.

To je zadatak i obaveza ove knjige koja nije laka, ali koja nije nedostižna.

 
I. Preface

Up to the present day there haven't been many records of the origin of captain John Dominis or of the origin of his son, John Owen, the husband of the last Hawaiian queen Liliuokalani. The records regarding this matter which are familiar today differ in certain aspects of the approach to the fundamental issue of this book - the origin of the father and son Dominis from Hawaii.

Although it is possible to find a common thread in the various approaches to their origin which suggests that they - captain John (Gerolamo) and his son John Owen - are indeed originally from the island of Rab, certain questions, however, still remain unanswered.

Different approaches to this issue and certain dubious matters regarding this issue, which have concerned the authors that have been writing about it, can be interpreted and explained according to the following facts:

1. all the authors did not have equal access to sources of information which could support their claims or hypotheses;
2. the materials they had at their disposal were generally insufficient;
3. they did not take into account certain relevant historical facts which could have proven to be more important determinants for solving this issue;
4. they were not in the possession of actual, authentic information regarding this issue from one of the living descendants of the Dominis family from the island of Rab.

The author of this book has undertaken a very demanding task, trying to offer as authentic an answer as possible, or perhaps even a correct one, regarding the origin of captain John and his son John Owen in the context of papers published so far. In order to achieve that goal, the author of this book relied on the texts related to this topic published so far, and he did so according to their chronological order, since the chronology of events can play an important role in shedding light on certain historical events, not only because of the facts or the hypotheses which deal with such events at the level of past insights and cognitions, but also because it provides a greater specific interest and incentive for potential future research on familiar events.

Regardless of the fact that each new, further research into certain historical events entails a possibilty of repetition of certain claims or hypotheses from previously published texts, the new and further research allows previously published claims to be either confirmed or dismissed, and earlier hypotheses to be either clarified to the level of almost absolute claims and facts, left at the level of hypotheses as they previously were, or dismissed. In order to ensure validity of such an attitude towards issues regarding historical events which are not elucidated enough, it is necessary to do the following:

1. to become familiar with the literature and sources relevant to the topic;
2.to read the literature and sources and evaluate them in an objective and critical way;
3. to take into consideration the socio-political context and circumstances of the historical period during which the aforementioned events took place;
4. to have as many written statements as possible from living, more or less removed descendants who were the protagonists of historical events which represent the topic of the research, under the condition that they are authentic;
5. to acquire all the possible recent written materials regarding the topic as well as other pieces of information.

This is the task and the responsibility that this book has undertaken, and it is not easy, but is achievable.Her Majesty, Queen Lilioukalani, source digital.library.upenn.edu


His Royal Highness The Prince Consort, John Owen Dominis, digital.library.upenn.edu

 
Price of the book Rabljanin de Dominis, njegova kraljevska visost - prince Consort Havaja by Prof.Dr. Vinka Ribarić:

22 Euros + trasport expenses
The book can be ordered via e-mail: liber2@ri.t-com.hr
 
For additional information please be free to contact the author:

prof. dr. Vinko Ribarić
GSM: +385 (0)91 621 9 444
Rijeka: +385 (0)51 621 944
Island of Rab: +385 (0)51 724 548

If you are calling outside of Croatia then remove (0).


 
U kongresnoj dvorani hotela "Padova" predstavljena je knjiga Rabljanin de Dominis njegova kraljevska visost - prince Consort Havaja autora prof. dr. sc. Vinka Ribarića, nakladnika "Libera" i "Verbe" iz Rijeke. Riječ je o vrlo zanimljivoj knjizi kojom Ribarić definitivno dokazuje rapsko porijeklo Johna Owena de Dominisa, supruga posljednje havajske kraljice Lilioukalani. Recenzenti akademik Petar Strčić i prof. dr. sc. Darko Gašparović zaključili su kako je autor pristupio istraživanju porijekla oca Johna Gerolama i sina Johna Owena de Dominisa na znanstven način.

Istražio je cijelu geneologiju te obitelji da bi dokazao kako je John Owen porijeklom s Raba, a rezultat je ova uzbudljiva, iznimno zanimljiva priča o sudbinama potomaka rapske obitelji de Dominis, rekao je Gašparović. Akademik Strčić je s velikim optimizmom poručio Rabljanima kako pred sobom imaju vrlo vrijedno djelo, koje trebaju uzeti i uputiti se ravno u Honolulu, gdje je 1891. umro John Owen, a danas je palača Dominis sjedište havajskog guvernera.

Okupljenima se obratio i sam autor rekavši kako ga je činjenica da je na nekoliko mjesta pronašao potpuno različita tumačenja porijekla i života de Dominisa, potaknula da pristupi istraživanju i utvrđivanju činjenica, te kako je za ovo djelo zainteresirano i američko veleposlanstvo u Zagrebu, što znači da bi knjiga uskoro mogla biti prevedena i na engleski jezik. Ribarić se posebno zahvalio Gradu Rabu i Općini Lopar na sponzorstvu bez kojeg knjiga ne bi ugledala svjetlo dana, te TZG Raba, Rapskoj plovidbi, "Imperialu" i "Merkuru".

Autor: Romana Jurić
Source: www.rab-online.info


 
Other books by Prof.Dr. Vinko Ribarić:

Poetry:
1. Govor srca i duše
2. Titraji Mediterana
3. Pod južnim nebom
4. Meditacije
5. Osvrti (to appear)

Medicine:
6. Klinička herpesologija

General:
7. Nove vizije fundamentalne znanosti
 

 

 


  

  
Prof.dr VINKO   RIBARIĆ

Specijalist, za očne bolesti, književnik  i  pjesnik

Kratka  biografija

Rođen u  Banjolu na otoku Rabu  21. kolovoza 1933. Osnovnu školu na talijanskom jeziku završio je na Rabu-Realnu gimnaziju je završio u SENJU  1953. godine.Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1959. godine.

Položio je stručni ispit 1962. godine. Radio je 3 godine u općoj praksi kao uvjet za pristup specijalizaciji. Specijalizirao je oftalmologiju  (tj. za očne bolesti) na Klinici za očne bolesti
Medicinskog fakulteta u Rijeci Sveučilišta u Zagrebu od 1966  do 1969. Upisao je Postdiplomski studij 1966. i magistrirao 1968. godine  na Medicinskom fakultetu u Rijeci Svečilišta u Zagrebu. Specijalistički  ispit iz oftalmologije položio je godine 1969. na Klinici za očne bolesti "Rebro" u Zagrebu (postao  magistar znanosti prije položenog specijalističkog ispita, a specijalistički  je ispit položio 6 mjeseci ranije od predviđenog roka, na prijedlog šefa Klinike i sa dozvolom tadašnjeg Ministarstva zdravstva u Zagrebu).

Doktorsku je disertaciju obranio je 1971. na Medicinskom fakultetu u Rijeci Sveučilišta u Zagrebu. To je bila prva promocija doktora znanosti u Rijeci u povijesti grada Rijeke. Dotada se promocija doktorata znanosti obavljala u Zagrebu. Bio je mentor studentskog rada koji je osvojio prvo mjesto na natjecanju studentskih radova  Jugoslavije u Ohridu. Ima cca 200 stručno  -  znanstvenih radova objavljenih u domaćoj i svjetskoj literaturi.

Autor je dvije stručno - znanstvene knjige:

1) Nove vizije fundamentalne znanosti, Rijeka,2002. godine

2) Klinička  herpesologija, Rijeka,2oo5. godine

Koautor je  20 stručno - znanstvenih knjiga. Sudjelovao je u tri (3) znanstvena  projekta. Osnivač je i nositelj svog vlastitog znanstvenog projekta: četvrti znanstveni projekt odobren od Ministarstva znanosti Republike Hrvatske pod br.: 3 - 01 - 476 /1992, financiran od Ministarstva znanosti u Zagrebu.

Radio je na Klinici za očne bolesti Medicinskog Fakulteta u Rijeci 1966  -  1987. Bio je na usavršavanju u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Austriji i Španjolskoj. Posjetio je najznačajnije klinike u sijetu  -  u Japanu, SAD-u, Engleskoj i Rusiji.

Ima 6 patenata prijavljenih kod Patentnog zavoda Jugoslavije i u novije vrijeme kod Patentnog zavoda Hrvatske (instrumenti za operacije oka). Imao je izložbu svojih instrumenata na Europskom kongresu oftalmologa u Hamburgu godine 1976.

Bio je na superspecijalizaciji na Klinici za očne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta "Claude  Bernard" u Lyonu u Francuskoj, gdje je i izradio svoj habilitacijsku rad (docenturu), postao njihov Sveučilišni asistent i dobio ponudu da ostane tamo raditi.

Od godine 1966. do 1987. aktivno sudjelovao s radovima i predavanjima na svim  Europskim i Svjetskim kongresima oftalmologa, kongresima oftamologa Hrvatske i Slovenije te kongresima oftalmologa Alpe - Adria, i  kongresima oftalmologa  bivše Jugoslavije. Bio je član Komisije za izradu Programa  kongresa oftalmologa Jugoslavije. Organizirao je 2 okrugla stola o herpes bolesti oka u čovjeka, na Kongresima oftalmologa Jugoslavije i Hrvatske.

Bio je pozvani predavač na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, na Europskoj akademiji u Banjoj Luci, na Klinici za očne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Bratislavi (Slovačka) te  pozvan za to isto od dvije skandinavske  zemlje.

Bio pozvan od vlade države Nigerije da preuzme Katedru za očne bolesti njihovog Medicinskog fakultetaa u Lagosu te mjesto šefa Klinike za očne bolesti u Lagosu. Bio predložen  2 puta od strane Državne komisije za međunarodnu tehničku pomoć kao superstručnjak za očne bolesti u dvije afričke zemlje.

Predsjedavao je kongresima :
- oftalmologa Hrvatske i Slovenije
- oftalmologa Jugoslavije
- oftalmologa Alpe - Adria
- oftalmologa  Balkana (Istanbul)
- oftalmologa  Europe  (Budimpešta)
- oftalmologa  Afrike i Azije (Tunis)
- oftalmologa Svijeta  (Rim)

Na svim tim Kongresima bio je stalni dopisnik za najznačajniji jugoslavenski oftalmološki časopis: "Acta opthamologica Iugoslavica"  koji je izlazio naizmjence u Beogradu i Zagrebu.

Predložen je za eksperta WHO (Svjetske Zdravstvene Organizacije) za očne bolesti.

Njegov stručno znanstveni opus pretežno je iz područja herpes bolesti oka. Na herpes bolesti je magistrirao, doktorirao i habilitirao - experimentalnim radovima na laboratorijskim životinjama. Na taj način je otkrio trideset (30) novih fenomena - pojava kod herpes bolesti, koje nose njegovo  ime, radi čega je općenito priznat kao jedan od vodećih stručnjaka u svijetu za herpes bolest kod čovjeka.

Bio je član međunarodnih oftalmoloških društava:

- Lyonskog oftalmološkog društva (Lyon)
- Francuskog oftalmološkog društva (Paris)
- Talijanskog oftalmološkog društva  (Rim)
- Američke oftalmološke akademije

Pored nekih herpes bolesti kod ljudi, autor je i nekih drugih otkrića u oftalmologiji, kao i otkrića u medicini – izvan  oftalmologije.

Autor je nove terminologije  kod herpes bolesti kod čovjeka (u knjizi: Klinička herpesologija).

Bio je  član  Glavnog odbora Crvenog križa Hrvatske u Zagrebu i član  Stručne komisije  Teniskog saveza Hrvatske u Zagrebu.
Predsjednik je  Komisije za kulturu  Europskog Vijeća Hrvatska - ogranak Rijeka. Savezni je - Nacionalni teniski sudac.
Član  je  Društva  Književnika  Hrvatske (DHK) -  književnik i pjesnik (pjesnik Raba)

Bavi se kulturnom povijesti otoka Raba - heraldika, sfragistika, folklor, narodne nošnje, usmeno-predajna poezija, stare riječi s otoka Raba i dr.

Autor je knjige "Rabljanin De Dominis Njegova kraljevska visost - Prince Consort Havaja", u kojoj je  preko genealoškog - rodoslovnog stabla grofovske obitelji De Dominis s otoka Raba, nedvosmisleno - jednom zauvijek, dokazao da je John Owen Dominis - Prince Consort Havaja, a to znači suprug zadnje kraljice Havaja Liliuoklani Dominis, kao i njegov otac kapetan John (Gerolamo) Dominis - porijeklom iz grofovske obitelji De Dominis s otoka Raba.


Formated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!


How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.