Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Business  »  (H) KODEKS ETIKE U POSLOVANJU
(H) KODEKS ETIKE U POSLOVANJU
By Nenad N. Bach | Published  06/25/2005 | Business | Unrated
(H) KODEKS ETIKE U POSLOVANJU

 

KODEKS ETIKE U POSLOVANJU
Osijek, 19.06.2005.g.

Skupstina Hrvatske gospodarske komore usvojila je dana 23.svibnja 2005.g. Kodeks etike u poslovanju (N.N. 71/2005), kojim su se utvrdile osnovne smjernice etičkog ponasanja poslovnih subjekata u hrvatskom gospodarstvu. Kodeks obuhvaća sve subjekte (poduzeća, institucije) koji su potpisali izjavu o prihvaćanju Kodeksa. Izjava se dostvalja HGK – Odjelu za odnose s javnosću, na posebnom obrascu koji je sastavni dio Kodeksa. Tekst Kodeksa nalazi se i na web stranici HGK www.hgk.hr
Sto sadrzi ovaj Kodeks?
Nastavno ću Vam dati kratki prikaz ovog Kodeksa.
Za postivanje pravila Kodeksa odgovorna je svaka potpisnica. Manageri su odgovorni za pridrzavanje odredbi Kodeksa, a etička pravila trebaju biti prihvaćena od svih zaposlenih i utkana u način rada i poslovanja.
Nije dopusten nikakakav politički utjecaj, utjecaj na sudbenu vlast ili pritisak u poslovnim odnosima koji su usmjereni na postizanje ekonomskih interesa za neke subjekte ili grupe osoba.
I. Opća načela
Svi subjekti moraju postivati dobre poslovne običaje koji su izgrađeni na dobroj vjeri, korektnim odnosima, lojalnosti i točnosti. Svi potpisnici moraju djelovati u skladu s načelima odgovornosti, istinitosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri i postovanju dobrih poslovnih običaja.
II. Međusobni odnosi poslovnih subjekata
Svaki subjekt se mora pridrzavati preuzetih obveza u okviru zakona i dogovorenih ugovornih uvjeta i ne smije ometati druge subjekte u izvrsavanju njihovih obveza. Ne moze preuzeti obveze za koje je svjestan da ih ne moze ispuniti.
Nije dopusteno svjesno davanje laznih podataka sa ciljem dovođenja poslovnog partnera ili javnosti u zabludu.
Kod sklapanja ugovora odredbe moraju biti jasne i precizne tako da se ne mogu tumačiti po volji stranaka.
Proizvodi i usluge moraju posjedovati deklariranu kvalitetu te biti sigurni i zdrastveno prihvatljivi u upotrebi.
U poslovanju putem interneta poslovni subjekt je duzan pobrinuti se za sigurnost transakcija. Ne moze se besplatno nuditi uvrstavanje u poslovne adresare, a nakon toga potpisa na toj prijavi smatrati potpisom ugovora o oglasavanju za koji se naknadno ispostavi račun.
Poslovni subjekti ne mogu primjenjivati fiktivno snizenje cijena roba i usluga. Nekorektno je i svako zadrzavanje prodaje roba i usluga kojima predstoji neposredno povećanje cijena.
Nije dopustena nekorektna konkurentska utakmica, npr. dumping, neetičko pribavljanje informacija o konkurentima i sirenje bilo kakvih, a naročito neistinitih informacija.
Nisu dopusteni nekorektni oblici suradnje s konkurentima, npr. dogovaranje oko cijena, podjela trzista, bojkot kupaca ili dobavljača, ograničavanje prodaje proizvoda, tajno udruzivanje.
Poslovni subjekti duzni su u razumnom roku odgovoriti na pitanja, primjedbe i prituzbe korisnika.
Poslovni partneri mogu međusobno razmjenjivati poklone manje vrijednosti, ali prihvaćanje takvih poklona ne smije uvjetovati sklapanje posla ili darovatelja stavljati u povlasteni polozaj. Oblik i vrijednost poklona moraju biti u skladu sa zakonima, internim odluka poslovnog subjekta i prihvaćenom poslovnom praksom.
Eventualni međusobni sporovi, odnosno sporovi sa zaposlenicima moraju se rjesavati pregovorima i dobrovoljnim sporazumima odnosno dobrovoljnim ispunjenjem obveze.
III. Unutarnji odnosi u poslovnom subjektu
Zaposlenici, članovi uprave i nadzornog odbora te drugi suradnici duzni su profesionalno obavljati poslove na koje su raspoređeni.
Nije dopusten sukob interesa i konkuriranje poslovnom subjektu kod kojega je osoba zaposlena.
Nije dopustena diskriminacija i uznemiravanje zaposlenika zbog spola, rase, vjerske, nacionalne ili političke pripadnosti, tjelesnih nedostataka, dobi, obiteljskog statusa ili bilo kakve osobne značajke ili uvjerenja.
Poslovni subjekti duzni su osigurati sigurne uvjete rada te ulagati u razvoj svojih zaposlenika i stvarati poticajno okruzenje za inovativan i kreativan rad.
Plaće i naknade bit će isplaćene na vrijeme i u skladu sa zakonima, kolektivnim ugovorom (ako postoji) i ugovorom o radu.
Zaposlenici imaju pravo biti obavijeseteni o postupcima prikupljanja i načinima upotrebe informacija o njima i njihovim aktivnostima tijekom radnog procesa.
Nije dopustena prodaja, razmjena ili ustupanje osobnih podataka o zaposlenima trećoj osobi.
IV. Rjesavanje povreda Kodeksa
Pravo je svakog zaposlenika, odnosno ovlastenog radničkog predstavnika ili suradnika poslovnog subjekta da izvijesti neposredno nadređenu osobu o mogućim ili počinjenim prekrsajima Kodeksa ili zakonskih propisa.
Duznost je managementa poslovnih subjekata poduzimati aktivnosti kojima se sprječava i sankcionira krsenje odredbi Kodeksa.
Zaposlenik ili suradnik koji podnese utemeljenu prijavu o krsenju Kodeksa ili zakona, ne smije zbog toga snositi sankcije ili biti diskriminiran u budućem radu. Ukoliko se prijava o krsenju Kodeksa ili zakona utvrdi neutemeljenom, i ako se dokaze da je neutemeljenost bila poznata osobi koja ju je podnijela, takva osoba snosit će sankcije u skladu sa internim aktima poslovnog subjekta.
Preporučuju se sljedeće mjere za povrede Kodeksa, ovisno o tezini povrede:
- savjet,
- opomena,
- upućivanje na edukaciju,
- zahtjev za ispravljanjem učinjene povrede,
- novčana kazna,
- otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora,
- otkaz ugovora o radu
V. Prihvaćanje Kodeksa
Poslovni subjekt primjenjuje Kodeks od dana potpisivanja izjave o prihvaćanju Kodeksa.

Pripremio:
Vlado Mihajlović, dipl.oec.
 

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.