CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
REFERENDUM AFTER THE FINAL VERDICT FOR CROATIAN GENERALS
http://www.croatia.org/crown/articles/10215/1/REFERENDUM-AFTER-THE-FINAL-VERDICT-FOR-CROATIAN-GENERALS.html
By Nenad N. Bach and Darko Žubrinić
Published on 01/4/2012
 
The Geneva convention states that: ”Nothing in this Protocol shall be invoked for the purpose of affecting the sovereignty of a State or the responsibility of the Government, by all legitimate means, to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the national unity and territorial integrity of the State.”! In stark contrast to these proclamations, the EU punished Croatia by abolishing the Phare programme on only the second day of the liberating military operation “Storm”, calling upon false accounts of excessive shelling of Knin. Following on from this logic, the prosecution of the ICTY indicted the Croatian Generals and fabricated the legal norm of a “joint criminal enterprise” so that it would be able to charge the entire Croatian civil and military leadership. ...

REQUEST TO THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA


Knight Ante Gotovina - living monument of the city of Zadar and Croatia, by Pavle Perović, Croatian painter


REFERENDUM POSLIJE PRESUDE HRVATSKIM GENERALIMA!

ZAHTJEV VLASTIMA REPUBLIKE HRVATSKE


Zahtijevamo da se referendum o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji održi nakon donošenja konačne presude hrvatskim generalima!

Bivši francuski vojni biskup Michel Dubost, na međunarodnom vojnom hodočašću u Lourdesu, rekao je da se divi Hrvatima, jer imaju nešto što sve više nestaje, imaju vrijednosti koje se u Europi gube, a bez kojih ona ne može živjeti. I doista, moramo se sjetiti samo dviju činjenica koje to zorno pokazuju.

Pravo i obaveza svake države jest vratiti svoj okupirani teritorij. U Ženevskoj konvenciji od 12. kolovoza 1949., koja govori o ratnim zločinima, odredba članka 3. stavak 1. Protokola II. kaže: "Ne može se pozivati ni na jednu odredbu ovog protokola da bi se ugrozio suverenitet države ili odgovornost vlade da svim zakonitim sredstvima održava ili ponovno uspostavi zakon i red u državi ili da brani nacionalno jedinstvo i teritorijalni integritet države!"

Nasuprot tome EU je kaznio Hrvatsku ukidanjem Phare programa već drugog dana oslobodilačke operacije “Oluja”, pozivajući se na lažne tvrdnje o prekomjernom granatiranju Knina. Na tome tragu Tužiteljstvo haaškoga suda optužilo je hrvatske generale, iskonstruiralo pravnu normu o "zajedničkom zločinačkom pothvatu" kako bi moglo optužiti čitave civilne i vojne strukture.

Nakon takvih blasfemičnih optužaba hrvatski narod je postavio javno i otvoreno pitanje, na koje nikada nije dobio odgovor, je li bilo prekomjerna granatiranja Vukovara, Dubrovnika, Osijeka, Vinkovaca, Karlovca, Siska, Sl. Broda, Zadra, Šibenika, i tolikih drugih gradova i mjesta. Je li "zajednički zločinački pothvat" planirana i provedena agresija od strane JNA i srpskih paravojnih snaga na Hrvatsku, nakon što su se njezini građani plebiscitarno odlučila za samostalnost i samopredljenje, koju je bio još prije Pariške mirovne konferencije usadio kao misao vodilju tolikim potlačenim narodima američki predsjednik Woodrow Wilson. Je li netko odgovarao za prvo spaljeno mjesto, pravi holokaust na početku srpske agresije na Hrvatsku - istočnoslavonsko mjesto Ćelije koje se našlo na putu barbarogenijima? Je li bilo prekomjerno granatirano Sarajevo…? Po sadržaju optužnica i presudama kao da je u tim gradovima 90-tih godina vladao mir, a građani uživali u baroknoj glazbi. Takvo ponašanje Europe može se nazvati povijesni primjerom bezčašća i licemjerja, gaženje svih kršćanskih vrijednosti na kojima se održala Europa stoljećima. Čini se da su ipak naše moralne vrijednosti u korijenima jedne druge Europe koju su stvarali njezini najbolji umovi, nadasve kršćanski mislioci. Izjednačavanje žrtve i agresora dogodilo se prvi put u povijesti, kao što se dogodilo prvi put da glavni protagonisti rata - agresije na Hrvatsku, nisu osuđeni. Time je u Europi visoko podignuta sramna zastava - zastava rata, a ne zastava mira, koju su donijeli hrvatski branitelji. Nismo mogli ni vjerovati koliko je francuski premijer Georges Clemenceau svojedobno bio u pravu kad je tvrdio da je dobiti mir teže nego rat. U konačnici sve to govori koliko je Europi stalo do slobode i prava naroda koji su stoljećima bili imperijalnim žrtvama.

Poštovanje i prilagođavanje Hrvatske odlukama Haaškoga suda bio je stalan zahtjev EU-a i ostao je do danas, iako se sve vrijeme taj "sud" odnosio rasistički prema pojedinim narodima. To se konstatira i u nedavnom pismu 20 hrvatskih akademika, biskupa i nadbiskupa Vijeću Sigurnosti UN-a, koje je supotpisalo 2300 građana (230 sveučilišnih profesora i doktora znanosti). Spomenimo samo jednu konstataciju iz toga pisma: "Zatočili ste ih i zato što su umjesto vas spasili sto tisuća muslimana (nesrba) u vašoj navodno zaštićenoj zoni Bihaću, a poslije pokolja u također vašoj zaštićenoj zoni Srebrenici." Slično upozorenje dao je i tadašnji američki vojni ataše u Hrvatskoj, tvrdeći da su general Gotovina i Hrvatska vojska tada spriječili genocid takvih razmjera kakav je bio samo u Drugome svjetskom ratu.
Haaški tužetelji su prešli preko tolikih zlodjela. Nisu nikoga optužili za tolika silovanja... Žrtve svakodnevno gledaju silovatelje na ulicama hrvatskih gradova, posebice na ulicama Vukovara. To najednom nije zločin, možda zato jer je to radio agresor, a njega su od mnogošto amnestirali.

Sve su hrvatske vlasti od 2000. poslušno prihvaćale ili prelazile, zbog navodno viših ciljeva, preko nakaradnih pogleda na osnovne vrjednote, koje su u suprotnosti sa civilizacijskim vrjednotama o kojima je tako upečatljivo govorio francuski vojni biskup, i ne samo on.

Ulaskom u EU pod takvim uvjetima Hrvatska ne će moći pomoći EU-u da spozna koje su stvarne vrjednote, bez kojih ona ne može opstati. Zato pozivamo hrvatske vlasti da promijene odluku o nadnevku referenduma i odgode je sve dok se ne objavi konačna presuda Haaškoga suda hrvatskim generalima.

Želimo se još jednom uvjeriti u njihovu vjerodostojnost, želimo vidjeti je li Europa prepoznala žrtvu, razlikuje je li vrijednosti slatke i drage slobode od sužanjstva. Zato trebamo izići na referendum o EU tek pošto vidimo konačnu presudu našim generalima.

Time želimo dati priliku članicama EU-a da se izjasne - smatraju li oni i dalje da postoje više i manje vrijedni narodi. I da pokažu je li im i dalje nebitno hoće li netko pobiti i 100 000 pripadnika nekog - po njima - manje vrijednog naroda. Uvjereni smo da bi njihovi generali zaslužni za spašavanje tako velikog broja ljudi dobili Nobelovu nagradu za mir, bili bi slavljeni, a hrvatski su generali u prvostupanjskoj presudi drakonski osuđeni!

Ako hrvatske vlasti ne bi željele odgoditi referendum, time bi bitno umanjile plebiscitarni izlazak na referendum o EU i pokazale da nas vode u EU jer ne znaju što s hrvatskom državom, kao što nisu znale ni 1918. pa su, nasuprot jasnim upozorenjima odveli narod kao guske u maglu. U magli isprepletenom raznim protuhrvatskim ideologijama ostali smo gotovo jedno stoljeće, plativši neizmjernom žrtvom. I tada se naše pretke uvjeravalo kako nemaju alternative. Slobodan građanin, slobodan narod uvijek ima alternative, a to je sloboda i samostalnost, poput Norveške i Švicarske. Ne možete nas stoga zaplašiti ni sa eventualnim balkanskim parlamentima, jer jednostavno tamo ne pripadamo.

Ne bude li se odgodio referendum to će biti dokaz da hrvatske vlasti ne žele pomoći članicama EU-a, pa pozivamo hrvatske građane da na referendumu pokažu i jednima i drugima da, slično francuskom vojnom biskupu, puno više cijene hrvatske vrjednote od onih koje nam propagiraju iz EU-a, a slijepo podržavaju hrvatske vlasti od 2000. misleći na svoje fotelje, a ne na dobrobit naroda.

 
REFERENDUM AFTER THE FINAL VERDICT FOR CROATIAN GENERALS

REQUEST TO THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

We, the undersigned, request that the referendum on the accession of Croatia to the European Union be held only after the final verdicts are delivered for the Croatian Generals in the ICTY in the Hague!

During an international military pilgrimage to Lourdes, the former French Military Bishop, Michel Dubost, stated that he admired the Croatian people, as they had something that is increasingly disappearing, that they possess values which are dissipating throughout Europe, but without which Europe cannot survive. In fact, we only have to recall two recent events which clearly demonstrate this.

Every sovereign state has the right and an obligation to return occupied territory under its control. Under the conditions of the Geneva convention (12 August 1949), Article 1 of Protocol 2 states that: ”Nothing in this Protocol shall be invoked for the purpose of affecting the sovereignty of a State or the responsibility of the Government, by all legitimate means, to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the national unity and territorial integrity of the State.”!

In stark contrast to these proclamations, the EU punished Croatia by abolishing the Phare programme on only the second day of the liberating military operation “Storm”, calling upon false accounts of excessive shelling of Knin. Following on from this logic, the prosecution of the ICTY indicted the Croatian Generals and fabricated the legal norm of a “joint criminal enterprise” so that it would be able to charge the entire Croatian civil and military leadership.

After such blasphemous accusations, the Croatian people publicly and openly asked the question, which remains unanswered to this day, and that is whether there was excessive shelling of Vukovar, Osijek, Vinkovci, Karlovac, Sisak, Slavonski Brod, Zadar, Šibenik and so many other villages and towns? Was the planned aggression carried out by the Yugoslav National Army and Serbian paramilitary forces against Croatia a “joint criminal enterprise”, after a plebiscitary vote by Croatia’s citizens had overwhelmingly decided in favour independence and self-determination, an aspiration for all oppressed nations that had been implanted by American President Woodrow Wilson in his famous Fourteen Points address even before the Paris Peace Conference in 1919? Has anyone been brought to justice for the first razing and holocaust at the beginning of the Serbian aggression on Croatian soil, in the eastern-Slavonian town of Ćelije which founds itself in the path of barbaric hordes? Was there excessive shelling in Sarajevo . . .? Based on the (lack of) content in the indictments and judgements it would appear that all of these towns and cities were at peace during the 1990’s, and their residents were enjoying baroque music. This behaviour from Europe can only be described as a historic example of dishonour and hypocrisy and the trampling of all of the Christian values upon which Europe has sustained itself throughout the centuries. However, it would seem that these moral values are at the core of another Europe which was created by its greatest minds, above all its Christian thinkers. The equalisation of victims and aggressors has happened for the first time in history, just as it has happened for the first time that the main protagonists of war – the aggression against Croatia – have not been convicted. With that, a shameful flag flies high above Europe – a flag of war, and not of the peace that was brought about by Croatia’s defenders. We could not believe how correct the former French Prime Minister, Georges Clemenceau, was when he declared that it is more difficult to achieve peace than war. Ultimately, all of this shows Europe’s complete lack of care for the freedom and rights of nations that have been victims of imperialist excess throughout the ages.

The EU has continuously demanded Croatia’s respect and conformity to the judgements of the ICTY court, even though that “court” has behaved in a racist manner towards selected nations. This was the premise of a recent protest letter to the Security Council of the UN, prepared by Croatian academics, bishops and archbishops and co-signed by 2,300 Croatian citizens, including 230 university professors and doctorates. Here we would like to re-iterate just one of assertions from that letter: “You have imprisoned our soldiers because it was them and not you that saved one hundred thousand lives in the supposedly UN safe zone of Bihać, after the earlier massacre in the UN safe zone of Srebrenica.” The American military attaché at the time provided a similar assessment, asserting that General Gotovina and the Croatian Army prevented genocide on a scale that had only been witnessed during World War II.

The ICTY’s prosecutors have ignored so many atrocities. They have not indicted anybody for so many rapes . . . Rape victims can see the perpetrators of the crimes against them walking freely throughout Croatia, especially in the streets of Vukovar. Suddenly rape is not a crime, maybe because it was committed by the aggressor, and they have amnestied the aggressors’ from many other crimes.

All Croatian governments since January 3 2000, have obediently accepted or ignored, supposedly because of higher ideals, twisted perspectives on fundamental values, which are in complete contrast to the civilised ideals espoused by Bishop Michel Dubost and many others.

Entering the EU under these conditions, Croatia will not be able to assist the EU in recognising the real ideals, without which it cannot survive. This is why we are urging the Croatian Government to change the date of the referendum and defer it until such time as the final judgement for the Croatian Generals is brought down by the ICTY court in the Hague.

We would like to one more opportunity to validate Europe’s credibility, we would like to determine whether Europe has recognised the victims, does it differentiate between the values of sweet, dear freedom and subjugation. This is why need to go to the referendum on accession to the EU only once the final judgement has been delivered for our Generals.

We would also like to give the member countries of the EU an opportunity to declare themselves whether they believe that there are more and less deserving peoples? And whether it is still insignificant to them whether someone could massacre 100,000 civilians – by their definition – of a less deserving people? We are convinced that any other European General responsible for the saviour of so many civilians would be universally acclaimed and receive the Nobel Peace Prize – and yet the Croatian Generals received draconian sentences in the preliminary judgment against them!

If the Croatian Government does not wish to defer the referendum, they will significantly reduce the plebiscitary participation in the referendum on accession to the EU and prove to the people that they are leading us into the EU simply because they do not know what to do with the Croatian nation, and just like in 1918, converse to dire warnings, they led the nation into a great unknown. And in this association of states built upon an interwoven variety of anti-Croatian ideologies, the people remained for the best part of a century paying an immeasurable price. Even back then our ancestors were persuaded and misled that there was no alternative. Free citizens and free nations always have an alternative, and that is freedom and independence, like Norway and Switzerland. We cannot be intimidated by the possibility of another sort of Balkan association and parliament, for we simply do not belong there.

In the event that the referendum is not deferred, this will serve as proof that the Croatian Government does not wish to assist the member countries of the EU, so we call upon the citizens of Croatia to unite and demonstrate to one and all, that similar to Bishop Dubost, that they cherish traditional, Croatian and Christian values far more than those being propagated by the EU, which Croatian Governments since 2000 have blindly supported, looking out for their own self-interest rather than the welfare of the people of Croatia as a whole. 
akademik Smiljko Ašperger
dr. sc. Zvonimir Janko, Prof. Emeritus der Universitaet Heidelberg, dopisni član HAZU
akademik Dubravko Jelčić
mons. Ante Jurić, nadbiskup u miru
prof. dr. sc. Stjepan Marčelja, dopisni član HAZU, full member of Australian Academy of Science, Australia
akademik Josip Pečarić
Ante Glibota, redovni član Evropske Akademije Umjetnosti Znanosti i Literature (EASL), Paris
dr. Zvonimir Šeparović, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, član Europske akademije znanosti i umjetnosti
dr. sc. Maja Andrić
dr. sc. Mato Artuković
prof. dr. sc Vanda Babić, Sveučilište u Zadru
prof. dr. sc. Ivan Bakran, Zagreb
dr. sc. Mladen Bandić, dipl. ing. građ.
doc. dr. sc. Senka Banić
doc. dr. sc. Josipa Barić
doc. dr. sc. Zlatko Begonja
dr. sc. Ivana Benzon
prof. dr. sc. Mihovil Biočić, KBC Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
dr. sc. Srećko Botrić, Sveučilište u Splitu
prof. dr. sc. Zdravka Božikov, Split
doc. dr. sc. Snjezana Braić, Prirodoslovno matematički fakultet, Split
dr. sc. Morana Brkljačić Žagrović, dr. med.
dr. sc. Miljenko Buljac
prof. dr. sc. Marin Čikeš, Sveučilište u Zagrebu
dr. sc. Ambroz Čivljak, predavač i znanstveni suradnik
doc. dr. sc. Alojzije Čondić, Split
prof. dr. sc. don Josip Čorić
prof. dr. sc. Vera Čuljak
prof. Ante Čuvalo, Ph. D.
prof. dr. sc. Vladimir Ćepulić
prof. dr. sc. Alojz Ćubelić, Katolički bogoslovni fakultet
prof. dr. sc. Borislav Dadić
prof. dr. sc. Vlado Dadić
doc. dr. sc. Antun-Ante Delić, dragovoljac Domovinsakog rata, Grubišno Polje
doc. dr. sc. Pero Draganić, dr. med.
prof. dr. sc. Andrej Dujella
prof. dr. sc. Neven Elezović, FER, Zagreb
prof. dr. sc. Rea Fulgosi- Masnjak, redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović, patolog, Zagreb
dr. sc. Nikša Glavić
prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić
prof. dr. Vinko Grubišić, professor emeritus , Sveučilište Waterlooi, Germanski i slavenski studiji (Germanic and Slavic Studies), Kanada
dr. sc. Željko Hanjš
prof. dr. Ivan Ilić, professor emeritus, FER, Sveučilište u Zagrebu, bivši veleposlanik
prof. dr. sc. Borka Jadrijević
dr. sc. Julije Jakšetić
dr. sc. Domagoj Jamičić, znanstveni savjetnik
dr. Milan Jelić, dipl. ekonomist, Argentina
prof. dr. sc. Branko Jeren, Sveučilište u Zagrebu
prof. dr. Hrvoje Kačić
dr. sc. Držislav Kalafatić
prof. dr. sc. Damir Kalpić
prof. dr. sc. Ivan Karlić
prof. dr. sc. Vladimir Katović, Wright State University, Dayton, OH USA
doc. dr. sc. Marijan Kirin
prof. dr. sc. Milica Klaričić Bakula
prof. dr. sc. Srećko Kovač
prof. dr. Slavko Kovačić, Split
dr. sc. fra Smiljan - Dragan Kožul, O. F. M., Duhovni ravnatelj Pokreta Krunice za obraćenje i mir
prof. dr. sc. Šimun Križanac
prof. dr. sc. Mario Krnić
dr. sc. Nikša Krstulović
prof. dr. sc. Marija Šiško Kuliš, Split
prof. dr. sc. Stipe Kutleša
prof. dr. sc. Slobodan Lang
prof. dr. sc. Ante Lauc
prof. dr. sc. Velimir Laznibat redovni prof. Filozofskog fakulteta u Mostaru u miru
doc. dr. sc. Inga Lisac
Maja Lukac-Stier, doktor filozofije i sveučilišni profesor, Buenos Aires, Argentina
prof. dr. sc. iur. Branimir Lukšić
dr. sc. Mislav E. Lukšić, Zadar
Marko Magdalenić, prof. - dirigent, KBF Zagreb
prof. dr. sci. Ivan Malčić
dr. sc. Ljubo Marangunić, sveuč.profesor u mirovini
dr. sc. Ivica Martinjak
prof. dr. sc. Marko Matić, Split
dr. sc. Tomislav Matić, Canberra, Australia
dr. sc. Josip Matjan, die
dr.sc. Bruno Mayer, dipl ing. tehnologije
dr.sc. Zvonimir Medvedović
dr. sc. Miroslav Međimorec, redatelj, hrvatski branitelj, diplomat
dr. sc. Zlatko Miliša, red. prof.
prof. dr. fra Andrija Nikić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Mostaru sa 1263 člana
prof. dr. sc. Milan Nosić
prof. dr. sc. Zarko Nozica
prof. dr. Dubravka Oraić Tolić
dr. ing. Marijan Papić, Vancouver, Canada
dr. sc. Đurđica Parac-Osterman, redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Davor Pavuna
prof. dr. sc. Ivan Perić
prof. dr. sc. Nedjeljko Perić
doc. dr. sc. Ante Periša
prof. dr. sc. Mladen Petravić, Sveučilište u Rijeci
prof. dr. sc. Ivan Petrović
dr.sc. Dora Pokaz
prof. dr. sc. Tanja Pušić
dr. sc. Stjepan Razum, povjesničar i archivist
Prim. dr. sc. Darko Richter, Zagreb
prof. dr. sc. Dubravka Sesar, Zagreb
dr. sc. Drago Šimundža
Prim. dr.sc. Tatjana Šimurina, dr med., anesteziologinja
Đuro Tikvica, pijanist, profesor Muzičke akademije u Zagrebu
dr. sc. Hrvoje Valpotić, dr. med. vet., Veterinarski fakultet, Zagreb
dr. sc. Mislav Vedriš, dipl. inž. Šumarstva
prof. dr. sc. Ivica Veža, Split
dr. Mile Vidović
dr. sc. Petar Vučić
dr. sc. Zlatko Vučić
dr. sc. Vida Vukoja, lingvist
dr.sc. s. Lucila (Anica) Zovak, Švicarska
prof. dr. sc. Tomislav Živković
prof. dr. sc. Darko Žubrinić
dr. Antonio Žuvela, pravnik, Buenos Aires, Argentina
Marko Abram, student, Split
Duško Abramović, Toronto, Canada
Nevena Abramović, Toronto, Canada
Dražen Adam, dipl. ing.
mr. sc. Goranka Adam, dipl. ing.
Damir Agičić
Zvonimir Ajduk, dipl. ing. građ., Split
Ivan Alpeza
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec., Zagreb
Ružica Andrić, Sydney, Australija
Kata Andrijević (s.m.Slavomira)
Martina Antunović
Josip Anušić, vjeroučitelj
Ivanka Arambašić, Trogir
Viktor Arbanas, dipl. inž. u mirovini, Osijek / Baden
Stjepan Asić, dizajner, predsjednik AHK
Marko Aščić, dipl. ing. el.
don Miljenko Babaić
Ana Marija Babić
Ante Babić
Ivan Babić, književnik
Ivana Babić, prof. hrvatskog jezika, Zagreb
Ivančica Babić, Zagreb
Marijan Babić, Zagreb
Tijana Babić
Ante Babin dipl. ing. brodogradnje
mr. sc. Zlatko Bacinger, predsjednik Bratovštine Petra Zrinskog - Časni stol Čakovec
Miljenko Bađun, hrvatski dragovoljac Domovinskog rata
dr. Ilija Bagarić, Požega
Jozo Bagarić, Tomislavgrad (München)
Nenad N. Bach, dipl. ing., New York, SAD
Ivan Balić, Split
Juraj Ban
Zdravko Ban
Marijan Banić
Vicko Baraban, Švicarska
Lucija Barac, Adelaide, Australia
Vesna Baranjaji, domaćica, Vukovar
Frano Baras, viši sveuč. predavač u miru, Split
Ana Barbir
Marko Barbir
Milenko Barbir
Steven Barbir
Krešimir Barković, muzejski radnik, Pariz, Francuska
Robert Bartnicki, tehničar za računalstvo, Vukovar
Josipa Barun
Mate Barun
Đurđica Bastjančić, prof.
Iva Bastjančić, stud.
Ivan Bastjančić, dipl. ing.
Daran Bašić, branitelj, Mostar
Đivo Bašić, Dubrovnik
Milan Bašić, Zagreb
Stanko Bašić, Split
Dragutin Bauman, ing.kem., član Predsjedništva Hrvatskog žrtvoslovnog društva
Jasna Begonja, Zadar
Mate Bekavac, geodet, Zagreb
Suzana Bekavac, pravnica, Zagreb
Ante Belas, Trogir
Darko Belović, kap., Rijeka
Tea Benzon, prof.
Zdenka Benzon, liječnik
Joan Beram, Sydney, Australia
Marijana Beram, Melbourne, Australia
Marko Beram, Melbourne, Australia
Sime Beram, Melburne, Australia
Simon Beram, Sydney, Australia
Tomislav Beram, Tajnik HOP-a za Australiju i Novi Zeland
Tomislav Beram, Predsjednik Hrvatskog medjudrustvenog odbora za zajednicku suradnju, Sydney, Australia
Dobrila Berković-Magdalenić, prof.
Luka Magdalenić, prof.
Jelena Beroš, dipl. oec.
Zdravka Bešić
Josip Bešić
Ankica Bešlić, med. sestra, D-Göppingen
mr. Jozo Bešlić, teolog i obiteljski savjetnik, D-Göppingen
Petar Bezjak
Goran Bićanić
Ivan Bićanić, ing., Zagreb
Marija Bićanić, umirovljenica, Zagreb
mr. sc. Nikola Bićanić, profesor filozofije, Zagreb
Mihovil Bilać, Široki Brijeg
Ante Bilić, Canberra, Australia
Branimir Bilić, umirovljenik, Zagreb
Ivanka Bilić, umirovljenica, Zagreb
Stanislav Bilić, strojarski tehničar, Krško, Slovenija
Vlatko Bilić, dipl. ing. arh., Zagreb
Igor Bjelik
Goran Blažević
Tomislav Bolanča, dipl. oec., Zadar
Iva Boras, studentica, Zagreb
Vanda Boras Podravac, B.A.Soc.Sc, Canberra, Australija
Damir Borovčak, dipl. ing., Zagreb
Ignacije Borović, P. Eng,.geolog, Vancouver, British Columbia
Marjan Bošnjak
Mirko Bošnjak, Split
Zdravko Bošnjak dipl. ing., Zagreb
Josip Botteri Dini, akad. slikar
mr.sc.ing. Davor Bozin, San Pedro, California
mr. sc. Tomislav Bradić
Ivan Bradvica, dipl. ing. građ., pjesnik
Miro Braić, privatni ugostitelj, Omiš
Ane Brajević, umirovljenica
Pero Brajević, umirovljenik
Roko Bralič, prof. kineziologije
Branko Bralić, Stobreč
Ivan Brdar, umirovljrnik, Cleveland, USA
Blazenka Brekalo, prof. fil. i rel. culture
Dragica Brekalo
Danijel Brekalo
Danijela Brekalo
Ivan Brekalo
Klaudia Brekalo
Marijo Brekalo
Mario Brekalo
Mirko Brekalo
Sandra Brekalo
Tomislav Brekalo
Ljiljana Brkić, domaćica, Vukovar
Kristijan Brkljačić, Kastel Stari
Milko Brković
Vesna Bublić, Bjelovar
Janko Bučar, književnik
Harrison Budak
Mario Budak
Nancy Budak
Frano Budimlić
Leonardo Budimlić Majnarić, ak. slikar član HDLU, Zagreb
Ivan Bukovac, Županja
Damir Buljević, HRVI-Domovinskog rata, Predsjednik HDLSKL-Osječko-baranjske županije
Drazen Buntić
Rudi Buntić, Softver Konzultant, Ludwigshafen/Međugorje
Frane Burazer, Sydney Australia
Denis Burčul, student na Sveučilištu Hamburg, Njemačka
Jasna Butković, Velika Gorica
Vinko Cerovski, predsjednik Udruge veterana Domovinskog rata Velika Gorica
Vladimir P. Cettolo, dipl. inž. elektrot., Argentina
Lisa Ciaravalotti Galić, Woodbridge
Juraj Cigler, dipl. inž. građ., Čakovec
Milan Ciliga
mons. Lovro Cindori, kanonik Prvostolnoga kaptola zagrebačkog
Snježana Cirba, domaćica, Vukovar
Sima Cirjak
Nikola Crgonja, Melbourne, Australia
Maja Crgonja, Melbourne, Australia
Drago Crgonja, Melbourne, Australia
Zeljko Crnjac
Mate Cubela
Vito Cubela
Zdenko Cubela
Vinko Cujić, Hamburg
Tomislav Culjaga
Agustina Cupcić, prof. u mirov., Buenos Aires, Argentina
Marko Curać, novinar
Marko Curać, student
Darko Cuvaj, Bjelovar
Marija Cvelbar, dipl. inž.
Veronica Cvitković, profesorica engleskoga jezika, Buenos Aires, Argentina
Ante Čarapina, dipl. oec.
Marija Čatlak, Zadar
Ante Čavka, književnik
Joško Čelan, novinar i publicist
Ankica Čenić-Dadić, dipl.oecc.-sudski vještak, stečajni uprvaitelj, konzultant za malo gospodarstvo
Dubravka Čepelak, prof. logopedije, Mallorca, Španjolska
Marijan Čepelak, ing. geologije, Mallorca, Španjolska
Radovan Čepelak, Zagreb
Velo Čerkez, gospodarstvenik
Tomislav Čiček, dipl. ing., Kaštel Stari
Ante Čizmić, prof., Zadvarje
mr.sc. Vlasta Čizmić
Ferdo Čolak
Šime Čolak, dipl. oec., Zadar
Davorka Čović
Dule Čugura
Geard Čujić, referent marketinga, München, Njemačka
Marina Čujić, prodaja, München, Njemačka
Dragutin Čulinović, dipl. ing. stroj., Zagreb
Ivanka Čuljak, prof.
Srećko Čuljak, dipl. oec.
Domagoj Čunko, ing.
Ikica Čuvalo, prof.
Ružica Ćavar, oec., Tomislavgrad
Anto Ćosić, oec, Slavonski Brod
Ivan Ćosić, Bukvin, Publicist, Vrbanja
don Marko Ćubelić
Alojz Ivan Ćuk
Ante Marko Ćuk
Jela Ćuk
Josip Ćuk, Melbourne
Jozo Ćuk
Kate Jelena Ćuk
Tomislav Domagoj Ćuk
Marijo Ćukušić, Vranjic
Anto Ćurić, dipl. ing. el.
Ivan Ćurić
Sanja Ćurić, dip. oec.
Dijana Damjanović, Zagreb
Aleksandar Debenjak, dipl. ing. šumarstva. Pariz, Francuska
Ivanka-Janka Debenjak-Magas, dr. med. specialist internist u mirovini, Pariz, Francuska
Mladen Deletis
don Ivan Delić, župnik, Priko-Omiš
Mladen Depikolozvane, Mississauga
Zlata Derossi, prof.
Katica Devčić, umirovljenica, Buenos Aires, Argentina
Mirko Dijanek
Renata Dobrić, Kaštela
Dragi Ante Doljanin, Hrvace
Julija Domac, prof.
Stjepan Domačinović, Korntal-Münchingen, Njemačka
Darko Domijan
Ankica Domitrović, građevinski tehničar, Ogulin
Ivan Domitrović, student, Zagreb
Ivica Domitrović, autoprijevoznik, Ogulin
Josipa Domitrović, dipl. ing., Zagreb
Mate Dostal, Chicago
Zvonimir R. Došen
Vesna M. Došen
Franjo Dragaš, teolog i pisac
don Jakov Dragušica
Ivan Dražetić, industrijalac, Cleveland, USA
Ivica Dreznjak
Ante Drmić
Anka Drnasin, dipl. oec.
Antun Drndelić, dipl. pravnik
prof. Tomislav Držić, dipl. novinar
Josip Duboković
Dražen Dugan, Sesvete
Kristina Dugan, Sesvete
Ivana Dugandžić Grković, dipl. iur.
Pero Dugandžić, Chicago
mr. sc. Danijel Dugonjić, dr. vet. med., Zagreb
prim. dr. Josip Dujella
Eduard Duka
Stipe-Ćipa Dukić, katolički svećenik
Viktor Dukić, Košute-Trilj
Domagoj Duvnjak, dipl. ing., Zagreb
Hrvoje Duvnjak, strojarski tehničar, Zagreb
Krešimir Duvnjak, dipl. ing., apsolv. filozofije i religijske kulture, Zagreb
Marko Duvnjak, prof., ravnatelj Gimnazije, , Sinj
Ivo Dužević, psihijatar, Makarska-Split
Dragutin Dvojković, dr. med. dent.
Boris Dželalija
dr. Tomislav Djurasović, München, Njemačka
s. Ana Klaudija Đuran, OSU
Ivana Erdeljac
Ružica Erdelji, umirovljenica, Vukovar
Niko Eres, clan predsjednistva HSKNJ-a
Michelle Fairbrothers, Chicago
Suzanne Fanjek, Melbourne, Australia
Mirna Filipović-Koscec, dipl. ing. u mirovini
Damir Findrik, dipl. ek.
Marija Ruza Fiolić, Argentina
Stjepan Fiolić, Argentina
Tomislav Fleković
Hilda Marija Foley, SAD
Dubravka Frković, Buenos Aires
Tomas Frković, ravnatel katoličke škole, Buenos Aires, Argentina
Francisco Frković, student, Buenos Aires, Argentina
Stjepan Furdek, Sydney, Australia
Ružica Gabriel, Zagreb
Dragan Galić, Hrvatski branitelj, Široki Brijeg
Gordana Galić, Split
Ivan Galić, Toronto
Marija Galić, Toronto
Marijan Galić, Toronto
Mladen Galić, umirovljeni HRVI, Split
Pero Galić, Chicago
Tadija Galić, Woodbridge
Zoran Galić, odvjetnik
Janko Galinac Windsor, Canada
Marijana Galinović, umirovlenica, Buenos Aires, Argentina
Slavko Galiot, dipl. arh., prof.
Dino Ganić
Dunja Gaupp, Verkaufsmanager, Švicarska
Osvin Gaupp, dipl. ing., Švicarska
Ante Gavranicć, Sydney, Australia
Petar Gelo, urednik i voditelj Hrvatskog radio programa Melbourne
Anđelo Glavan
Danica Glavaš
Marija Glavaš, službenik; Makarska
Vlado Glavaš
Ana Glavić, me. Sestra
Edi Glavić, pomorac
Mato Glavić, dr. umirovljenik
Hrvoje Glogar, dr.med.,spec. obiteljske medicine
Vedrana Glogar, dipl.inž.
Tina Golubić
Ante Gotovac, Zagreb
Josip Gotovac, Zagreb
Josip Gotovac, Mississauga, Canada
Marica Gotovac, Zagreb
Milica Gotovac, Mississauga, Canada
Tanja Gotovac, Zagreb
Vjeran Grabant
Vanja Grbac Gredelj, dr. med.
Frano Grbavac, poduzetnik, Zagreb
Grgo Grbavac
Ivan S. Grbavac
Josip Grbavac, student, Zagreb
Ljubica Grbavac
Mate Grbavac, student, Zagreb
Silvije Grbavac , Zagreb
Zlatko Gregov, bacc. oec., Zagreb
Joško Grenc
Maria Grgić, Toronto, Canada
Milka Grgić, Toronto, Canada
Nicole Grgić, Toronto, Canada
Stjepan Grgić, Toronto, Canada
Vinko Grgić, dipl. ekonmist, Toronto, Canada
Josip Grilec
Damir Grošinić
Frano Grubišić, maturant ,gimnazijalac
Marija Grubišić, student Ekonomskog Fakulteta- Zagreb
mr. sc. Marko Grubišić, predsjednik" Hrvatskog Drustva Politickih Zatvorenika "-podr. Zagreb
Martina Grubišić, ekonomist
Nikola Grubišić, Zagreb
Vlado Grubišić, Sydney
Ana Gudelj, prof. mat. i inf.
Željko Gudelj, dipl. inž.
Elvira Hafner
Gordana Hanžić, Split
Silvia Neda Hasenay, mg. u turizmu, Buenos Aires, Argentina
Bellinvia Marija Haubrih, Milano, Italija
Branko Haubrich - iur, Mostar
Branko Haubrich, iur, Mostar
Marta Haubrich
Ivanka Haubrich
Ivana Haubrich-Mihovilović
Gino Hečimović, Chicago
mr. sc. dr. Renata Heinzl, Zagreb
Petar Hinić, Zagreb - Stuttgart
Ljiljana Hodak, ekonomistica
Martina Hodak, studentica
Mateja Hodak, studentica
Stjepan Hodak, pogonski električar
Anđela Hodžić, professor
Elamer Hodžić, student
Branko Hrkač, likovni umjetnik, dragovoljac Domovinskog rata
Pavao Hrlić, Kostrena
Kristina Hublin, studentica, Rijeka
Sanjin Hublin, Rijeka
Stella Hubmayer, tajnica, Buenos Aires, Argentina
Alijz Hude, Bjelovar
Mladen Ibler, dr. med.
Anđela Ivančić, Halton Hills, Canada
Ante Ivančić, Halton Hills, Canada
Ines Ivančić, Halton Hills, Canada
Stipan Ivančić, Halton Hills Canada
Stipan Ivančić. Mississauga, Canada
Vlade Ivančić, Halton Hills, Canada
Andjelko Ivanko, Hamburg
Goranka Ivanković, prof. eng.
Kristina Ivanković, studentica
Marija Ivček
Mile Ivezić, Chicago
Zlata Ivezić, Chicago
Helena Ivić, Pula
Frano Ivković, inženjer, Livno
Šime Jakelić, inženjer elektrotehnike, Zageb
Jack Janes, mag elektrotehnike, Westinghause, Pittsburgh
Vesna Janes, specijalist medicinske biokemije, Piitsburgh, PA, USA
Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing., publicist i blogger
Branko Jazić, Sydney, Australia
Andrija Jazbec, dipl.ing.kem.
Božidar Jazbec, dipl.ing.kem.
Marija Jelak
Ivica Jelić, ugostitelj, Biograd
Marko Jerčinović, dipl. inž., Zagreb
Dragan Jezidžić
Stipe Jolić, dipl. teolog
Petar Josipović, samozaposlen, Australia
Dubravko Jošić, mag. fizike, Slavonski Brod
Jelena Jozipović
Matej Jozipović, prof. eng. i njem.
Ana Jović, dipl. ing. građ., Umag
Darko Juka, književnik i novinar
Branimir Jukić
Stanko Jukić
Marija Juras, dipl. iur., Kaštel Štafilić
Tomislav Jurčević, predstavnik FUJIFILM-a za sjeverozapadnu Hrvatsku
Zoran Jureša, dipl. ing. arh. MAA, RIBA
Silvio Jurešić
Ante Juričev-Sudac, dipl. ing. elektrotehnike
Josipa Juričev-Sudac, dipl. ing. med. biokemije
Mirjana Juričić, Zürich / CH
Radoslav Jurić
Radojka Jurin, dipl. socijalni pedagog
Mario Jurin, dr.med. internist
Branko Jurisić, Toronto
Marija Jurisić, Toronto
Zoran Jurišić, pjesnik, urednik Podstranske revije
Ilija Jurković, Melbourne, Australia
Ivan Juroš, Zagreb
Vlade Juroš
Andelko Jurun, predsjednik Hrvatskog Doma u Buenos Airesu
mr. sc. ling. Kristijan Jusić, prevoditelj HR-FR, Pariz, Francuska
don Anđelko Kaćunko
Damir Kalafatić, Omiš, dipl.ing.kem., u mirovini
Marija Kalafatić, Omiš, dipl.ing.kem., u mirovini
Ksenija Kamber, prof.
Luka Kantoci
Boris Kantoci, Zagreb
Bruno Kantoci
Doma Karaula, umirovljenica, Vukovar
Marijan Karaula, umirovljenik, Vukovar
prof. Kazimir Katalinić, Buenos Aires
Davorin Katavić, ing. telekom., Sarajevo
Ljiljana Katičić, dipl. ing. MLD, Zagreb
Ivan Katić, industrijalac, Cleveland, USA
Slavko Katić, industrijalac, Cleveland, USA
Douglas Kezele, Toronto
Dragica Kipre, Konavle
Katarina Kipre, Konavle
Niko Kipre, Konavle
Pavo Kipre, Konavle
mr. art. Eva Kirchmayer Bilić, Muzička akademija, Zagreb
Ana Kirchmayer-Wonnemann, prof., violinistica u Osnabrücker Synfonieorchester
Osnabrück, Njemačka
Sonja Kirin, Toronto
Matko Klaić, Varaždin
Ivan Klarić, dipl. ing. građ. u mirovini
Tereza Klier, službenica u uredu za mirovine, Njemačka
Đuro Knezičić
Gordana Knezović
Mate Knezović, odvjetnik, predsjednik Obiteljske stranke
Jure Knezović
Kristina Knezović
Josip Kocijan
Mile Mijo Kokan, Split
Josip Kokić
Alojzije Kokorić, ing., Tribunj
Ante Kokotović, Sydney, Australia
Stipe Kokotović, Sydney, Australia
Frane Kolak, Zagreb
Siniša Kolarić, Hrašće Turopoljsko, Novi Zagreb
Marica Kolić, referent, Drežnik Grad
Nikola Kolić, poljodjelac, Drežnik Grad
Damir Ivan Konjevod, mag.inf.
Zdravko Kordić, Zagreb
Željko Kordić, direktor sektora općih, pravnih i kadrovskoh poslova, Makarska
Mladen Kostić, Stuttgart, Njemačka
Ivan Kostrenčić, JP, Perth Western, Australia
Ljudevit Kotnik, dipl. ing.
Ante Kovač, dipl. ing.
Alojz Kovač, odvjetnik, Offenbach, Njemačka
Danijel Kovač
Vjekoslav Franjo Kovač
Marija Kovač, poduzetnica, Zagreb
Stjepan Kovač, prevoditelj, Zagreb
Kazimir Kovačić, 98 g., poduzetnik u m., Buenos Aires, Argentina
Ilija Kožul, D-Geislingen/Steige
Marija Kožul, D-Geislingen/Steige
Frano Krajina, D-Geislingen/Steige
Milica Krajina, D-Geislingen/Steige
Filip Krakan, Švicarska
Milica Krakan
Vjekoslav Kranjčec, student FSB, Zagreb
Tomislav S. Krčmar
Ante Krišto, Split
Ante Krišto, Zagreb
Vesna Križanac, umirovljenica, Sesvete
Jure Krpan, Chicago
Željka Kršinić Medić, dipl. ing. arh.
Marija Kruhek, Zagreb
Stjepan Kruhek, Zagreb
Petar Kružić, dr. st., Stuttgart
Ana Krželj
Zvonimir Kuharić dipl.ing.stroj.
fra Ante Kukavica, kapucin
Ante Kunek, dr. vet., Australija
Vesnica Kusar, geograf, Zagreb
Miroslav Kušek, dipl. iur.
Milenko Kvesić, Mostar
Ana Landeka, Vinkovci
Krešimir Landeka, Vinkovci
Krešimir Lasić, Zagreb
Matija Lasić, Zagreb
Marko Latinčić, Rim
Jerko Lebo, dipl. inž., Zagreb
Zdravka Leindl , Umag
Mile Leko
Mladen Leko, Accountant, Canberra, Australia
Paulina Leko, Accountant, Canberra, Australia
Marito Mihovil Letica, prof. filozofije i religiologije
mr. sc. Šime Letina, publicist, Washington DC, USA
Božica Likan , Zagreb
Franjo Likan, Zagreb
Sanja Lipnjak, Zagreb
Ive Livljanić, veleposlanik u miru
Ankica Lojkić, soc. radnik
Mladen Lojkić, publicist
Nikola Lončar, Sydney, Australia
Željko Lončar, dipl. ing. agronomije
Fabijan Lovoković, autor knjige Hrvatske zajednice u Australiji, Sydney
Neda Lovričević, dipl. ing. mat.
Anđa Lovrić, prof.
Kazimir Lovrić, dipl ing drvne industrije, Frauenfeld, Schweiz
Zdravko Lozar, pedagog lik. odgoja, Berlin
Angie Luburić, Australija
Danijel Lucić, Darmstadt, tajnik Hrvatskog Svjetskog Kongresa
Franjo Lučić, prof.
Jadranka Lučić, tajnica Hrvatskog žrtvoslovnog društva
Jelena Lučić
Ivica Luetić, novinar
Agustin Lukanović, Sydney, Australia
Ilija Lukanović, teolog i diplomat, Krk
Željko Lukašević, d.i.g.
Ivan Lukenda, soboslikar & ličilac (Njemačka)
Jozo Lukenda, umirovljenik, Zadar
Krunoslav Lukenda, diplomirani ekonomist, Zadar
Ivo Lukić, Sydney, Australia
Roza Lukić, Sydney, Australia
Ivan Lulić, mr. sig.
Martin Lulić, Sydney, Australia
Ivica Ljubanović, autoprijevoznik, Hrvatski Leskovac
Matija Ljubanović, geodetski tehničar, Hrvatski Leskovac
Mato Ljubanović, cestar, Tounj
Ružica Ljubanović, čistačica, Hrvatski Leskovac
Ružica Ljubanović, ekonomski tehničar, Tounj
Damir Ljubičić, ing. telekomunikacija, Zagreb
Ante Ljubić
Rade Ljubić
ing. Vjera Ljubišić (85 godina), Buenos Aires, Argentina
Ivana Madunić, oec., Tomislavgrad
Berislav, Mađor
Gordana, Mađor
Mirjana Mađor
Snježana Mađor
Blažena Magdić, umirovljenica
Ivan Magdić, umirovljeni časnik HV
Nikola Mahin
Robert Majerić, dipl. ing. el., Zagreb
Diana Majhen
Hrvoje Majhen, dipl. ing.
Anto Majić, D-Böhmenkirch
Goran Majić,Munchen
Marica Majić, D-Böhmenkirch
Mirjana Emina Majić, književnica, Sydney, Australija
Mirjana Majnarić, Zagreb
Marijan Majstorović, novinar, publicist i izdavač
Melita Majstorović, prof.
Mira Majstorović
mr. Bogdan Malešević
Josip Malović
Alen Maljak, strojobravar, Vukovar
Marija Maljak, domaćica, Vukovar
Robert Maljak, električar, Vukovar
Ružica Maljak, umirovljenica, Vukovar
Sanja Maljak, ekonomistica, Vukovar
Snježana Maljak, umirovljenica, Vukovar
Tomislav Maljak, umirovljenik, Vukovar
Marijan Maljković student
Mijo Maljković hrvatski izumitelj
Ankica Mandarić, dipl. oec. u mirovini, Mostar
Velimira Mandić, teolog i vjeroučitelj, Zagreb
Zorica Mandić, majka troje djece, ekonomistica, apsolventica teologije, Zagreb
Jasna Marčetić Dautanac, Zagreb
Ante Marević, učenik, Metković
Toni Marević
Antun Margaretić, ekonomist
Kate Margaretić
Niko Margaretić
Sanja Margaretić
Terezija Margaretić, Dubrovnik
Željko Margaretić
Ivan Margit, dipl. ing., Osijek
Andrija Marić, gospodarstvenik, Cleveland, USA
Davorka Marić, Bjelovar
dr. Radoslav Marić
Ivica Marijačić, prof. pedagogije i filozofije, gl. urednik tjednika Hrvatski list
Dijana Marinić, Zadar
Marin Marinić, Zadar
Marija Markić, CTC, Toronto
Slobodan Markić, P. Eng. Toronto
Bože Marković, dipl. inž, Argentina
Judit Marković
Branimir Josip Markotić, dipl. oec.
Ankica Markulin, profesor, Zadar
Ivo Markulin, kap. d. pl., Zadar
Darko Markvart, London, UK
Iva Maroević
Bojan Marok, ing., Žumberak
Josip Maršić
Slobodan Maršić, branitelj Obrambenog Domovinskog rata, privatnik
Željko Maršić, satnik HV u mirovini
Zdenka Maršić – voćar
Danica s. Zlatka Martinović
Mara Martinović, Zagreb
Verica Martinović, obućar, Vukovar
Miroslav Martinjak
Stipe Marušić, ing. telekomunikacija, Split
Miško Maslać, umirovljenik, Cleveland, USA
Gordan Masnjak, Pokret Stop progonu hrvatskih branitelja
Dubravka Matanić, Velika Gorica
Ante Matić, književnik
Zdravka Matić
Margarita Matković, diplomirana učiteljica, Zadar
Milena Matuško dipl oecc. Zagreb
Mira Matuško odvjetnica Zagreb
Mirko Matuško odvjetnik Zagreb
Stjepan Mazar, dipl. ing., Zagreb – Regensburg
mr. sc. Vera Mayer, dipl ing. kemije
Biserka Kata Mecanović, namještenica, Buenos Aires, Argentina
Ruža Mecanović, umirov. Buenos Aires, Argentina
don Pavao Medić
Vjeko Medvidović, ing. građ.
Jadranka Mesarić, dipl. oecc.
Svemirka Meštrović Bralić, Stobreč
Zoran Meter, nastavnik
Đovani De Micheli Vitturi, ing. brodo. str. i dipl. ing. pom. maneg.
Krešimir Mihajlović, profesor
Mirko Mihalinac, glavni policijski inspector (pukovnik) u mirovini
Ivan Mihovilović
Marko Mikulandra, dramski pisac
Cvjetko Milanović, Adelaide, Australia
Gojmir Milat
Branko Miličević, Vitez inovatorstva
Jelena Miličević, Canberra, Australia
Renato Milić, Zadar
Roko Milković, Zadar
Anđelka Milošević, mr. sc., umirovljenica
Josip Miljak, HČSP
Luka Mimica, student kiparstva, Split
Mario Mimica, dipl. ing. geografije, Split
Pero Mioč
Ilija Miškić, prof., Zagreb
Marica Mitrović, domaćica, Berak
Ivan Mlikota, elektroničar, Zagreb
Jasna Mlikota, dipl. oecc, Zagreb
Milivoj Mlikota, građ. tehničar, Split
Ante Modrić, ing.
Jure Modrić, Sesvete
Ivica Mraz, umirovljenik, Bjelovar
Vladimir Mrkoci, prof. povijesti
Jadranka Mucić, dipl. oecc; Makarska
Miro Mucić, economist, Makarska
Nikola Mulanović, umirovljenik, Mokošica
Domagoj Musa, magistar, Sarajevo
Mario Mužinić, Sv. Nedjelja
Mirjana Mužinić, Sv. Nedjelja
Ivan Nađ, Šćitarjevo,Velika Gorica
Ankica Nakić, Split
Zoran Nevistić, dipl.ing. brodogradnje, Rijeka
mr. Željko Novačić, lingvist i prevoditelj, Zagreb
Vladimir Novak
Tomislav Nürnberger, dipl. ing. matematike
Alfred Obranić, dipl. ing., predsjednik HDPZ-a
Snježana Ocvirk, Bjelovar
Darko Omrčen, Osijek
Mario Oreški, Zadar
Ana Orlović
Ante Orlović
Marijan Osmak
Martina Orlović
Mate Orlović
Mario Ostojić
Đurđica Ozanić, Canada
Ivan Ozanić, Canada
Katarina Ozanić, Canada
Mato Ozanić
Nikola Ozanić, Canada
Ivica Pacarek, hrvatski branitelj, Toronto
Melita Pacarek, Toronto
Mirta Padovan Nakić, prof.
Dragica Palada odgojiteljica St. Louis, MO USA
Sebastijan Palić
Zvonimir Pandžić, dipl. inž., Zadar
Zvonko Pandžić, Würzburg, Njemačka
Mladen Panjako, kap., Rijeka
Đurđica Pankas, umirovljenica, Borovo
Miroslav Papić., dipl. ing. strojarstva
mr. sci. Josip Papković, dip. inž. fiz.
Marija Papković, dipl.iur., Donja Pušča
Goran Parabić
Drago Parancin, Sydney, Australija
Michael Pack, Engleska
Davor Parlov, ing. el., Split
Dajana Patko, domaćica, Vukovar
Manda Patko, udovica HV, Vukovar
Snježana Patko, ing., Vukovar
Neven Pavelić, vjeroučitelj
pater Slavko Pavin DI
Drina Pavković
Gojko Pavković
Iva Pavković, prof.
Ivan Pavković
Mara Pavković
Marko Pavković, dipl. inž.
Mladen Pavković, novinar i publicist
Milan Pavlinić, Somerville, MA , USA
Zdravko Pavlović
Ankica Pečarić, prof.
Barbara Pećarić, magistra primarnog obrazovanja
Mario Pehar, Essen, Germany
Tatjana Pehar, Essen, Germany
Eva Penavić, umirovljenica, Vinkovci
Ilija Peran, dipl. socijalni radnik
Juraj Peresin, umirovljenik, Port Moody, British Columbia, Canada
Nadaja Peresin, umirovljenica, Port Moody, British Columbia, Canada
Nevenka Perica, prof. Zagreb
Boris Perić, Rijeka/Puch, Austrija
Demokrita Perić, Tomislavgrad
Ivan Perić, Tomislavgrad
Josip Perić, Vodinci
Marija Perić, dipl. oec., Tomislavgrad
Marjan Perić, ing. inf.
Martina Perić, dipl. oec., Tomislavgrad
Stipan Perić, dipl. oec., Tomislavgrad
Ivo Perišić, dipl. ing. matematike
mr Ante Perković, prof. fizike i vjeronauka, Rakov Potok
Danica Perković
Lovre Perković, mag. kin.
Marica Perković
Katarina Peročević, mag. iur., Zagreb
mr. sc. Damir Pešorda, kolumnist i profesor
Alojzije Petračić, umirovljenik, Canada
Domagoj Ante Petrić, novinar i publicist
Nevenka Petrović
Nikica Petrović, hrvatski branitelj, Zagreb
Vinko Petrović, Wien
Damir Piljac, dipl. inž. stroj.
Ivančica Pinculić
Marijan Pinhak, dipl. ing. el., Zagreb
Zlatko Pintarić, predsjednik PRO CROATIA-e, Švicarska
Tomislav Pipunić, Melbourne, Australia
Nenad Piskač, književnik i publicist
fra Martin Planinić
Mario Plazibat, dipl. oec.
Husein Plecić, Melburne, Australia
Jelena Ples, Mississauga , Kanada
mr. sc. don Bernardo Pleše
Velimir Pleško, elektroničar, Veliki Grđevac
Ivica Pocrnić, Windsor, Canada
Jasenka Polić Biliško, prof.
Ivo Poljak
Krunoslav Poljak, mr. sc., Zagreb
Siniša Poljak
Ivanica Popović, Zadar
Tomislav Popović, dipl. oecc., Zadar
Jelena Poropatić, Steinenbronn, Njemačka
Jana Poropatić, Steinenbronn, Njemačka
Stjepan Poropatić, dipl. inž., Stuttgart, Njemačka
Tomislav Poropatić, dipl. inž., Shanghai, Kina
mr. sc. Boris Posavec
Francika Prce, D-Salach
Ivan Prce, D-Salach
Marija Predrijevac, prof. povijesti
Katarina Pribanić, studnet, Tounj
Katica Pribanić, ekonomski tehničar, Tounj
Nikola Pribanić, strojarski tehničar, Tounj
Valentina Pribanić, studentica, Zagreb
Ivica Primorac, prof., dragovoljac Domovinskog rata i časnik HV-a u miru
Alojzije Prosoli
Karmelina Prosoli
Neda Prosoli
Zvonimir Prosoli
Mile Prpa
Jelena Pržić, Bjelovar
don Vinko Puljić, Siegen
Đurđa Purić, Samobor
Ivo Purić, Samobor
mr. Andro Purtić, Beč, Austrija
Marinko Puškarić, Ogulin
Ivo Radman, Velika Gorica
Katarina Radman, Velika Gorica
Mate Radoš
Ilija Raguž, ekonomist
Ivana Raguž, umirovljenica
Marinko Raguž, dipl. iur., Stolac
Spaso Raguž, pomorac
Vid Raguž, inž., dragovoljac Domovinskog rata
Zrinka Raguž, frizerica
don Dragan Rajković, Split
Ivica Raljević
Boško Ramljak, umirovljeni časnik HV
Miljenko Raos
Tatjana Rapčak, domaćica, Vukovar
Milko Rašić, informatičar, Buenos Aires, Argentina
Slavko Rašić, mg. u međunarodim odnosima Buenos Aires, Argentina
Tomislav Rašić, student, Buenos Aires, Argentina
Dragica Razum, Konščica
Mijo Razum, st., Konščica
Mijo Razum, ml., Konščica
Vlado Razum, arhivist, Samobor
Nedjeljko Ražov, gospodarstvenik, Cleveland, USA
Branko Reić, d. i. građ.
Julie Rocha Galić, Toronto
Mladen Rogić, bojnik
Neda Rosandić Sarić, bivša hrvatska veleposlanica
Ivica Roso, München
Ivo Roso, Geelong, Australia
Miroslav Rovis, dipl. inž.
Marin Ruić, katolički kateheta
Maja Runje
Rebecca Rupert Sovulj, Alliston
Ida Rusan, Zagreb
Ljudevit Sakal , dipl. ing., Grubisno Polje
Damir Salamon
Daniel Samardžić, Sydney, Australia
Darko Saraga, Melbourne, Australia
Mirta Saula, umirovljenik, Zagreb
Mladen Schwartz, publicist
Roman Segarić, dipl. oecc., Zadar
Vinko Sesar, ing., Zagreb
Roko Sikirić, zrakoplovni tehničar
Stipe Simat, Sydney, Australia
Karolina Simić Gelsomino, Toronto
Marija Simunić, umrovljenica, Buenos Aires, Argentina
Marijana Simunić, novinarka, Buenos Aires, Argentina
Željka Simunić, umirovljenica, Buenos Aires, Argentina
Joso Simurina umirovljeni dipl. pravnik, Zadar
Manda Simurina, Zadar
Zvonimir Sinovec
Joe Sirić
Zvonimir Sivec, USA
Darko Skokić, dipl. inž., Valpovo
Marija Slišković, predsjednica, udruga Žene u Domovinskom ratu
Dujo Smokrović
Renato Smokrović
Goran Smolec, računalni tehničar Bjelovar
Ljiljana Smolec, dipl.oec. Bjelovar
Ljubomir Smolec, Bjelovar
Aldo Soldatich
Ružica Soldo, nezaposlena, profesorica jezika, dipl. novinarka, književnica, dobitnica brojnih nagrada, Široki Brijeg
Veselko Soldo
Romano Sole, glazbenik, skladatelj i columnist, Split
Niko Soljak
Andrija Sovulj, Alliston
Filip Sovulj, Alliston
Mijo Sovulj, Alliston
Oliver Sovulj, Alliston
Višnja Spajić, Široki Brijeg
Jozo Stanić, Sydney, Australia
Vesna Stanković, mag. oecc.
Ivan Starčević, mag. ivg. ele., Zagreb
Vjera Starčević, Pakoštane
Slavica Stefulić, Toronto
Vladimir Stefulić, Toronto
Jadranka Irena Stier, dr., pedijatar u mirovini, Dubrovnik
Ante Stipić
Ivana Stojak, Zagreb
Ante Stojak, Zagreb
mr. sc. Miljenko Stojić, književnik, franjevac i novinar
Mirko Strabić
Danijela Strehovac, djelatnica, Zagreb
Darijo Strehovac, hrv. branitelj i književnik, Zagreb
Ana Sučić, dipl.ing., Samobor
Ana Sučić, dipl. ing., Zagreb
Bosiljka Sučić, Zagreb
Hrvoje Sučić, dipl.oec., Zagreb
Helena Sučić, oec., Zagreb
Ivan Sučić, dipl. ing., Zagreb
Mate Sučić, dipl.ing., Samobor
Matea Sučić, Samobor
Niko Sučić, Zagreb
Stipe Sučić, oec., Zagreb
Tomislav Sučić, Zagreb
s. Magdalena Surjan, OSU
Matija Šabarić, Bjelovar
Dragutin Šafarić, Velenje, autor internetske stranice projekta ťPIETETAŤ
Bosiljka Šaravanja, mag. ing. techn. text.
Ivica Šarić, dr. stom., Zadar
Mirjana Šarić, dr. stom., Zadar
Stanko Šarić
Oskar Šarunić, novinar snimatelj
Zdravko Šegregur
Marijana Šelo, D-Geislingen/Steige
Nikola Šelo, D-Geislingen/Steige
Renato Šelj, predsjednik Udruge HVIDR-a, Črnomerec
Marko Šimat, dipl. inž., Zadar
Bernard Šimović, hrvatski branitelj, Zagreb
Jakov Šimunović, Knin
Tamara Šipek, dipl. agr.
Andreja Šipić, dr. med.
Ladislav Šipić, dip. ing.
Ivan Škarica
Željana Škegro, nastavnica hrvatskog jezika i književnosti
Miro Škrobica, Slatine, O. Čiovo
Karmen Škrinjarić, oecc., Pula
Anita Šola, dipl. oec., Dugo Selo
Iva Šola, Mainz, Njemačka
Ivana Šola, Mainz, Njemačka
Pero Šola, Mainz, Njemačka
Robert Šola, Mainz, Njemačka
Tomislav Šola, Mainz, Njemačka
Darko Španić, dipl.oec. u mirovini, Nova Gradiška
Ana Mary Špehar, student, Ogulin
Davor Špehar, Sv. Nedjelja
Ivana Špehar, Sv. Nedjelja
Tomislav Špehar, dipl. pravnik, Ogulin
mag. P. Zlatko Špehar, bivši gvardijan vukovarski
Marko Špiranović, SAD
Zlatko Špoljar
Bernard Štancl, mag. mus.
Marija Štancl, studentica kroatistike
Marlina Štimac, Chicago
Mirjana Štimac, Chicago
Mile Štimac, Chicago
Smiljana Šunde, novinarka i publicistkinja, Zagreb
Davor Švec
Bruno Tadej, Rijeka
Ante Nadomir Tadić Šutra, prof., Knin
Darinko Tadić, Sesvete
KatarinaTadić, prof.
Franjo Talan, ing., član HŽD-a i predsjednik Društva za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava Varaždin, Križovljan Radovečki
Jadranka Tikvica, professor
Kristina Tišljer, Bjelovar
Benjamin Tolić, filozof i publicist
Željko Tomašević, mag.iur., član Predsjedništva Hrvatskog žrtvoslovnog društva
Ana Tomašić, Chicago
Eduard V. Tomić, mr. sc., franjevac, Vareš
Iva Tomić, D-Süßen
Ivan Tomić, D-Süßen
Ivanka Tomić, Kanada
Rozi Tomić, Kanada
Rudi Tomić, Kanada
Ruža Tomić, Tomislavgrad
Srećko Tomić, Kanada
Mile Tominac, poduzetnik, Sisak
Iva Tovunac, prof.
Goran Trdin, prof.
Luisa Trombetta Burić, prof. mat. i inf.
Zvonimir Trusić
Damir Tučkar, dipl. inž. elektrotehnike
Zvonimir Josip Tumbri
mr. Gordana Turić, dipl. inž., bivša zastupnica u Hrvatskom državnom saboru
Željko Turić, umirovljeni branitelj, Zadar
Lucija Turkalj
Marija Turkalj, Bjelovar
Miško Tušak, umirovljenik, Bjelovar
Vera Uglešić, prof., Zadar
Stjepan Ujević, ing. građ., Split
Ana Uroš, Šumet
Stijepo Uroš, Šumet kod Dubrovnika
Ivica Ursić, neovisni novinar i publicist
Zlatko Uvanović
Tomislava Vajs
Žarko Vajs
Ivan Vakula, umirovljenik, Zagreb
Vera Valčić Belić
mr.sc. Ankica Valenta
Ninoslav Valenta, prof. TZK
Željka Vendler Čepelak, dr,med.
Dina Vener, zh / ch
Božidar Veseljak, Stuttgart, Njemačka
Anđa Veža, oec., Split
Ante Veža
Jele Veža
Đuro Vidmarović, književnik
Ivo Visković, inž. elektrotehnike i mag. računarstva i informatike
Ivo Visković, dipl.inž. Zagreb
Andjelko Vladić, umirovljenik, Cleveland, USA
Zdravko Vlaić, dipl. ing.
Ivo Vlastelica, TV snimatelj
Marinko Volarević, Chicago
Tomislav Vrančić, prof.
Dragica Vrban, prof. povijesti
Natalija Vrban, dip. oecc.
Stjepan Vrban, dipl. ing.
don Ante Vrbatović
don Ivan Vrdoljak, Zadvarje
Kristina Vrebac, Mostar
Marko Vrebac, Mostar
Stipe Vrkić, Kruševo
mgr. sc. Carmen Vrljicak Verlichak, novinarka i spisatelica
Zrinka Vukadin
Lidija Vukalović, dipl. učitelj
Grozdana Vukić
Ina Vukić, prof.
Ivan Vukić
Krešimir Vukić
Marija Vukić
Tome Vukić
Zdravko Vukoja
Željko Vukoja
don Dušan Vuković
don Pavao Vuković
Ani Vuletić, dipl. ing. građ.
Lea Vuletić, dr. med. dent.
Božo Vuličević
Mladen Vuličević
Mirela Vuličević
Vikica Vuličević
Petar Vulić, književnik
Milan Zanoški, inž. prometa, hrvatski branitelj, Zagreb
Mladen Zelić, dipl. ing. elektrotehnike, prof. matematike i fizike
Katarina Zeljković, Oshawa
Nicholas Zeljković, Oshawa
Miroslav Zemljak, inž.
Ivan Zeruk, umirovljenik, Tribunj
Željko Zidarić, rmc, MBA, Canada
Ivan Zlopaša
Tonći Zokić
Tonči Zović, Trogir
Anka Zovko, Cleveland, USA
Blago Zovko, Cleveland, USA
Ivan Zovko, Cleveland, USA
Jerko Zovko, Cleveland, USA
Maria Zovko, Cleveland, USA
Ljilja Zovko, dipl. oec.
Bože Zuro, Sydney
Amela Žaja, upravni pravnik, Zaprešić
Ante Žaja, akademski slikar, član HDLU-a, Zaprešić
Marko Žaja, umirovljenik, Aržano
Franka Žaja, domaćica, Aržano
Ante Žanetić, bivši igrač Hajduka, zlatna kolajna Rim 1960, srebrena kolajna EURO Pariz 1960
Franjo Žgela, dipl. ing. arh.
don Lovre Žuljević, Split
Anica Watson, Predsjednica Hrvatskog Arhiva Sydney, Australia
Valerija Weiss, modni asistent, Njemačka

More than 1000 signatures.

--------------------------------
Academician Josip Pecaric reading a letter to the United Nations Security Council


Formated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!