Poziv Gospodarstvenicima

Ponuda i potražnja. Supply and demand

Poziv Gospodarstvenicima

Postby Niko » Tue May 25, 2010 12:24 pm

HRVATSKI SVJETSKI SABOR

Broj: 01-1-27/ 2010.
Poreč, 9. travnja 2010 godine.P O Z I V

Pozivamo Vas na međunarodni Skup gospodarstvenik, koji će se održati dana 17. lipnja 2010 godine u Zagrebu Nacionalna Sveučilišna Knjižnica ( Velika sala) Ul. Hrvatske Bratske Zajednice br. 4. sa početkom u 11. sati

Teme Skupa:


1. Gospodarski program razvoja Republike Hrvatske u idućih najmanje 100 godina

2. Osnivanje Hrvatske svjetske banke kao financijskog logističkog središta za implementaciju razvojnih programa i projekata.

3. Terminski plan realizacije predložene gospodarske strategije i utvrđivanje sustava informiranja o razvoju konkretnih projekata

Ad. 1. Gospodarski program i strateški resursi Republike Hrvatske u funkciji dugoročnog razvoja bez novih državnih zaduživanja i bez prodaje hrvatskog teritorija

Kratko obrazloženje

U okvirima istraživačkih projekata, uključujući i projekte čiju je izradu financirala, s nepovratnim financijskim sredstvima, Europska unija, utvrđeno je da Republika Hrvatska trenutno raspolaže s prirodnim resursima čija se međunarodno-partnerska investicijska vrijednost procjenjuje na 58,6 milijardi EUR-a, koji su pobudili osobiti interes strateških partnera iz cijelog svijeta, osobito iz EU, Kine, SAD, Kanade, Katara, Kuwaita, Egipta itd.
U okolnostima kada se prometna potražnja robe u međunarodnom javnom prometu, između zemalja Središnje i Istočne Europe (EU), s jedne strane i zemalja Bliskog, Srednjeg i Dalekog Istoka, koje s 2/3 svih svjetskih potrošača predstavlja najveće tržište na svijetu danas i u idućih najmanje 100 godina, s druge strane, procjenjuje na 42 milijuna tona ili 7,5 milijuna TEU godišnje i u okolnostima kada se radi o prometu koji gravitira, preko svih šest međunarodnih koridora koji prolaze područjem Republike Hrvatske Posebnu pozornost i najveći interes svjetskih ulagača izazvali su slijedeći gospodarski projekti:
(1) Nizinska, dvokolosiječna, elektrificirana željeznička pruga Rijeka – Karlovac - Botovo; (2) IMONODE nizinska dvokolosiječna i elektrificirana željeznička pruga Rijeka – Koper – Trieste;
(3) Matični kontejnerski terminal „Zagrebačko pristanište“ u riječkoj luci za brodove do 18 m gaza;
(4) Matični logističko-prometno-industrijski centar „Miklavlje“ na području općine Matulji sa površinom od 250 ha;
(5) Matični – frigo kontejnerski terminal „Omišalj“ na otoku Krku za brodove do 32 m gaza, s komplementarnim terminalima kao što su: - Svjetska burza hrane i pića; - LNG terminal; - Terminal za izvoz pitke vode; - Terminal za remontno održavanje transkontinentalnih jamo-zrakoplova s temperaturom -1270C;
(6) Logističko-industrijski centar „Škrljevo-Kukuljanovo“;
(7) Poslovni centar „Karlovac“ s poslovnim zonama „Bosiljevo“ i „Novigrad na Dobri“ koje se razvijaju u dvije faze, 100 ha + 100 ha i koje su udaljene od Karlovca svega 10 km, 43 km od Zagreba i 53 km do zračne luke „Zagreb“ te 100 km od Riječke Luke;
(8) Prometno-industrijsko-trgovački centar „Rugvica“ kao ključno međunarodno čvorište za integraciju unutarnje plovidbe s pomorskim i željezničkim prometom radi postizanja svjetskog i europskog cilja „3E“ (Ekologije, Energije, Ekonomije), koji se treba ostvariti posredstvom udjela najmanje 85% elektrificiranje željeznice i unutarnje plovidbe za prijevoz tereta u lučko zaleđu, a cestovnog prometa maksimalno 15%;
(9) Izgradnja Međunarodnog centar mladih na području grada Vrgorca i Makarske, graničnog područja prema gradu Ljubuškom u B i H na površini od 200 km2. Na ovom prostoru danas se nalazi 21 zaseok s etno selima (Jelavići, Polići, Vujčići, Bilići, Katvaići, Buljani, Kućetine, Pekuša i Markići ) Svako selo ima 10 do 20 upotrebljivih kamenih kuća, a u tim selima u posljednjih 100 godina nije bilo građevinskih intervencija u prostoru. Biti će izgrađena „Međunarodna ulica“ za predstavljanje arhitektura zemalja svijeta, sa školama različitih sportova, starih zanata, etno-eko nasljedstva, itd. Nekoliko hotela zdravstvenog sadržaja, kongresni centar, vjerski sadržaji i centar za treću životnu dob kapaciteta 2.500 do 3.000 osoba. Znanstveno, edukativna i komercijalno-promotivna stalna izložba svjetskih vina u Poreču. Izgradnja plovnog kanala Dunav – Sava (Vokovar – Šamac) koji skraćuje plovidbu između Rugvice (Luke Rijeka) i Budimpešte za 411 km;
(10) Modernizacija riječnih pristaništa u Sisku, Slavonskom Brodu, Osijeku i Vukovaru po već pripremljenim razvojnim projektima.
Pored toga stoje na raspolaganju strateški programi i specijalni projekti za razvoj cjelogodišnjeg turizma i ugostiteljstva koji je, s udjelom u strukturi BDP od 18 – 22%, postao osobito važnim resursom za razvoj proizvodnje ekološki zdrave hrane na napuštenim hrvatskim poljima, koja nisu kontaminirana pesticidima, fungicidima, herbicidima i drugim kemikalijama, kao što je to slučaj u najvećem dijelu konkurentnih područja. Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju osobiti interes inozemnih ulagača za ulaganje novog kapitala u ove projekte po principima javno-privatnog-partnerstva uz odgovarajuću koncesiju.
Posebno jamstvo za kontinuirani porast robnog prometa i njegovih vrijednosno dodanih usluga (VAS) osigurava gospodarsko-prometna strategija EU i Narodne Republike Kine te drugih zemalja u prometnoj gravitaciji (foreland i hinterland) riječke luke čije se gospodarstvo i međunarodna robna razmjena nalazi u fazi ubrzanog razvoja, što nameće neodgodivu potrebu i obvezu izgradnje Matičnog kontejnerskog terminala, na području riječke luke za prihvat najvećih brodova na svijetu, te dvokolosiječne elektrificirane nizinske trase ili koridora željezničke pruge Rijeka – Karlovac – Botovo – Budimpešta, odnosno Beč, za što će EU izdvojiti 2,2 odnosno 3,5 milijardi EUR-a kada se, iduće godine, Republika Hrvatska priključi u njezino punopravno članstvo. Za „Međunarodni poslovni centar Karlovac“, odnosno za predmetni investicijski program, posebnu stratešku važnost imaju tzv. ekonomski multiplikatori koje generira roba u međunarodnom javnom prometu posredstvom poznatog asamblinga, koji danas iznose 11, što znači da na jedan EUR prihoda Luke Rijeka svi ostali sudionici u prometno-logističkom sustavu, na riječkom prometnom pravcu, ostvare još 11 EUR, a što predstavlja društvenu profitabilnost od čak 1100% na ukupno uloženi društveni kapital.

Ad. 2. Osnivanje Hrvatske svjetske banke kao financijskog logističkog središta za implementaciju razvojnih programa i projekata.

Već početkom ovoga stoljeća hrvatska dijaspora je iskazala svoj neupitni interes za osnivanje „Hrvatske svjetske banke“ za što je bilo rezervirano 1,3 milijarde $ kao temeljni ulog. U tom trenutku nisu bili osigurani prostorni, kadrovski pa ni poslovni uvjeti za njezino osnivanje i početak rada. Pored toga, javio se i problem totalne rasprodaje hrvatskih banaka u bescjenje pod čudnim kondicijama i u organizaciji političkih moćnika što je, kod Hrvata u dijaspori, izazvalo posebnu rezerviranost u ozbiljnost trenutka u kojem se našla njihova Stara Domovina, jer im je bilo poznato da nikada političari nisu imali odgovarajućeg poslovnog sluha pa su i svi njihovi poslovni i financijski aranžmani bili unaprijed osuđeni na propast. Sada je svim ljudima u Hrvatskoj i u dijaspori razvidno da je taj ciklus političke trgovine dovršen, da su inozemne banke sa lokacijom na području RH zapravo financijske filijale nacionalne ekonomije njihove matične zemlje podrijetla i da služe samo za prodaju, odnosno izvoz svojih proizvoda u Hrvatsku ili preko RH, pri čemu im HNB i Vlada daju enormno veliku potporu kroz uvozničku tečajnu politiku hrvatske nacionalne valute (kune). U takvim okolnostima mnogobrojne inozemne banke nisu zainteresirane za razvoj prometno-gospodarskog sustava na području RH, što otvara širom vrata „Hrvatskoj svjetskoj banci“ u Poslovnom centru „Karlovac“ i njezinim ispostavama diljem RH, da preuzme na sebe tu posebno važnu gospodarsko-stratešku i nacionalnu ulogu. Ovo je posebno važno u okolnostima kada Kina bezuvjetno traži koncesiju za izgradnju nizinske željezničke pruge Rijeka – Karlovac – Botovo, Matičnog kontejnerskog terminala „Zagrebačko pristanište“ u riječkoj luci te najmanje pet poslovnih zona do Mađarske granice na trasi nizinske pruge. Također, se radi o trenutku kada Europska komisija otvara 3,5 milijardi EUR-a u okvirima kohezijskih i strukturnih fondova za područje Hrvatske iz kojih se moraju izgraditi objekti strateške prometne infrastrukture koju je EU utvrdila i usvojila putem svojih projekata IMONODE, NADOK-X i INTERIM, a po kojima područje Karlovca postaje ključno integralno logističko čvorište EU, Kine i drugih velikih zemalja, koje stoje na čelu svjetskog prometa i robne razmjene.
Pored toga, „Hrvatska svjetska banka“ će obavljati i sve druge financijske servise prema svjetskim i europskim financijskim standardima te time na sebe preuzeti funkciju i ulogu središnje nacionalne banke za izvlačenje Hrvatske iz gospodarske i sa njome implicirane problematike, koja je dosega vrlo visoku razinu i koja se više ne može odgađati na dulje vremenske intervale.
Iz raspoloživih pokazatelja može se utvrditi da se godišnja stopa porasta BDP na području razvijenog dijela EU kreće u intervalu od 1,2 – 3,5% dok se na području RH realno očekuje porast najmanje 7 – 11%, te iznadprosječne stope profita na uloženi kapital, jer se radi o razvoju suvremenog prometno-industrijskog sustava čije je tržište osigurano na rok od najmanje 100 godina i koji posjeduje svojevrsni monopol u povezivanju najvećih svjetskih tržišta u realnom prostoru i vremenu, koji se ne može više supstituirati. Osim toga međunarodna Konvencija UN o neškodljivim prolazima obvezuje Hrvatsku da mora osigurati izravni izlazak na Jadransko-ionski koridor svim zemljama čije granice ne dotiču more, kao što su Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska, B i H, Srbija itd., koje su već danas međunarodno-prometno izolirane, jer ih više ne mogu logistički (robno-prometno) servisirati luke Sjeverne Europe.

Ad. 3. Terminski plan realizacije predložene gospodarske strategije i utvrđivanje sustava informiranja o razvoju konkretnih projekata

Budući da se radi o strateškim programima i projektima Republike Hrvatske i Europske unije te Kine i drugih svjetskih čimbenika u čijoj aplikaciji mora sudjelovati hrvatska država preko izgradnje, odnosno sudjelovanja u izgradnji kapitalnih objekata prometne infrastrukture te profitni poduzetnici (strateški partneri države Hrvatske), terminski plan za aplikaciju ovoga strateškog programa i njegovih glavnih projekata biti će usuglašen nakon predmetnog sastanka u Zagrebu. Očekuje se zaključivanje ugovora o strateškom partnerstvu za realizaciju konkretnih projekata, što zahtijeva utvrđivanje sustava informiranja o razvoju tih projektnih aktivnosti, pa će se trebati usuglasiti konkretni prijedlog informacijskog programa koji će biti podastrijet sudionicima na ovome skupu, prije njegovog početka.

Ovo je prva prilika Hrvatima izvan domovine da se upoznaju sa mogućnostima i konkretnim programima i projektima u kojima ravnopravno sa drugim svjetskim biznismenima mogu sudjelovati uz pravo prvenstva jer se radi o njihovoj državi.

Sa osobitim poštovanjem,
Koordinator:

Niko Šoljak prof. ing. i

Ivo Jolic dipl.ing


CROATIAN WORLD ASSEMBLY

Broj: 01-1-27/ 2010.
Poreč, 9. travnja 2010 godine.

I N V I T A T I O N

We would like to invite you to the International Assembly of Managers that is to be held on 17th June 2010 in Zagreb, National University Library (Big Conference Room), 4 Hrvatska Bratska Zajednica Street with beginning at 11.00 a.m.

Assembly's Agenda:

1. The Republic of Croatia’ economic development programme for the next century

2. Establishment of “Croatian World Bank” as financial logistic centre for implementation of development programmes and projects

3. Timely realisation plan for the suggested economic strategy and information system on application of the concrete projects

Ad 1 Economic programme and strategic resources of the Republic of Croatia as foundations of long-term development without new national debits and sell of the Croatian territory

Within research projects’ scope, including the ones financed by the European Union with irretrievable funds, it has been concluded that the Republic of Croatia momentarily disposes with natural resources which internationally-partner investment value is estimated at 58.6 Bn €. These resources have enhanced quite an interest among strategic partners worldwide, and especially among those from the EU, China, USA, Canada, Qatar, Kuwait, Egypt, etc.
In circumstances when traffic demand of goods in the international public transport between Mid and Eastern European countries (EU) on one side and countries of Mid and Far East, which with 2/3 world consumers constitute the biggest market in the world not just today but within the next century as well, on the other side, is being estimated at 42 M t or 7.5 M TEU/year. With this in mind, it should also be emphasized that this traffic gravitates through all six international corridors that trespass the Republic of Croatia so the special attention and interest of world investors have been drawn to the following economic projects: (1) Plain, double-track electrified railway Rijeka – Karlovac – Botovo; (2) IMONODE plain double-track electrified railway Rijeka – Kopar – Trieste ; (3) Parent container terminal “Zagreb dock” at Port of Rijeka with 18m draft; (4) Parent logistic-traffic-industrial centre “Miklavlje” in County of Matulji with total surface of 250 hectares; (5) Parent – cold-store container terminal “Omišalj” at Island of Krk with 32 m draft and complementary terminals such as: - World market of food and beverages; - LNG terminal; - Terminal for export of drinking water; -Terminal for repair maintenance of transcontinental jumbo-airplanes with temperature of -1270C; (6) Logistic-industrial centre “Škrljevo-Kukuljanovo”; (7) Business centre “Karlovac” with business zones “Bosiljevo” and “Novigrad on Dobra river” that are being developed in two phases, 100 ha + 100 ha and are distanced only 10 km from Karlovac, 43 km form Zagreb, 53 km from “Zagreb airport” and 100 km from Port of Rijeka; (8) Traffic-industrial-commercial centre “Rugvica” as crucial international node for integration of inland navigation and maritime and railway traffic due to realisation of world and European “3E” goal (Ecology, Energy, Economy) that should be achieved by virtue of at least 85% electrified railway and inland navigation for cargo transport in port hinterland, with max 15% share of road traffic; (9) Construction of the “International youth centre” at town area of Vrgorac, Makarska and bordering area of Vrgoarac with total surface of 200 square km. The area consists of 21 hamlets and ethno-villages (Jelavići, Polići, Vujčići, Bilići, Katvaići, Buljani, Kućetine, Pekuša and Markići). Each village has 10-20 usable stone houses and none of the construction interventions have been undertaken in the area for the last 100 years. The centre has “International Street” that is being used for representation of the world architecture, sport schools and old ethno-eco crafts. Currently a sanitary hotel “Congress centre” is being constructed, along with organisation of religious contents and a centre for elderly with capacity of 2.500-3.000 places. Besides already mentioned, we should also note a scientific, educational and commercial exhibition of world known wines in Poreč; (10) Construction of navigable channel Danube river – Sava river (Vukovar – Šamac) that reduces navigation between Rugvica (Port of Rijeka) and Budapest for 411 km; (10) Modernisation of river docks in Sisak, Slavonski Brod, Osijek and Vukovar according to already developed projects.
Besides, strategic programmes and special projects for development of whole-year tourism and hospitality have been developed, since due to their GDP share of 18 – 22% they have become especially important resources for development of ecologically healthy food production on abandoned Croatian fields that haven’t been contaminated with pesticides, fungicides, herbicides and other chemicals that is usually a case in most competitive areas. Results of recent researches indicate especial interest of foreign investors for directing a new capital in these projects by principles of public-private partnership along suitable concession.
Special guarantee for continuant increase of goods’ traffic and its value added services (VAS) is provided by the economic-traffic strategies of the EU and the Peoples’ Republic of China as well of other countries in Port of Rijeka’ traffic gravitation (foreland and hinterland) which economy and international exchange of goods are in phase of speedily development that puts upon an undeferrable need and commitment to construction of parent container terminal in Port of Rijeka for accepting the world’s biggest ships and plain double-track electrified railway or corridor Rijeka – Karlovac – Botovo – Budapest, respectively Vienna. The EU will invest 2.2 respectively 3.5 Bn € in this project when the Republic of Croatia becomes its full member.
Special importance for “Karlovac international business centre” respectively for subject-investment programme have so-called economic multiplicators generated by goods in the international public transport by virtue of known assembling. Today their value amounts 11, which practically means that 1 € of Port of Rijeka income accumulates additional 11 € to all other participants of traffic-logistic system in Rijeka traffic route and that presents a social profitability of 1100% upon totally invested capital.

Ad 2 Establishment of “Croatian World Bank” as financial logistic centre for implementation of developing programmes and projects

Already at the beginning of this Century the Croatian diaspora has expressed its unquestionable interest in creation of “Croatian World Bank” with 1.3 Bn $ reserved funds as its ground capital. At the same time, spatial, personnel and business prerequisites for its establishment and beginning of work haven’t been ensured. Besides, there also was a problem of a complete sale of Croatian banks under their true value, within strange circumstances and by help of political giants that led to reticence of Croatian citizens abroad since they were aware of politicians’ incompetence that sentenced their business and financial arrangements to failure. At the time being, Croatian citizens in country and abroad are aware of the fact that this cycle of political commerce has actually been completed, that foreign banks located in the Republic of Croatia are indeed financial subsidiaries of national economy of their parenting country that serve purely for sale, respectively export of their products in the Republic of Croatia or through it, while at the same time the Croatian National Bank and Government provide them with enormously high support by import-currency policy of Croatian national currency (kuna). Within such circumstances numerous foreign banks are not interested in development of traffic-economic system within Croatian territory that widely opens the door to “Croatian World Bank” in “Karlovac business centre” and its offices throughout Croatia to overtake that extremely important economic-strategic and national role. This is especially important within circumstances when China unconditionally requests concession for construction of plain railway Rijeka – Karlovac – Botovo, Parent container terminal “Zagreb dock” located in Port of Rijeka and minimally five business zones stretching over plain railway to Hungarian border. Also, we are considering a moment in which the EU opens 3.5 Bn € within cohesion and structural funds for the Republic of Croatia that must be invested in objects of strategic transport infrastructure acclaimed and adopted by the EU as part of the international projects “IMONODE”, “NADOK-X” and “INTERIM”. These projects are turning Karlovac into the crucial integral-logistic node for the EU, China and other big countries that run world transportation and exchange of goods.
Besides that “Croatian World Bank” will also run all other financial services according to the world and European financial standards, so it will assume a function and role of central national bank for drawing Croatia out of economic and other economically-related problems that reached the high level and can no longer be postponed in longer time intervals.
Current indicators imply that annual GDP growth rate for developed part of the EU varies between 1.2 – 3.5%, while Croatia can realistically expect an increase of at least 7 – 11% and above-average profit rate over the invested capital. These trends are caused by development of a modern traffic-industrial system which market is insured for at least next 100 years so therefore it has a certain monopole in binding the world biggest markets in real space and time that cannot be substituted. Besides, the International UN Convention On Safe Crossings obligates Croatia to insure direct passage to Adriatic-Ionic corridor for all countries which borders do not touch sea, such as Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Bosnia and Herzegovina, Serbia, etc. that are already isolated in the international traffic since they no longer can be serviced by North European ports.

Ad 3 Timely realisation plan for the suggested economic strategy and information system on application of the concrete projects

The Republic of Croatia has to participate in strategic programmes and projects that concern its own development as well as the EU, China and other world factors by constructing respectively contributing the construction of capital objects of traffic infrastructure. The scheme of entrepreneurs (Croatian strategic partners) and time plan for implementation of this strategic programme and its’ main projects will be conciliated during the work meeting in Zagreb.

With all due respect, I Ivo Jolić dipl.ing Niko i Šoljak Prof. ing
Niko
CROWN Addict
 
Posts: 148
Joined: Fri Feb 13, 2009 2:44 am

Return to Business - Poslovni kutak

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron