CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
Croatian Americans for Obama Biden 2008
http://www.croatia.org/crown/articles/9638/1/Croatian-Americans-for-Obama-Biden-2008.html
By Nenad N. Bach
Published on 10/18/2008
 
"In these uncertain and tough times, Croatian Americans, like all Americans, are looking for a President that provides steady leadership and puts the middle class first," said Representative Peter Visclosky (IN). "Barack Obama will be that President – a President who, by his example, demonstrates that achieving the American dream is still possible."

Croatian Americans who support Democratic ticket in 2008


www.CroatiansForObama.com


ˇ Nenad Bach, Founder, CROWN Croatian World Network, croatia.org
ˇ Tony Butala, Singer with The Lettermen
ˇ Frank Chopp, Washington State Speaker of the House
ˇ John Didovic, President of the Croatian American Association
ˇ Tony Dizdar Board Member of the National Federation of Croatian Americans
ˇ Hilda Foley, Activist
ˇ Nick Hazdovac, First Vice President of the Croatian National Association
ˇ Kathy Karpan, Former Wyoming Secretary of State
ˇ Josip Knezevic, Former President of the Croatian Council of New York
ˇ John Kraljic, Past President of the National Federation of Croatian Americans
ˇ Representative Dennis Kucinich (OH)
ˇ Tom Kuzmanovic, Former national Vice President of the Croatian American Association
ˇ Bernard Luketich, President, Croatian Fraternal Union
ˇ Marta Karpan Mattox, Advocate for Women and Children's Causes
ˇ Martin Puljic, Former President of the American Croatian Business Association
ˇ Mijo Radocaj, Former President of the National Federation of Croatian Americans
ˇ Steve Rukavina, Former President of the National Federation of Croatian Americans
ˇ Joseph T. Rukavina, Former President of the Minnesota Croatian Cultural Society
ˇ Tom Rukavina, Minnesota State Representative
ˇ Darko Sicel, President of the American Bosnian Association
ˇ Representative Peter Visclosky (IN)


Organizations are listed for identification purposes only 
Obama-Biden Campaign Welcomes European and Mediterranean American National Leadership Committees
 
Chicago, IL – The Obama-Biden campaign today welcomed the formation of a dozen European an d Mediterranean American National Leadership Committees.  These committees, comprised of prominent leaders from across the country -- Governors, Senators, Members of Congress, diplomats, labor leaders and others -- showcase the continued and growing support for Senators Barack Obama and Joe Biden.
 
“I’m honored to receive the support of these European and Mediterranean Americans.  As immigrants and the descendants of immigrants, European and Mediterranean Americans have a deep commitment to their families and their communities. And like all Americans, they want an economy that creates jobs and restores opportunity, a quality education for their children, affordable and accessible health care – the very promise that their children’s tomorrows will be better than their yesterdays.  I am running for President to restore that promise and put the American Dream within reach for them and for all Americans,” said Senator Barack Obama.
 
Over 200 Americans from 12 different European or Mediterranean backgrounds have come together to endorse Senators Barack Obama and Joe Biden; They have formed 12 different national leadership committees.
 
"In these uncertain and tough times, Croatian Americans, like all Americans, are looking for a President that provides steady leadership and puts the middle class first," said Representative Peter Visclosky (IN). "Barack Obama will be that President – a President who, by his example, demonstrates that achieving the American dream is still possible, and who, with his policies, will make sure that it can be a reality for all Americans."


 
Demokrati bliži američkim Hrvatima Piše: Erol Avdović


Naši su iseljenici u Americi ‘solidni konzervativci’ koji tradicionalno glasaju za republikance, no ove godine Amerikanci hrvatskog podrijetla mogli bi u najvećem broju svoj glas dati demokratima i Baracku Obami

Za hr­vat­ske use­lje­ni­ke u Ame­ri­ku go­di­na­ma je va­ži­lo uvje­re­nje da su oni ‘so­li­dni kon­zer­va­tiv­ci, ko­ji tra­di­ci­o­nal­no gla­su­ju za republikance’ - ka­že za Ju­tar­nji je­dan hr­vat­ski di­plo­mat u New Yorku, do­bro upu­ćen u akti­vno­sti di­ja­spo­re. No, ove go­di­ne Ame­ri­kan­ci hr­vat­skog po­dri­je­tla mo­gli bi u naj­ve­ćem bro­ju gla­so­va­ti za de­mo­kra­te: od 25 oda­bra­nih hr­vat­skih li­de­ra u SAD-u, ko­ji ima­ju utje­ca­ja u svo­jim sre­di­na­ma, već više od 20 “po­tpi­sa­lo” za Ba­ra­cka Oba­mu.

Pre­ma ri­je­či­ma Ne­na­da Bac­ha, utje­caj­nog hr­vat­skog ise­lje­ni­ka i svjet­ski po­zna­tog gla­zbe­ni­ka, ko­ji uo­či izbo­ra pre­dvo­di sku­pi­nu hr­vat­skih po­li­ti­čkih akti­vi­sta u SAD-u za Oba­mu i Jo­ea Bi­de­na, (Croatians for Oba­ma), ta se podrška mo­gla oče­ki­va­ti.

Razočarani Bushem

- Ugla­vnom je sa­mo pr­va ge­ne­ra­ci­ja imi­gra­na­ta kon­zer­va­ti­vna…, ali je za­to već dru­ga sa­svim dru­ga­či­ja - ka­že Bach u ra­zgo­vo­ru za naš list. Kao gla­vni ra­zlog za po­ja­ča­ne sim­pa­ti­je pre­ma de­mo­kra­ti­ma on ipak na­vo­di ra­zo­ča­ra­nje u Bu­she­vo pred­sje­da­va­nje.

- Osam go­di­na ovog su­sta­va je do­ve­lo ze­mlju na rub ban­kro­ta - ka­že Bach, do­da­ju­ći da bi broj Hr­va­ta s ame­ri­čkim pu­to­vni­ca­ma ko­ji bi u stu­de­nom mo­gao gla­so­va­ti za Oba­mu i Bi­de­na mo­gao bi­ti u ve­ćem sraz­mje­ru ne­go što to po­ka­zu­ju an­ke­te podrške pred­sje­dni­čkim kan­di­da­ti­ma - Vje­ro­ja­tno će više od 55 po­sto bi­ti za Oba­mu i oko 45 po­sto za McCa­i­na.

Bach na­vo­di pri­mjer Hr­vat­ske brat­ske za­je­dni­ce (Croatian Fra­ter­nal Uni­on ‡ CFU) iz Pennsylvanije, ko­ja bro­ji oko 100.000 Hr­va­ta i ko­ja je “već u naj­ve­ćem bro­ju de­mo­krat­ska”. Naj­više Hr­va­ta ži­vi oko Pitts­bur­ga. Pre­ma ri­je­či­ma Bac­ha, oko 60.000. Na­vo­di i Cle­ve­land u Ohi­ou, za ko­ji se gr­če­vi­to bo­re oba kan­di­da­ta. Pre­ma na­vo­di­ma CNN-a, “bi­tka za Ohio” će se vo­di­ti upra­vo u cle­ve­land­skom okru­gu, “gdje je naj­ve­ći broj ne­o­pre­di­je­lje­nih i ne­o­vi­snih gla­sa­ča”. U široj oko­li­ci to­ga gra­da ži­vi oko 40.000 ame­ri­čkih Hr­va­ta.

- Naši su više ne­o­vi­sni ne­go re­pu­bli­kan­ci ili de­mo­kra­ti, kao što su to i Ir­ci u ovoj ze­mlji, i to je sve­u­ku­pno ve­lik broj ka­to­li­čkih gla­so­va, po­dri­je­tlom iz isto­čne Eu­ro­pe, ko­ji u Ame­ri­ci pred­sta­vlja­ju tzv. ‘swing’ (promjenljive) gla­sa­če. Me­đu na­ma je si­gur­no oko 35 po­sto ‘Re­a­ga­no­vih demokrata’ - ka­že za Ju­tar­nji Ste­ve Ru­ka­vi­na, bivši pred­sje­dnik Na­ci­o­nal­ne fe­de­ra­ci­je ame­ri­čkih Hr­va­ta. On na­vo­di i da su mno­gi ame­ri­čki Hr­va­ti u Cle­ve­lan­du re­pu­bli­kan­ci, ali da ne zna­či da će gla­sa­ti za McCa­i­na. CNN pre­dvi­đa da bi upra­vo re­pu­bli­kan­ci u Cle­ve­lan­du s oko­li­com “mo­gli ve­ćin­ski gla­so­va­ti za Oba­mu”.

Broji se svaki glas


- Su­mnjam da će Hr­va­ti ove go­di­ne bi­ti pre­su­dni u bi­lo ko­joj dr­ža­vi, ali sva­ki glas se bro­ji - ka­že Ne­nad Bach.

Pre­ma na­vo­di­ma našeg su­go­vor­ni­ka, u SAD-u ži­vi više od tri mi­li­ju­na ame­ri­čkih Hr­va­ta, uklju­ču­ju­ći nji­ho­ve po­tom­ke, ali ni­su svi re­gi­stri­ra­ni da gla­sa­ju. Ste­ve Ru­ka­vi­na na­vo­di ma­nji broj te “oko mi­li­jun” njih ko­ji bi mo­gli gla­sa­ti. Od to­ga je “oko 600.000 onih ko­ji se osje­ća­ju kao Hr­va­ti”, jer ve­lik broj njih čak ne go­vo­ri više ni hr­vat­ski, ili vr­lo ma­lo - kao naš su­go­vor­nik.

Mišlje­nje da su Ame­ri­kan­ci hr­vat­skog po­dri­je­tla po­naj­više kon­zer­va­ti­vno opre­di­je­lje­ni te da ugla­vnom gla­su­ju za re­pu­bli­kan­ce vu­če ko­ri­je­ne od do­ba Ro­nal­da Re­a­ga­na, ka­da je za ovog ame­ri­čkog pred­sje­dni­ka gla­so­va­lo naj­više “kon­zer­va­ti­vnih de­mo­kra­ta” iz Isto­čne Eu­ro­pe, ci­je­ne­ći nje­gov an­ti­ko­mu­ni­zam.

Ne zaboravljaju Bidena


- U ame­ri­čke Hr­va­te uvu­klo se uvje­re­nje da su de­mo­kra­ti bi­li više za Ju­go­sla­vi­ju, a re­pu­bli­kan­ci za ne­o­vi­snu Hr­vat­sku - ka­že don Elis To­ma­zeo iz ka­to­li­čke mi­si­je bl. Iva­na Mer­za u newyorškom pred­gra­đu Asto­ria, do­da­ju­ći da su sa­da dru­ga vre­me­na.

Pa­stor To­ma­zeo ka­že da je on kao ka­to­li­čki sve­će­nik “spre­man sa­slušati vjer­ni­ke”, ali ne že­li di­je­li­ti sa­vje­te ka­ko će tko gla­so­va­ti jer to se “pro­ti­vi ka­no­ni­ma Cr­kve” te prin­ci­pu nje­zi­ne odvo­je­no­sti od dr­ža­ve.

O mo­ral­nim vr­li­na­ma ovo­go­dišnjih kan­di­da­ta isto ta­ko ne že­li ra­zgo­va­ra­ti.

- Ni­smo za­bo­ra­vi­li ka­ko je Joe Bi­den go­vo­rio isti­nu za vri­je­me Do­mo­vin­skog ra­ta - ka­že Ne­nad Bach, uz tvr­dnju da je de­mo­krat­ski do­pred­sje­dni­čki kan­di­dat po­naj­više dje­lo­vao da se još ovog ruj­na u Se­na­tu ra­ti­fi­ci­ra spo­ra­zum o pri­ma­nju Hr­vat­ske u NA­TO.


I Bošnjaci za Obamu

Senator Obama poslao je pismo zahvalnosti organizacijama američkih Bošnjaka u Missouriju, Michiganu, Illinoisu i New Yorku za potporu njegovoj kampanji. Očekuje se da će velik broj Bošnjaka s pravom glasa u SAD glasovati za Obamu i Bidena.

S republikanskom administracijom nezadovoljni su Makedonci, koji su svesrdno, zajedno sa Srbima, na izborima 2004. posebno u Indani i Illinoisu podržali Busha.

No, sada razmišljaju o podršci demokratima, što se može zaključiti iščitavanjem njihovih web portala, kao i u razgovoru s doseljenicima u SAD.

Albanci su prvobitno najavljivali svesrdnu podršku McCainu, koji je bio za neovisno Kosovo, ali i za Joea Bidena ih veže ne manje važno prijateljstvo. (E. A.)


 Tko je sve u Hrvatskom liderskom komitetu

Osim kongresnika Dennisa Kucinicha iz Ohija, suosnivača Hrvatsko-američkog udruženja (CAA), u liderskom komitetu američkih Hrvata su i Nenad Bach, osnivač Croatian World Neta, Tony Butala, vokalni izvođač - The Lettermen, Frank Chopp, predsjedavajući Zastupničkog doma države Washington, John Didovic, predsjednik CAA-e, Tony Dizdar, član upravnog odbora - NFCA, Hilda Foley, poznata aktivistkinja, Nick Hazdovac, bivši predsjednik CAA-e, Kathy Karpan, bivša državna tajnica države Wyoming, Josip Knezevic, bivši predsjednik CCNY-a, John Kraljic, bivši predsjednik NFCA-e, Bernard Luketich, predsjednik CFU-a, Marta Karpan Mattox, pobornica za prava žena i djece, Martin Puljic, bivši predsjednik američko-hrvatske poslovne udruge, Mijo Radocaj, bivši predsjednik NFCA-e, Steve Rukavina i Joseph T. Rukavina, bivši predsjednik Hrvatske kulturne udruge, kongresnik u Minnesoti Tom Rukavina.


Source: http://www.jutarnji.hr/magazin/clanak/art-2008,10,31,,139244.jl

There's no one as Irish as Barack OBama