CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
(H) Deklaracija Prvog kongresa hrvatskih znanstvenika
http://www.croatia.org/crown/articles/7696/1/H-Deklaracija-Prvog-kongresa-hrvatskih-znanstvenika.html
By Nenad N. Bach
Published on 12/6/2004
 

 

Deklaracija Prvog kongresa Hrvatskih znanstvenika

Znanstvenici okupljeni na Prvome kongresu hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva u
glavnome gradu Zagrebu i u gradu Vukovaru, koji je svojim stradanjem postao simbol hrvatske borbe
za slobodu, svjesni izazova današnjega trenutka kada Republika Hrvatska kao slobodna i
demokratska dr ava stupa prema clanstvu u Europskoj uniji,
i svjesni uloge koju u tome imaju znanost i obrazovanje,
smatrajuci da se Hrvatska mo e ekonomski, kulturno i politicki razvijati uz puno
uvazavanje ljudskih sloboda, vladavine prava, afirmaciju znanja i obrazovanja,
polazeci od odgovornosti koju znanstvenici imaju za razvoj Republike Hrvatske, mi,
hrvatski znanstvenici iz domovine i inozemstva, donosimo sljedecu
Deklaraciju
1. Svrha je Kongresa hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, koji je organiziralo
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a kojemu smo se odazvali iz svih
krajeva svijeta,
- da na njemu potvrdimo i posvjedocimo svoje uvjerenje da je od svih ulaganja u razvoj
neke zemlje, a tako i naše domovine Hrvatske, najvrednije i najisplativije ulaganje u
ljude
, posebice mlade ljude, i to osobito ulaganje u obrazovanje i znanje,
- te da pokazemo svojom prisutnošcu koliko je Hrvatska dala svijetu, obrazujuci svoje
znanstvenike koji su potom stjecajem okolnosti otišli u svijet u potrazi za
prihvatljivim uvjetima rada, te da taj "odljev mozgova" koji je istovremeno jedna od
najvecih opasnosti za zemlje poput Hrvatske i jedan od najvecih darova koje neka
zemlja mo e dati svijetu, pretvorimo od bolesti u lijek za domovinu, i da svojom
suradnjom, mi hrvatski znanstvenici iz svijeta i iz domovine, pomognemo da svijet
Hrvatskoj za taj dar uzvrati jednakim darom potpore, strucne i materijalne, u razvoju
znanosti u Hrvatskoj i u cjelovitom razvoju zemlje, za koji je ulaganje u ljude i u
obrazovanje najpresudniji preduvjet.
2. Razvoj i bogatstvo neke zemlje temelje se na razvoju slobode, demokracije s jedne strane, a
gospodarstva i tehnologije s druge strane. Ni jedno od toga nije zamislivo bez znanja i znanosti.
Današnji se vrtoglavi razvoj tehnologije zasniva na znanosti, a što je preduvjet uspješnog
gospodarstva. Tu je uloga prirodnih, medicinskih, tehnickih i informacijskih
znanosti u temelju svakoga suvremenog gospodarstva. Ali se ni bez društvenih i
humanistickih znanosti ne mo e ustrojiti suvremeno društvo, a još manje cuvati i
razvijati kulturni identitet i suvremene civilizacijske i kulturne tekovine.
Politicka odgovornost mora pocivati na suverenitetu naroda i gradjana, koji je
izra avaju kroz svoje ustanove politickoga sustava, i ne mo e je u demokraciji
zamijeniti ekspertiza znanstvenika. Volja gradjana i njihovih zastupnika treba
pocivati na dobroj obaviještenosti o mogucnostima rješavanja problema
suvremenoga svijeta, a tu znanost ima ogromnu savjetodavnu ulogu. Iako je sna no
povezivanje znanosti s gospodarstvom preduvjet i gospodarskoga i znanstvenoga
razvoja, znanost ne smije samo slu iti gospodarstvu, nego mora cuvati i svoju
autonomiju, jer su gotovo sva velika otkrica sprva slu ila spoznaji, a tek potom
nalazila svoju bogatu i korisnu primjenu.
3. Svjesni toga, i svjesni razvojnih potreba Republike Hrvatske i potrebe njena brza
razvoja i dostizanja standarda razvijenoga svijeta, pozivamo
institucije Republike Hrvatske:
- Hrvatski sabor, izabran slobodnom voljom hrvatskih gradjana, da
svojim zakonima omoguci što bolju i plodniju suradnju hrvatskih
znanstvenika iz svijeta i znanstvenika iz Hrvatske, kao i razvoj svake
druge korisne medjunarodne znanstvene suradnje, koju elimo poticati,
- Vladu Republike Hrvatske da ukloni sve prepreke toj suradnji i da
stvara što povoljnije materijalne i druge uvjete za ostvarivanje
znanstvene, a i svekolike druge suradnje domovinske i iseljene
Hrvatske,
- sva ministarstva da odrede osobe kojima se mogu obracati znanstvenici
iz inozemstva i domovine, kao i za to kvalificirani gradjani s
prijedlozima za medjunarodnu znanstvenu i srodnu suradnju, te da se
otvore racunalne mre ne stranice za raspravu o takvoj suradnji;
hrvatske znanstvenike u inozemstvu
- da poticu i razvijaju suradnju s domovinom Hrvatskom i sa
znanstvenicima u njoj, da predla u zajednicke medjunarodne
znanstvene i razvojne projekte, da tra e mogucnosti financijske potpore
u svijetu takvim projektima, i poma u u školovanju mladih
znanstvenika iz Hrvatske u svijetu,
- da šire obaviještenost o Hrvatskoj u svijetu, zala u se za suradnju s
njom i rade na afirmaciji njene kulture i identiteta u svijesti javnosti i
kulturnih sredina u kojima ive,
- da u svoje projekte ukljucuju znanstvenike u domovini, podupiru
stipendiranje naših mladih znanstvenika za studij u inozemstvu, da
sudjeluju u domacim projektima i nastavi u Hrvatskoj kao i u
recenziranju sveucilišnih programa i znanstvenih projekata i radova,
- da pozivaju znanstvenike iz Hrvatske i da dolaze u Hrvatsku na pozive
za strucnu, znanstvenu i obrazovnu suradnju;
hrvatske znanstvenike u domovini
- da predano rade na razvoju svojih znanosti i na širenju medjunarodne
suradnje s hrvatskim znanstvenicima u svijetu u sklopu svekolike
medjunarodne suradnje u znanosti koja pridonosi dosezanju najviših
svjetskih standarda, te razvoju hrvatskoga društva i gospodarstva,
- da promišljeno razvijaju, u suradnji s hrvatskim znanstvenicima u
inozemstvu, strategiju afirmacije hrvatske kulture, jezika i identiteta u
svijetu i obavješcivanja inozemne i svjetske javnosti o Hrvatskoj,
ukljucujuci se svojim znanstvenim radom u tokove svjetske znanosti i
mre u medjunarodne suradnje na takav nacin koji ce njima slu iti na
cast, Hrvatskoj biti na korist, a razvoju znanosti na slu bu.
4. Djelovanje znanstvenika treba vrednovati prema najvišim znanstvenim kriterijima,
uva avajuci specificnosti pojedinih znanstvenih podrucja, posebice nacionalnih
disciplina, kao i prema etickim nacelima. Naše djelovanje pociva na autonomiji
znanstvenih organizacija i samih znanstvenika, usmjereno na afirmaciju tolerancije,
nediskriminacije, razvoj ljudskih prava i sloboda te vrijednosti demokratskog
pluralistickog društva.
5. Razmišljamo o oblicima razvoja suradnje medju hrvatskim znanstvenicima u
domovini i inozemstvu, kao što su:
- potpora Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski
razvoj RH koju treba podupirati gospodarstvo, i koja, uz ostalo, treba
osigurati stipendije mladim hrvatskim znanstvenicima za studij u
inozemstvu i potpomagati projekte koji se rade u suradnji s inozemnim
partnerima,
- osnivanje burze medjunarodne suradnje na kojoj ce se nuditi ali i tra iti
znanstvena suradnja na svim vrstama znanstvenih projekata,
- organiziranje informacijske mre e o mogucnostima medjunarodne
suradnje hrvatske znanosti sa svijetom,
- razvoj institucija za afirmaciju hrvatske kulture, osobito znanosti i
umjetnosti u svijetu,
- širenje mre e lektorata, katedara za kroatistiku, hrvatskih studija u
svijetu,
- razvoj strategije suradnje na afirmaciji hrvatske kulture i identiteta u
svim podrucjima humanistickih i drugih odgovarajucih znanosti.
Mi se obavezujemo da cemo ulagati trajne napore u takvu suradnju, razvoj
znanosti u Hrvatskoj i u cjelokupni razvoj moderne, demokratske, europske i
medjunarodno afirmirane Hrvatske koja ce svojom kulturom, znanošcu i blagostanjem
ravnopravno i kreativno sudjelovati u ivotu i napretku svjetske zajednice.
Prirodne znanosti
Prof. dr. sc. Davor Pavuna Akademik Vladimir Paar
Tehnicke znanosti
Prof. dr. sc. Ivica Crnkovic Prof. dr. sc. Darko Stipanicev
Biomedicina i zdravstvo
Prof. dr. sc. eljko Bošnjak Akademik Daniel Rukavina
Društvene znanosti
Prof. dr. sc. Stjepan G. Meštrovic Prof. dr. sc. Ivo Josipovic
Humanisticke znanosti
Prof. dr. sc. Vladimir Goss Akademik Mislav Je ic
Biotehnicke znanosti
Prof. dr. sc. Stanimir Vuk-Pavlovic Akademik Slavko Matic
Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Akademik Milan Moguš
Predsjednica Rektorskog zbora
Prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik
U Vukovaru, 18. studenoga 2004. godine
Ministar znanosti, obrazovanja
i športa
Doc. dr. sc. Dragan Primorac
Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar zdravstva i socijalne skrbi
Prof. dr. sc. Andrija Hebrang

Molim pogledati:
http://www.mzos.hr/pkhz/dokumenti/deklaracija.pdf 

Vas odani,
Matko Marusic
Editor-in-Chief
Croatian Medical Journal
Zagreb University School of Medicine
Salata 3, 10000 Zagreb, Croatia
Phone: + 385 1 4566 782; fax: ++ 4590 222
mmarusic@mef.hr 
www.cmj.hr 

 


(H) Deklaracija Prvog kongresa hrvatskih znanstvenika

 

Deklaracija Prvog kongresa Hrvatskih znanstvenika

Znanstvenici okupljeni na Prvome kongresu hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva u
glavnome gradu Zagrebu i u gradu Vukovaru, koji je svojim stradanjem postao simbol hrvatske borbe
za slobodu, svjesni izazova današnjega trenutka kada Republika Hrvatska kao slobodna i
demokratska dr ava stupa prema clanstvu u Europskoj uniji,
i svjesni uloge koju u tome imaju znanost i obrazovanje,
smatrajuci da se Hrvatska mo e ekonomski, kulturno i politicki razvijati uz puno
uvazavanje ljudskih sloboda, vladavine prava, afirmaciju znanja i obrazovanja,
polazeci od odgovornosti koju znanstvenici imaju za razvoj Republike Hrvatske, mi,
hrvatski znanstvenici iz domovine i inozemstva, donosimo sljedecu
Deklaraciju
1. Svrha je Kongresa hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, koji je organiziralo
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a kojemu smo se odazvali iz svih
krajeva svijeta,
- da na njemu potvrdimo i posvjedocimo svoje uvjerenje da je od svih ulaganja u razvoj
neke zemlje, a tako i naše domovine Hrvatske, najvrednije i najisplativije ulaganje u
ljude
, posebice mlade ljude, i to osobito ulaganje u obrazovanje i znanje,
- te da pokazemo svojom prisutnošcu koliko je Hrvatska dala svijetu, obrazujuci svoje
znanstvenike koji su potom stjecajem okolnosti otišli u svijet u potrazi za
prihvatljivim uvjetima rada, te da taj "odljev mozgova" koji je istovremeno jedna od
najvecih opasnosti za zemlje poput Hrvatske i jedan od najvecih darova koje neka
zemlja mo e dati svijetu, pretvorimo od bolesti u lijek za domovinu, i da svojom
suradnjom, mi hrvatski znanstvenici iz svijeta i iz domovine, pomognemo da svijet
Hrvatskoj za taj dar uzvrati jednakim darom potpore, strucne i materijalne, u razvoju
znanosti u Hrvatskoj i u cjelovitom razvoju zemlje, za koji je ulaganje u ljude i u
obrazovanje najpresudniji preduvjet.
2. Razvoj i bogatstvo neke zemlje temelje se na razvoju slobode, demokracije s jedne strane, a
gospodarstva i tehnologije s druge strane. Ni jedno od toga nije zamislivo bez znanja i znanosti.
Današnji se vrtoglavi razvoj tehnologije zasniva na znanosti, a što je preduvjet uspješnog
gospodarstva. Tu je uloga prirodnih, medicinskih, tehnickih i informacijskih
znanosti u temelju svakoga suvremenog gospodarstva. Ali se ni bez društvenih i
humanistickih znanosti ne mo e ustrojiti suvremeno društvo, a još manje cuvati i
razvijati kulturni identitet i suvremene civilizacijske i kulturne tekovine.
Politicka odgovornost mora pocivati na suverenitetu naroda i gradjana, koji je
izra avaju kroz svoje ustanove politickoga sustava, i ne mo e je u demokraciji
zamijeniti ekspertiza znanstvenika. Volja gradjana i njihovih zastupnika treba
pocivati na dobroj obaviještenosti o mogucnostima rješavanja problema
suvremenoga svijeta, a tu znanost ima ogromnu savjetodavnu ulogu. Iako je sna no
povezivanje znanosti s gospodarstvom preduvjet i gospodarskoga i znanstvenoga
razvoja, znanost ne smije samo slu iti gospodarstvu, nego mora cuvati i svoju
autonomiju, jer su gotovo sva velika otkrica sprva slu ila spoznaji, a tek potom
nalazila svoju bogatu i korisnu primjenu.
3. Svjesni toga, i svjesni razvojnih potreba Republike Hrvatske i potrebe njena brza
razvoja i dostizanja standarda razvijenoga svijeta, pozivamo
institucije Republike Hrvatske:
- Hrvatski sabor, izabran slobodnom voljom hrvatskih gradjana, da
svojim zakonima omoguci što bolju i plodniju suradnju hrvatskih
znanstvenika iz svijeta i znanstvenika iz Hrvatske, kao i razvoj svake
druge korisne medjunarodne znanstvene suradnje, koju elimo poticati,
- Vladu Republike Hrvatske da ukloni sve prepreke toj suradnji i da
stvara što povoljnije materijalne i druge uvjete za ostvarivanje
znanstvene, a i svekolike druge suradnje domovinske i iseljene
Hrvatske,
- sva ministarstva da odrede osobe kojima se mogu obracati znanstvenici
iz inozemstva i domovine, kao i za to kvalificirani gradjani s
prijedlozima za medjunarodnu znanstvenu i srodnu suradnju, te da se
otvore racunalne mre ne stranice za raspravu o takvoj suradnji;
hrvatske znanstvenike u inozemstvu
- da poticu i razvijaju suradnju s domovinom Hrvatskom i sa
znanstvenicima u njoj, da predla u zajednicke medjunarodne
znanstvene i razvojne projekte, da tra e mogucnosti financijske potpore
u svijetu takvim projektima, i poma u u školovanju mladih
znanstvenika iz Hrvatske u svijetu,
- da šire obaviještenost o Hrvatskoj u svijetu, zala u se za suradnju s
njom i rade na afirmaciji njene kulture i identiteta u svijesti javnosti i
kulturnih sredina u kojima ive,
- da u svoje projekte ukljucuju znanstvenike u domovini, podupiru
stipendiranje naših mladih znanstvenika za studij u inozemstvu, da
sudjeluju u domacim projektima i nastavi u Hrvatskoj kao i u
recenziranju sveucilišnih programa i znanstvenih projekata i radova,
- da pozivaju znanstvenike iz Hrvatske i da dolaze u Hrvatsku na pozive
za strucnu, znanstvenu i obrazovnu suradnju;
hrvatske znanstvenike u domovini
- da predano rade na razvoju svojih znanosti i na širenju medjunarodne
suradnje s hrvatskim znanstvenicima u svijetu u sklopu svekolike
medjunarodne suradnje u znanosti koja pridonosi dosezanju najviših
svjetskih standarda, te razvoju hrvatskoga društva i gospodarstva,
- da promišljeno razvijaju, u suradnji s hrvatskim znanstvenicima u
inozemstvu, strategiju afirmacije hrvatske kulture, jezika i identiteta u
svijetu i obavješcivanja inozemne i svjetske javnosti o Hrvatskoj,
ukljucujuci se svojim znanstvenim radom u tokove svjetske znanosti i
mre u medjunarodne suradnje na takav nacin koji ce njima slu iti na
cast, Hrvatskoj biti na korist, a razvoju znanosti na slu bu.
4. Djelovanje znanstvenika treba vrednovati prema najvišim znanstvenim kriterijima,
uva avajuci specificnosti pojedinih znanstvenih podrucja, posebice nacionalnih
disciplina, kao i prema etickim nacelima. Naše djelovanje pociva na autonomiji
znanstvenih organizacija i samih znanstvenika, usmjereno na afirmaciju tolerancije,
nediskriminacije, razvoj ljudskih prava i sloboda te vrijednosti demokratskog
pluralistickog društva.
5. Razmišljamo o oblicima razvoja suradnje medju hrvatskim znanstvenicima u
domovini i inozemstvu, kao što su:
- potpora Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski
razvoj RH koju treba podupirati gospodarstvo, i koja, uz ostalo, treba
osigurati stipendije mladim hrvatskim znanstvenicima za studij u
inozemstvu i potpomagati projekte koji se rade u suradnji s inozemnim
partnerima,
- osnivanje burze medjunarodne suradnje na kojoj ce se nuditi ali i tra iti
znanstvena suradnja na svim vrstama znanstvenih projekata,
- organiziranje informacijske mre e o mogucnostima medjunarodne
suradnje hrvatske znanosti sa svijetom,
- razvoj institucija za afirmaciju hrvatske kulture, osobito znanosti i
umjetnosti u svijetu,
- širenje mre e lektorata, katedara za kroatistiku, hrvatskih studija u
svijetu,
- razvoj strategije suradnje na afirmaciji hrvatske kulture i identiteta u
svim podrucjima humanistickih i drugih odgovarajucih znanosti.
Mi se obavezujemo da cemo ulagati trajne napore u takvu suradnju, razvoj
znanosti u Hrvatskoj i u cjelokupni razvoj moderne, demokratske, europske i
medjunarodno afirmirane Hrvatske koja ce svojom kulturom, znanošcu i blagostanjem
ravnopravno i kreativno sudjelovati u ivotu i napretku svjetske zajednice.
Prirodne znanosti
Prof. dr. sc. Davor Pavuna Akademik Vladimir Paar
Tehnicke znanosti
Prof. dr. sc. Ivica Crnkovic Prof. dr. sc. Darko Stipanicev
Biomedicina i zdravstvo
Prof. dr. sc. eljko Bošnjak Akademik Daniel Rukavina
Društvene znanosti
Prof. dr. sc. Stjepan G. Meštrovic Prof. dr. sc. Ivo Josipovic
Humanisticke znanosti
Prof. dr. sc. Vladimir Goss Akademik Mislav Je ic
Biotehnicke znanosti
Prof. dr. sc. Stanimir Vuk-Pavlovic Akademik Slavko Matic
Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Akademik Milan Moguš
Predsjednica Rektorskog zbora
Prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik
U Vukovaru, 18. studenoga 2004. godine
Ministar znanosti, obrazovanja
i športa
Doc. dr. sc. Dragan Primorac
Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar zdravstva i socijalne skrbi
Prof. dr. sc. Andrija Hebrang

Molim pogledati:
http://www.mzos.hr/pkhz/dokumenti/deklaracija.pdf 

Vas odani,
Matko Marusic
Editor-in-Chief
Croatian Medical Journal
Zagreb University School of Medicine
Salata 3, 10000 Zagreb, Croatia
Phone: + 385 1 4566 782; fax: ++ 4590 222
mmarusic@mef.hr 
www.cmj.hr